Gå til innhold
Fareskilt
2015

Verdens dag for anstendige arbeidsforhold

7. oktober markerer fagbevegelsen verden over dagen for anstendige arbeidsforhold. Den internasjonale fagbevegelsen vil midlertidige og usikre arbeidsforhold til livs.

Selv om store deler av Europa nå opplever økonomisk fremgang etter finanskrisen er midlertidige ansettelser økende både i Europa og i verden for øvrig. Bedre konkurranseevne er hovedargumentet for å redusere arbeidstakernes rettigheter, og i mange land opplever myndighetene et massivt press fra multinasjonale selskaper og arbeidsgiversiden om å endre lovgivingen i arbeidstakernes disfavør.

Forutsigbarhet

- Når vi opplever at arbeidstakerne må bære en urimelig stor del av byrden, og forskjellene øker, må vi si i fra at nok er nok, sier NITOs president Trond Markussen. 

 
Trond Markussen

Ansettelseskontrakter og faste stillinger er viktige for vanlige arbeidstakere, og for samfunnet som helhet. Arbeidstakerne trenger forutsigbarhet for å kunne planlegge og ha innflytelse på egen og familiens framtid, mens land og stater trenger forutsigbarhet for å legge grunnlaget for sosiale velferdsordninger som kommer hele befolkningen til gode.

- Vi kan derfor ikke stilltiende akseptere denne utviklingen av et grenseoverskridende arbeidsliv hvor korttidskontrakter blir det vanlige, samtidig som arbeidstakere ofte tilbys lønns- og arbeidsvilkår hvor HMS er et fremmedord, fortsetter Markussen.

VARSKO

IndustriAll, hvor NITO er medlem, sier at økningen av midlertidige ansettelser og usikre arbeidsforhold fører til økende fattigdom og ulikhet. Derfor stiller de spørsmålet: «Er dette det samfunnet vi ønsker oss?»

- Selv om norske arbeidstakere stort sett har vært forskånet hittil, ser vi en skremmende utvikling hos nære naboer som Finland og England, sier Markussen. - Den finske regjeringen har lagt frem forslag som vil føre til reduksjon av feriedager, svekket sykelønnsordning, mindre overtidsbetaling og i tillegg fratar fagforeningene forhandlingsrett på temaene. I England ønsker man å svekke organisasjonene ytterligere gjennom å begrense streikeretten.

NITOs internasjonale engasjement har sin basis i solidaritet, men kan på lengre sikt også anses å være en hjelp til selvhjelp. For i et globalt marked blir også norsk konkurransekraft stadig mer avhengig av rammer som påvirkes av forhold utenfor landets grenser.

Publisert: Sist oppdatert: