Gå til innhold
2017

Digitalisering: NITO med innspill til ny strategi

11. januar deltok NITOs president, Trond Markussen, på toppmøte om digitalisering. «Ny teknologi bringer med seg nye muligheter for næringsvirksomhet», forklarer Markussen.

Spørsmål som: hvordan teknologiske endringer kan påvirke sysselsettingen i Norge fremover og hvordan endringene kan komme til å endre forholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere stod høyt på agendaen. Spesielt fordi myndighetene og partene i arbeidslivet er opptatt av å sikre mest mulig sysselsetting i Norge i møte med denne utviklingen.

 

«Digitalisering vil utfordre næringer, forretningsmodeller og det organiserte arbeidslivet. Men omstilling har alltid vært en del av ingeniørers hverdag, og ny teknologi bringer med seg nye muligheter for næringsvirksomhet», uttalte Markussen.

NITO er opptatt av at utviklingen styres med gode politiske tiltak så arbeidsmarkedet kan tilpasse seg endringene. Det må satses kraftig på etter- og videreutdanning slik at kompetanse blir vedlikeholdt og utviklet i takt med endringer i jobbenes innhold. NITO etterlyser også «regionale læringsfabrikker» der næringsliv og utdanningsinstitusjoner samarbeider om kompetanseutvikling.
Markussen fremhevet også at delingsøkonomi og tilgjengelighetsteknologi kan skape et arbeidsmarked med løsere ansettelsesforhold og uklare skiller mellom arbeid og fritid:

«Da blir det viktig med lovgivning tilpasset denne nye virkeligheten for å unngå dårligere lønns- og arbeidsvilkår og sosial dumping. Myndighetene må sikre at arbeidstakere i løsere ansettelsesforhold får best mulig vilkår og at arbeidsgivere ikke kan kvitte seg med sosiale forpliktelser.»

Deltakelsen på møtet var høy. Trond Markussen i midten til venstre lytter mens Erna Solberg til høyre taler
(Deltakelsen på møtet var høy. Trond Markussen i midten til venstre lytter mens Erna Solberg til høyre taler)

NITO mener at det å la ansatte jobbe med innovasjon på arbeidsplassen utgjør et kjempepotensial. «De som sitter tett på problemet er ofte de som er i best stand til å finne nye, konkrete løsninger, og disse må få rom til å være kreative. Dessuten haster det med å utdanne langt flere innen IKT og få digital kompetanse inn i andre ingeniørutdanninger», sa presidenten.

Teknologi og programmering bør bli obligatorisk i skolen, og ikke minst må det gjøres mer for å rekruttere kvinner. Markussen oppfordret avslutningsvis til å være tilbakeholden med offshoring av IKT-tjenester – hvis for mange slike tjenester blir flagget ut, risikerer det å utarme kompetansemiljøer som Norge er avhengig av for fremtidig verdiskaping, og å øke vår digitale sårbarhet.

Næringsministeren følger opp

Torsdag 2. februar fulgte næringsminister Monica Mæland opp med et nytt møte for å sette i gang arbeidet med en Digital21-strategi.

En rekke organisasjoner var tilstede, bl.a. LO, NHO, Abelia, Tekna, Unio, Finans Norge, Kongsberggruppen og Toppindustrisenteret/Digital Norway. Organisasjonene ga innspill til hva de mente burde inngå i en strategi, og mulig innretning ble diskutert. NITO, representert ved Harald Stavn, spilte inn behov for rekruttering av IKT-kompetanse, betydningen av etter- og videreutdanning/læring i arbeidslivet og at skala på norsk IKT-virksomhet er avgjørende (med nordisk plattformstrategi som underpunkt) i tråd med det vedlagte underlagsnotatet.

Hva er en 21-prosess?
Et aktørdrevet nasjonalt strategiarbeid på oppdrag fra regjering eller departement for å fremme forskningsbasert verdiskaping og utvikling på viktige samfunnsområder (Kilde: Forskingsrådet). Tidligere 21-prosesser: Energi 21, Klima 21, Maritim 21, Hav 21


NITOs innspill til toppmøtet om digitalisering.

Politiske prioriteringer

  • NITO ønsker seg mer fart på digitaliseringen av offentlig sektor.
  • Vi er opptatt av et sterkt personvern.
  • Det må utdannes nok teknologer til framtidens arbeidsliv.

NITOs IKT-politikk

Publisert: Sist oppdatert: