Gå til innhold
2016

Ingeniørkunst kan sørge for mer kraft og mer laks

Ingeniører kan bidra til at Nord-Trøndelags største elv kan få mer laks, samtidig som vannkraftproduksjonen økes med 42 %.

I Namsen, Nord-Trøndelags største elv, har det gjennom en årrekke blitt gjort vassdragstekniske tiltak i form av dammer, reguleringer, overføringstunneler og kraftverk. Nedre Fiskumfoss (bildet) er det eldste kraftverket, med drift siden 1946. Det ligger et uutnyttet energipotensial her. Kraftverket er modent for større opprustning, utvidelse eller nybygging. NTE Energi AS (NTE) ønsker å øke produksjonen av fornybar kraft med 42 %, forholdene til laksen er premissgiver for utformingen.

I denne artikkelen forklarer Tore Johan Flåm fra NTE og Geir Brænd, Lars Erik Andersen og Tor Gjermundsen fra Sweco, om utfordringer og muligheter som ligger i et slikt prosjekt. De har i lang tid jobbet for å utvide potensialet som ligger i Namsen. De forklarer:

Modernisering nødvendig

Komponentene i vannkraftverk har ulik levetid. Store mekaniske komponenter er kostbare å bytte ut. Et spørsmål som melder seg er: Skal vi skifte komponenter i eksisterende anlegg eller bygger vi nytt kraftverk? Rammebetingelser kan også ha blitt endret over tid og spiller inn i vurderingen.

Livsløpet til et kraftverk.

Vurderte alternativer

Ulike opprustnings- og utvidelsesalternativer må vurderes:

  • Kun vedlikehold
  • Oppgradering til nytilstand alle aggregater
  • Oppgradering og nye løpehjul i eksisterende aggregater, noe økt slukeevne
  • Nye aggregater i eksisterende stasjon
  • Nytt kraftverk parallelt med ett eller flere av eksisterende aggregater
  • Kombinasjoner nytt – gammelt kraftverk
  • Fellesløsning Øvre – og Nedre Fiskumfoss kraftverk i ett kraftverk

Med nytt kraftverk og forutsatte restriksjoner blir produksjonen 375 GWh, dvs. en økning på 111 GWh eller 42 %. Med 90 MW installasjon senkes brukstiden fra 6770 timer til 4170 timer.

Hensynet til laksen viktig

Det er innhentet erfaringer fra prosjekter i inn- og utland, der spesielt problemstillinger knyttet til laksens opp- og nedvandring forbi kraftverk er diskutert.

For oppvandrende laks kan det blant annet være utfordrende å finne inngangen til laksetrappen, mens utvandrende laks kan avbryte vandringen til havet eller bli skadet i turbinen.

For nedvandrende fisk er valget av to Kaplanturbiner fremfor dagens tre Francisturbiner vesentlig. Store Kaplanturbiner gir høyere overlevelse enn små Francisturbiner, hovedsakelig på grunn av lavere turtall, færre løpehjulsskovler og større plass i turbinen.

Simuleringer av strømning, retning og hastighet har vist at forholdene for oppvandrende laks forventes å bli bedre etter en utvidelse. Dårlige strømningsforhold ved inngangen til laksetrappen har vist at laksen har problemer med å finne denne. Etter utvidelse vil vannføringen i fossen bli redusert, imidlertid forbedres strømningsforholdene slik at vannstrømmen fra trappen blir enklere å oppdage for laks som søker etter vandringsalternativer. Det vil i tillegg tilføres ekstra vann ut fra trappens nederste kulp. Samlet sett vil dette gi forbedrede forhold for laksen i Namsenvassdraget etter realisering av planene.

Lønnsomheten i prosjektet

Med en utbyggingskostnad på 665 millioner kroner blir utbyggingsprisen 6,0 NOK/kWh hvis en kun regner med tilleggsproduksjonen, og 1,8 NOK/kWh hvis en benytter totalproduksjonen. «Riktig» utbyggingspris ligger et sted imellom.

Nåverdibetraktninger bekrefter at prosjektet er lønnsomt, om enn marginalt. Hensyntas også redusert havaririsiko, reduserte driftskostnader, lavere brukstid, bedre HMS-forhold, bedre forhold for laksen etc., framstår prosjektet som gunstig.

Viktig for framtidig norsk vannkraftproduksjon

Prosjektet i Namsen er viktig i utformingen av framtidig bærekraftig utvikling av kraftnæringen i Norge. Erfaringer herifra vil kunne gjøre utvikling andre steder enklere.

Inviterer til seminar om videreutvikling av vannkraft

NITO er opptatt av å gi tilbud som øker kompetansen for sine medlemmer. I juni 2016 tilbys et seminar om ulike forhold ved vannkraftverk. Man ser på problemstillinger rundt det med opprustning, utvidelse eller nybygging. Det stilles spørsmål om man har utnyttet det fulle potensialet i vannkraftverket og det fokuseres på hvilke valg man må ta for vannkraftverket i årene som ligger foran.

Deltakerne får være med på en ekskursjon til Lysebotn kraftstasjon i Lysefjorden.

Påmelding og informasjon om vannkraftverkseminaret 

Hev din kompetanse

NITO tilbyr en rekke kurs. Hvilket kurs passer best for deg?

Se vårt brede kurstilbud

Publisert: Sist oppdatert: