Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: Morguefile
2016

Utstyr til kraftindustrien – hva slags kontrakt skal jeg bruke?

Det kan være vanskelig å vite hvilken type kontrakt du skal bruke i forbindelse med leveranse av elektromekanisk utstyr til kraftindustrien. – Vi hjelper deg i valget av type kontrakt.

Påmelding kurs

De mest anvendelige kontraktene som brukes i dag

  • KOLEMO: Kontraktbestemmelser for levering og montering av elektromekanisk utstyr)
  • NLM (10): Alminnelige betingelser for levering og montering av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige.
  • AKB (1988): Alminnelige Kontraktsbestemmelser

Hvilken standard bør du velge?

Standardene er ulike. Advokatfirmaet Grette har god kompetanse på området. De mener KOLEMO er den standarden som er mest oppdatert i tråd med dagens utvikling, og vil dermed i mange tilfeller være det beste utgangspunktet.

AKB/1988 har lenge fungert som et godt utgangspunkt ved leveranse av elektromekanisk utstyr. Den anvendes fortsatt av mange, men er oppfattes nokså utdatert og ubalansert.

Også NLM 10 er relativt leverandørvennlig. Den nordiske tilnærmingen og revidering av nyere dato gjør den etter Grettes vurdering mer oppdatert og tilpasset dagens situasjon enn AKB/1988.

Grette mener disse standardkontraktene uansett kun bør gjelde som et utgangspunkt. De understreker at det som regel vil være behov for særlige tilpasninger i det enkelte prosjekt.

De viktigste ulikhetene

Endringer

KOLEMO-kontrakten er utarbeidet spesielt for og av representanter fra kraftselskapene. Den er best egnet for større nybygg av kraftnett og -anlegg innen vannkraftsektoren og anskaffelser ved kjøp av elektromekanisk utstyr.

KOLEMO har mer utførlige regler om endringshåndtering enn AKB/1988. Kjøperen har rett til å pålegge leverandøren endringer i utførelsen. KOLEMO regulerer krav til at endringene må stå i sammenheng med det kontrakten omfatter, og ikke være av vesentlig annen art.

Videre regulerer KOLEMO situasjonen dersom partene er uenige om hvorvidt det foreligger en endring. KOLEMOs endringsregime sikrer på denne måten større grad av framdrift sammenlignet med endringsregimet i AKB/1988.

Forsinkelser

Ved leverandørens forsinkelse kan kjøper som regel kreve dagmulkt. Nivået for dagmulkt ved forsinkelse er i KOLEMO hevet i forhold til standardsatsene i AKB/1988. Dersom ikke annet er avtalt, skal dagmulkten være 3 ‰ av opprinnelig kontraktssum per dag, dog minimum 3 000,- per dag. Utgangspunktet i KOLEMO er at dagmulkten skal beregnes ut fra opprinnelig kontraktssum.

Som for AKB/1988 er leverandørens totale ansvar for forsinkelse etter kontrakten begrenset til 15 % av kontraktssummen.

I likhet med AKB/1988 er et av grunnlagene for heving av kontrakten i KOLEMO at kjøper har krav på – eller det er klart at han vil få krav på – maksimal dagmulkt. Kjøper kan i slike tilfeller umiddelbart heve kontrakten ved skriftlig varsel til leverandøren.

Mangler

I KOLEMO framgår at reklamasjon over mangel ikke kan framsettes etter 24 måneder regnet fra overtakelsen. Videre er reklamasjonsperioden 48 måneder for skjulte mangler på vitale deler som først kan avdekkes under en driftsituasjon som ikke materialiserer seg før på et senere tidspunkt. Reklamasjonsfristen skal imidlertid ikke under noen omstendighet vare utover 36 måneder regnet fra overtakelse, med unntak fra slike mangler som gis 48 måneder reklamasjonsfrist. Reklamasjonsfristen i KOLEMO er således noe lengre enn i AKB/1988.

Påmelding kurs i KOLEMO 

Foredragsholdere på NITOs kurs 24. oktober kommer fra advokatfirmaet Grette.

Se alle kurs og arrangementer i regi av NITO

Andre relevante kurs

Publisert: Sist oppdatert: