Gå til innhold
Lover og regler. Illustrasjonsfoto: Colourbox
2016

Konkurranseklausuler: Sjekk om din kontrakt er i tråd med nytt regelverk

1. januar 2016 trådte nye regler om konkurranseklausuler i kraft. For avtaler som er inngått før dette får de nye reglene virkning fra 1. januar 2017. Vi gir deg oversikt over endringene.

De nye reglene regulerer både konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler og er tatt inn et nytt kapittel 14 A i arbeidsmiljøloven.

Reglene gjelder for alle avtaler som inngås fra og med 1. januar 2016. For avtaler som er inngått før dette får de nye regler virkning fra 1. januar 2017. Det betyr at eldre avtaler må revideres slik at de er i tråd med regelverket.

Konkurranseklausuler

Konkurranseklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.

De nye reglene innebærer at:

 • konkurranseklausuler bare kan brukes når arbeidsgiver har et særlig behov for vern mot konkurranse.
 • maksimal karantenetid er ett år.
 • arbeidsgiver må betale full lønn i karanteneperioden for inntekt opp til 8 x folketrygdens grunnbeløp (720.644 kr) og 70 % av inntekt mellom 8 G og 12 G (1.090.816).
 • det kan gjøres fradrag for inntil halvparten av kompensasjonen for arbeidsinntekt arbeidstaker har hos annen arbeidsgiver i karanteneperioden.
 • Ved forespørsel fra arbeidstaker skal arbeidsgiver innen fire uker besvare om og i hvilken utstrekning konkurranseklausul vil bli gjort gjeldende.

Kundeklausuler

Kundeklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør.

De nye reglene innebærer at:

 • kundeklausuler bare kan omfatte kunder som arbeidstakeren har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året før arbeidsforholdet avsluttes.
 • kundeklausul kan maks gjelde i ett år etter at arbeidsforholdet er avsluttet.
 • på forespørsel fra arbeidstaker skal arbeidsgiver innen fire uker besvare om kundeklausul vil bli gjort gjeldende og hvilke kunder arbeidstaker ikke kan kontakte.
 • dersom kundeklausul gjøres gjeldende kan arbeidstaker ikke kontakte kunder klausulen omfatter men klausulen hindrer ikke arbeid for tidligere kunder som selv tar kontakt.

Rekrutteringsklausuler mellom virksomheter (non solicitation)

Rekrutteringsklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og andre virksomheter som hindrer eller begrenser arbeidstakers muligheter til å ta ansettelse i annen virksomhet.

De nye reglene innebærer at:

 • rekrutteringsklausuler er forbudt.
 • unntak gjelder mellom virksomheter som har gjennomført eller forhandler om en virksomhetsoverdragelse. Rekrutteringsklausuler kan gjøres gjeldende mens forhandlingene varer og i inntil seks måneder etter at forhandlingene er avsluttet eller virksomhetsoverdragelsen er gjennomført.

Les om lønn og arbeidsliv

Publisert: Sist oppdatert: