Gå til innhold
Landmåling
2016

Landmåling må forbli et offentlig ansvar

Kommunene er best egnet til å ivareta landmåling. Tjenesten må gjennomgås slik at tilbudet framstår likt uansett hvor du bor.


NITO-president Trond Markussen hadde 2. februar møte om landmåling med Venstres Ola Elvestuen.

Representanter fra Høyre, FrP, Venstre og KrF fremmet i 2015 et forslag om å oppheve kommunenes monopol på landmåling. En undersøkelse blant NITOs medlemmer viser at drøye 86 prosent er imot privatisering. Dagens ordning fungerer godt. NITO støtter ikke forslaget om å privatisere kommunenes landmålingstjeneste og har derfor møter med partiene.

- Det viktigste for NITO er hva som er best for innbyggerne. Som privatperson trenger du ikke ofte bistand fra landmålere, men når du først må ha det, mener NITO det er best at det tilbys som en offentlig tjeneste. Det sier president i NITO, Trond Markussen.

- Dagens landmålertjeneste må gjennomgås, og den må framstå mer likt hva angår pris og innhold. Det bør ikke være forskjeller fra kommune til kommune.

Private vil presse totalprisen opp

Markussen mener privatisering kan medføre flere ulemper. - Du og jeg risikerer å måtte bruke mye tid på å innhente anbud. Summen kan bli høyere enn om kommunen styrte alle ledd i prosessen.

- I den foreslåtte lovendringen må kommunen fortsatt framskaffe grunnlagsmateriale, matrikkelføre og tinglyse; tjenester som må gebyrfinansieres i tillegg til hva kunden må betale en privat landmåler. Vi frykter at private aktører vil kreve en for høy pris om det ikke er andre tilbydere i nærområdet, sier Steinar Langnes som er leder av NITO Geomatikk.

La landmåling bli del av digital kommunal tjeneste

- Om en privat aktør går konkurs, hvem har da ansvar for landmålingen? Det kan være vanskelig for kunden å plassere ansvar i en innfløkt prosess der både offentlige og private aktører er involvert, sier Langnes.

NITO-presidenten mener landmåling bør inngå som del av de digitale tjenestene som i stadig større grad tilbys fra det offentlige:

- Kunden vil følge sin sak på nettet og enkelt ha kontakt med saksbehandler. Om ikke kommunen selv har totaloversikt på et oppdrag, vil det skape mer kontrollarbeid og avklaringer for kommunen – det vil også ta lenger tid.

En nøytral part

- Eiendomsretten står sterkt. Kommunen må framstå som nøytral part og dempe konfliktnivået når tvister oppstår. Når en part stiller med egen privat landmåler, må da andre parter engasjere sin egen? Hvem avgjør om private landmålere er upartiske? NITO frykter privatisering av landmåling vil føre til at flere saker tas inn for domstolene.

Samme tilbud over hele landet

NITO stiller spørsmål ved om private vil kunne tjene nok på å operere i tynt befolkede områder. Det betviles at et privat oppmålingsfirma vil måle billigere enn kommunen; de får kostnader med å hente informasjon fra kommunen, de skal ha fortjeneste og de må betale merverdiavgift til staten.

NITO ønsker et likeverdig tilbud over hele landet. Kommunene er i det lange løp best skikket til å følge opp Norges offisielle register over fast eiendom, Matrikkelen.

NITOs notat om landmåling levert Høyre, FrP, Venstre og KrF

Se NITOs sider for ulike politikkområder

Publisert: Sist oppdatert: