Gå til innhold
Utvikling. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Industrimeldingen – déjà vu fra 30 år tilbake

Det er positivt at Regjeringen nå fremmer en industrimelding. Det er over 30 år siden sist. Med meldingen ønsker Regjeringen å lage en plattform for teknologisatsing i industrien. Innholdet i arbeidsoppgavene vil endre seg mer enn før.

Trond Markussen- Vi er enige i en større satsing på etter- og videreutdanning, men det må sterkere krav til. Fire av ti ingeniører får ikke tilbud om dette i dag. Etter- og videreutdanning må bli en rettighet, ikke kun en mulighet, sier Trond Markussen (bildet), president i NITO.

- Arbeidsgivers tilbud om etter- og videreutdanning er basert på frivillighet og fungerer ikke optimalt. Arbeidsgiver må forpliktes til å tilrettelegge for at arbeidstakeren kan gjennomføre, understreker Markussen.

Stor satsing på etter- og videreutdanning nødvendig

- NITOs medlemmer frykter ikke for jobben som følge av automatisering, men ser et tydelig behov for styrket kompetanse i tiden som kommer. Det må satses kraftig på etter- og videreutdanning slik at kompetansen vedlikeholdes og utvikles i takt med at innholdet i jobbene endrer seg, sier Markussen.

Da NITO i november 2016 spurte medlemmene om dette temaet, svarte nesten fire av ti ingeniører at de ikke har mulighet til eller får tilbud om formell og relevant etter- og videreutdanning.

NITO mener kursing må integreres mer med arbeidsplassen. Utdanningsinstitusjonene bør særlig utfordres på denne typen tilrettelegging av etterutdanning, og bør utvikle korte moduler som kan gjennomføres av folk i arbeid.

- Utdanningsinstitusjoner og regionalt næringsliv bør samarbeide om kompetanseoppbygging for voksne gjennom regionale læringsfabrikker. Bedrifter må se på styrking av kompetanse som en langsiktig investering, sier Markussen.

- Det må samtidig satses på å utdanne flere med IKT-kompetanse og med klima- og miljøkompetanse. Utdanningssystemet er ikke godt nok rustet til å kunne møte de utfordringene vi står overfor både innen digitalisering og miljø. Vi må ha en kompetent arbeidsstyrke som kan utvikle og implementere løsningene som kan skape et mer bærekraftig samfunn.

Norsk modell

- Norsk industris konkurransefortrinn har ikke vært billig arbeidskraft, men kontinuerlig effektivisering og god omstillingsevne basert på sterkt samarbeid mellom ansatte og ledelse, sier Markussen.

- Nå utfordres industrien av store teknologiskift. Den norske modellen er derfor viktigere enn noen gang. Høy produktivitetsvekst er mulig fordi den norske modellen sikrer lærende arbeidskraft og korte avstander mellom ansatte og ledelse. Tillitsvalgte er helt sentrale pådrivere og buffere i omstillinger, både for å sikre de ansattes rettigheter og for å synliggjøre nødvendigheten av omstilling ovenfor de ansatte, sier Markussen.

Industrinære testsentre er bra

- Det offentlige har en klar rolle i å avlaste risiko. Fullskala test- og demonstrasjonssentre som kan kvalifisere norske leverandører til å ta del i det globale markedet må prioriteres, sier han.
- Raskere endringstakt blir stadig viktigere for framtidig konkurransekraft. Innovasjonskapasitet og evne til teknologiadopsjon er avgjørende for å sikre industrivinnere i «det digitale skiftet». Det er derfor positivt at regjeringen i år vil bidra til etablering av industrinære testsentre, kalt Norsk Katapult, sier Markussen.

- Katapultene skal bidra til at det raskere blir mer kommersialisering av teknologi og produkter som et resultat av den næringsrettede FoU-satsingen, samt være en arena for kompetansespredning og utdanning.

NITO mener det også er positivt med etableringen av Toppindustrisenteret – som nå heter «Digital Norway». Her er det viktig med offentlig støtte. Markussen sier han er glad for at næringsministeren så raskt responderte og agerte på bakgrunn av organisasjonenes innspill om en Digital21-strategi.

- Jeg venter spent på hvordan dette vil realiseres i kommende statsbudsjett, sier Trond Markussen. NITO vil gå nøye igjennom meldingen og følge opp behandlingen i Stortinget.

Se regjeringens industrimelding

NITOs ulike politikkområder

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: