Gå til innhold
Hvordan vil statsbudsjettet påvirke hverdagen vår? Statsbudsjett 2017 ble lagt fram 6. oktober. Foto: Colourbox
Hvordan vil statsbudsjettet påvirke hverdagen vår? Statsbudsjett 2017 ble lagt fram 6. oktober. Foto: Colourbox
2016

Bekymret for hvorvidt tiltakspakken hjelper på ingeniørledighet

NITO er tilfreds med at oppmerksomheten er rettet mot ledigheten på Sør- og Vestlandet i statsbudsjettet for 2017. - Men ledigheten øker blant ingeniører, og tiltakspakken må derfor innrettes for å få flere ingeniører i arbeid, sier visepresident Trude Skogesal.

I regjeringens statsbudsjett for 2017 foreslås det en tiltakspakke på fire milliarder kroner for å motvirke arbeidsledighet. Dette er omtrent på samme størrelse som i fjor.

Den ekstra innsatsen fra regjeringen rettes mot Sør- og Vestlandet for å bøte på skadene oljekrisen har påført regionen, skriver NRK på sine nettsider.

De viktigste tiltakene i regjeringens ledighetspakke er:

  • 650 millioner kroner til vedlikehold i kommunene, og rundt 100 millioner kroner til vedlikehold av sykehusbygg på Sør- og Vestlandet.
  • 445 millioner kroner går til vedlikehold i Sjøforsvaret.
  • Ny midlertidig ordning: Utsatt betaling av formuesskatt for bedrifter med fremførbart regnskapsteknisk underskudd.
  • Anskaffelsen av nye kystvaktfartøy fremskyndes med to år.
  • Den utvidede permisjonsordningen videreføres.

Usikker på om den treffer

Mens ledigheten er på vei ned, stiger den fortsatt blant NITOs medlemmer.

Fra juli til september økte antall ledige og permitterte fra 1798 til 2249. Visepresident Trude Skogesal ser ikke umiddelbart at regjeringens statsbudsjett treffer på arbeidsledighet blant medlemmene.

- Vi er tilfreds med at oppmerksomheten er rettet mot ledigheten på Sør- og Vestlandet. Men selv om ledigheten er på vei ned, ser vi at den øker for ingeniørene - særlig i Rogaland. Tiltakspakken må derfor innrettes for å få flere ingeniører i arbeid, sier Skogesal. 

Dette er NITO fornøyd med:

NITO er fornøyd med at regjeringen viderefører en kraftig satsing på samferdselssektoren, på både veg og jernbane, vedlikeholds- og nybyggingsprosjekter. Det er også positivt at det bevilges 100 mill kr til flom- og skredsikringtiltak. Dette er eksempler på viktige oppgaver for samfunnet som ingeniører er sentrale for å løse.

Videre vi glade for at regjeringen signaliserer at de nye kystvaktskipene skal bygges i Norge – noe NITO har etterlyst i lengre tid. NITO har også vært opptatt av at SkatteFunn-ordningen bør utvides, og er positiv til at regjeringen foreslår å heve de maksimale fradragsgrunnlagene (beløpsgrensene) i ordningen. Det er også positivt at regjeringen viderefører satsingen på DEMO 2000, for å styrke petroleumsforskningen.

NITO mener det også er bra at regjeringen viderefører nivået på ordninger som Brukerstyrt innovasjonsarena og FORNY 2020 gjennom Norges Forskningsråd. 

Dette savner NITO i budsjettet:

NITO etterlyser en ytterligere forsering av innsatsen for å elektrifisere fergeflåten – et tiltak som både vil gagne miljøet og skape arbeidsplasser i sterkt rammede områder langs kysten. NITO mener også at regjeringen burde bevilge midler til å realisere nytt innovasjons- og teknologibygg ved Universitetet i Stavanger – et tiltak som i første omgang vil bidra til sterkt etterlengtede arbeidsplasser, og som vil bidra til den nødvendige omstilling i regionen på lengre sikt.

Budsjettet til NAV må styrkes ytterligere, og ordningen med praksisplass bør brukes i større omfang og mer aktivt i de områdene som er hardest rammet. Praksisplasser gir de arbeidsledige mulighet til å tilegne seg kunnskap og erfaring som kan gjøre det enklere å få jobb i nye bransjer og sektorer.

Regjeringen har nok en gang valgt å ikke justere skattefradraget for fagforeningskontingent. Det er nå det fjerde budsjettet regjeringen ikke regulerer denne satsen.

- Ved ikke å oppjustere beløpet gjør regjeringen det mindre attraktivt å være fagforeningsmedlem, noe som over tid bidrar til å svekke den norske modellen med stor oppslutning om både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, sier Trude Skogesal. 

Den grønne profilen i budsjettet

NITO støtter et grønt skatteskift og at avgifter på utslipp av klimagasser og drivstoff økes. NITO støtter også at det foreslås å bevilge 360 millioner kroner på neste års budsjett til konseptstudier for å utvikle tre prosjekter for fangst og lagring av CO2, men er skuffet over at det ikke bevilges mer enn 70 millioner på miljøvennlig teknologier.

Tilskudd til vedlikehold i kommuner

NITO mener det er positivt at det bevilges 650 millioner kroner til å øke takten i vedlikehold av kommunale bygg, veier og anlegg. Tjenestene skal kjøpes fra etablerte tilbydere. 

Det åpnes for at kommunene kan ansette midlertidig personer som er registrert arbeidsledige i dette arbeidet. Dette kan synes fornuftig når vi opplever at ledigheten blant ingeniører fortsatt er stigende i de berørte områdene.

- Likevel må kommunene som ansvarlige innkjøpere passe svært godt på at tjenesteleverandørene de benytter følger norsk regelverk og ikke bryter med retningslinjene for en seriøs byggenæring, sier Skogesal.

Regjeringen.no: Statsbudsjettet

Andre aktuelle saker

Publisert: Sist oppdatert: