Gå til innhold
Helikopter

Offshore helikoptertransport: Si nei til nytt europeisk regelverk som kan øke risikonivået

NITO frykter at risikonivået vil øke. Vi oppfordrer alle til å signere oppropet mot det nye europeiske regelverket for offshore helikopter. Gjør det nå!

Luftfartsmyndighetene i EU (EASA) har utviklet et nytt felleseuropeisk regelverk for helikopteroperasjoner offshore. Regelverket vil sette norske myndigheter under press, for å åpne den norske kontinentalsokkelen for operatører fra andre land.

NITO er blant organisasjonene som frykter for at sikkerheten vil gå ned, og risikonivået øke, ved en slik harmonisering og deregulering.

- NITO er svært glade for at Statoil går så klart ut og velger å holde på de sikkerhetskravene vi har i Norge i dag, uavhengig av eventuell innføring av nytt felles europeisk regelverk (HOFO), sier Jorunn Birkeland, tillitsvalgt i Statoil og medlem i NITOs hovedstyre.

- Ulykken på Turøy var en fryktelig tragisk og brutal påminnelse om hvor fatalt det kan gå. NITO har tatt klart standpunkt mot alle forsøk på å svekke regelverket for helikoptertransport på norsk sokkel. Vi kan ikke slakke på kravene til sikkerhet, tvert i mot, vi må holde fast på det regelverket vi har og drive kontinuerlig forbedring. Dette er også en av hovedkonklusjonen fra Statoil etter granskingen som nå er gjennnomført og det er av stor betydning. Regjering og Storting må nå forstå at de ikke kan si «ja» til innføring av det nye felleseuropeiske regelverket når både Statoil, som største aktør på norsk sokkel og alle fagforeningene gir så klar melding, sier Birkeland.

Endringer regelverket kan medføre dramatiske endringer for helikopterflyging til plattformene i Nordsjøen. Et helikopterselskap fra et hvilket som helst land i Europa kan da i prinspippet drifte flyvninger til installasjoner på norsk sektor og tilsynet vil splittes mellom Norge og det landet helikopterselskapet kommer fra.

- I verste fall mister vi retten til å fortsatt ha særkrav for flygning på norsk sokkel, ut fra «konkurransehensyn», påpeker Birkeland.

Flere utfordringer

- Forslaget til felleseuropeisk regelverk er en trussel mot helikoptersikkerheten. Det vil også gjøre det vanskeligere med trepartsamarbeid og kontinuerlig forbedring av helikoptersikkerheten, siden deler av tilsynsmyndighet kan bli flyttet ut av landet. Det har vært en høring og myndighetene må nå lytte til innspillene som er gitt fra Norsk Helikopteransattes Forening (NHF), NITO og andre fagforeninger som organiserer de som arbeider på sokkelen.

- Heldigvis har Statoil nå bestemt at selskapet vil holde på dagens bransjekrav for helikoptertrafikk til Nordsjøen, i henhold til NOG066. En innføring av nytt felleseuropeisk regelverk er likevel en mulig trussel for sikkerhetsnivået på helikoptertransport i framtiden; vi kan risikere en forvitring av det gode regelverket vi har i dag. NITO håper derfor at Statoil vil bidra med det de kan for å hindre at det Europeiske regelverket i hvert fall ikke blir et absolutt krav (forordning). Vi må sikre handlingsrom slik at Norge kan ha nødvendige tilleggskrav for helikoptertransport på norsk sokkel, uten å komme i konflikt med konkurransebestemmelser etc. Sikkerheten for oljearbeiderne på norsk sokkel må ikke forringes, sier Birkeland.

Ulykkesfritt fra 1997 til 2016

Med det norske regelverket har helekopterflyging til offshore vært ulykkesfritt fra 1997 til 2016. Så kom tragedien ved Turøy.

- Ulykken på Turøy var en tradgedie, og en brutal påminnelse om hvor fatalt det kan gå. Alt sikkerhetsarbeid i Nordsjøen hviler på trepartssamarbeidet, altså samarbeidet mellom myndigheter, oljeselskapene og de ansatte gjennom sine organisasjoner. En svekkelse av norske myndigheters tilsynsansvar slår en kile inn i dette samarbeidet og det kan vi ikke akseptere, sier Birkeland. 

Forslaget om nye felleseuropeiske vil svekke norske myndigheters ansvar og mulighet for tilsyn.

- Ansvaret kan bli fragmentert og delvis overført til andre lands tilsynsinstanser. Vi risikerer at utenlandske firma og instanser får betydelig ansvar for helikoptersikkerheten på norsk sokkel, uten den nødvendige kompetanse, nærhet og eierskap til utfordringene med å fly helikopter på sokkelen og over våre kystområder, sier Birkeland. 

NITO med høringssvar 

NITO har sist høst sendt inn sitthøringssvar om endring av EU-forordning om helikopteroperasjoner offshore.

NITO blant dem som står bak opprop

Publisert: Sist oppdatert: