Gå til innhold
2016

Seks krav: Slik får vi en enda bedre landmålingstjeneste

Regjeringen får kritikk for sitt arbeid i saken om landmålingstjenesten og eventuell privatisering av denne. Jan Tore Sanner må lytte til ingeniørene. NITO har seks krav til kommunalministeren.

Illustrasjonsfoto landmåler.

Stortinget vedtok i mars å utrede organiseringen av landmålingstjenesten i Norge. Resultatet fra regjeringens arbeid vil bety mye for de nærmere 800 NITO-medlemmene som jobber helt eller delvis med oppmåling i kommunalteknisk sektor. Flere mener regjeringen ikke tar nok på alvor innspillene fra ingeniørene selv.

Seks krav

Faggruppen NITO Geomatikk ledes av Steinar Langnes. Han løfter fram seks krav til Sanner:

  1. Oppmålingsforretning er å regne som, og må fortsette å være, en offentlig myndighetsoppgave underlagt forvaltningslovens regler.
  2. Kvaliteten på dagens matrikkel må dokumenteres og det må framgå hvordan nødvendig kvalitetsheving skal skje.
  3. Det omtalte spriket i gebyr for landmålingstjenester i kommunene må dokumenteres.
  4. Den omtalte lange ventetiden for landmålingstjenester må dokumenteres.
  5. For hele landet samlet er det ca. 60 private landmålere som har gjennomført 2335 oppmålingsforretninger på vegne av kommunene på et år. Nesten alle landets kommuner har ansatt landmålere, bare i Oslo er det ansatt 20 kommunale landmålere. Til sammen gjennomføres det 36.000 oppmålingsforretninger per år. Hvordan skal et privat marked bemannes/etableres? Det må forklares hvordan et private marked er tenkt bemannet/etablert.
  6. Dersom det foreslås å privatisere landmålingstjenesten, må klageordningen utredes nærmere.

- Lytt til NITO og ingeniørene, sier Langnes. - Behold dagens ordning, men la oss sammen styrke tjenesten og rydde unna evt. uklarheter.

Snever demokratiforståelse

Nylig spurte stortingsrepresentant Åsmund Aukrust (Ap) kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) hvordan arbeidet med Stortingets vedtak blir fulgt opp, og hvordan de berørte organisasjonene vil bli inkludert i arbeidet. Sanner svarte at utredningsarbeidet var igangsatt og at det var hans mål å sende et notat på høring før sommeren. Departementet hans har orientert fagmiljøet om utredningen bl.a. på Geomatikkdagene i Ålesund i mars. Regjeringen har holdt konsultasjonsmøte med Kommunenes Sentralforbund (KS) i april og tidligere gitt en uformell orientering for disse.

Flere av NITOs landmålere synes at dette svaret bærer preg av snever demokratiforståelse; de synes det er merkelig at ikke langt flere organisasjoner er involvert i prosessen. De mener det kan virke som om Sanner fremdeles legger det originale forslaget til grunn for utredningen istedenfor vedtaket Stortinget fattet. Også Aukrust reagerer.

- Jeg synes svaret til Sanner ikke holder mål, jeg setter spørsmålstegn ved om han har fått med seg det endrede vedtaket fra stortingsflertallet, sier Aukrust.

- Her ber Stortinget departementet om å evaluere dagens ordning. Vi har tradisjon for i Norge å involvere relevante organisasjoner i slike evalueringer. Å vise til ett møte blir for enkelt. Jeg håper at Sanner endrer holdning og inviterer relevante fagorganisasjoner som NITO til å gi innspill til evalueringen. Slike organisasjoner sitter på stor kunnskap om hvordan ordningen med landmåling i dag fungerer, da blir det for dumt ikke å ta i bruk denne, sier Aukrust.

Dagens ordning er bra – og kan bli bedre

NITO støttet ikke det opprinnelige forslaget om å privatisere landmålingstjenesten, som representanter fra Høyre, FrP, Venstre og KrF fremmet.

NITO mener dagens organisering fungerer godt med tanke på kvalitet, habilitet og pris. En undersøkelse blant medlemmene viser at 86 prosent er imot privatisering.

Da Stortinget i mars fattet vedtak, ble forslaget endret til bare å utrede dagens organisering. NITO har fulgt saken tett i Stortinget og gitt innspill.

- Vedtaket i Stortinget innebærer en vurdering av en autorisasjons- og sertifiseringsordning for eiendomsoppmålingstjenester. NITO er spent på hva som legges i en slik type ordning, sier Steinar Langnes.

Han mener det i utgangspunktet kan være positivt med kompetansekrav til framtidige utøvere, og at en form for autorisasjon gjerne kan legge til rette for dette. - Men kravene må stå i forhold til oppgaver og ansvar, og kompetansekrav må ikke innføres for å framtvinge organisatoriske endringer, utelukke grupper av ingeniører på bachelornivå eller endre innhold, rammer og myndighet for oppgavene, sier han.

Kjetil Lein, leder av NITOs Forhandlingsutvalg i kommunal sektor, sier at en autorisasjonsordning må sikre både kompetanse og ordentligheten i tjenesten. - Det må unngås at hvem som helst kan få autorisasjon til å starte landmålerfirma uten å følge god landmålerskikk, sier Lein.

Landmåling: NITO fikk gjennomslag i Stortinget

FAKTA
Eiendomsoppmåling er selve inn-/oppmålingen av eiendommen/tomta. Landmåling er det store bildet; oppmålingsforretning, matrikkelføring, utveksling av brev/mail, innkallinger av berørte parter, utsendelse av matrikkelbrev, tinglysning, kopiering av kart og andre sakspapirer og eiendomsopplysninger m.m.

Kommunale landmålere (ingeniører) er spesialister på landmåling, altså det store bildet, og ikke bare bruk av kikkert til inn-/oppmåling av en eiendom.

Begrepet "god landmålerskikk" er retningslinjer landmålere i dag må følge. 

Mer informasjon om NITO Geomatikk 

Se også:
TU: Kommunene har monopol men i dag er prisene på landmåling vidt forskjellige fra sted til sted

Se NITOs ulike politikkområder

Publisert: Sist oppdatert: