Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: Arbeidsmiljøloven
2017

Tvist om arbeidstid: NITO venter på avklaring fra Høyesterett

EFTA-domstolen kom nylig med en uttalelse i en sak som omhandler i hvilke tilfeller reisetid skal regnes som arbeidstid. NITO følger denne saken tett og vil etter behandlingen i Høyesterett kunne si noe mer konkret om hvilke konsekvenser saken vil ha for NITOs medlemmer.

Saken har sin bakgrunn fra Sogn og Fjordane der en polititjenestemann var pålagt å utføre oppdrag i andre deler av politidistriktet enn det som var hans faste arbeidssted (lensmannskontoret). Polititjenestemannen fikk ikke godtgjort reisene fra lensmannskontoret til oppdragssted som arbeidstid. Han reiste sak mot staten for Oslo tingrett og senere Borgarting lagmannsrett, men tapte i begge instanser. Saken ble anket videre til Høyesterett som sendte spørsmål til EFTA-domstolen for en rådgivende uttalelse.

Etter at EFTA-domstolen 27. november 2017 kom med den rådgivende uttalelsen har NITO blitt kontaktet av mange medlemmer med spørsmål hva slags konsekvenser saken kan få for NITOs medlemmer.

Saken er ikke rettskraftig avgjort før det blir avsagt dom i Høyesterett. Behandlingen i Høyesterett vil sannsynligvis skje i løpet av våren eller forsommeren 2018.

Kort om saken

Spørsmålet i saken er om reisetiden polititjenestemannen brukte fra lensmannskontoret til oppmøtested skal regnes som arbeidstid.

Polititjenestemannen i saken måtte reise fra lensmannskontoret til ulike oppdrag i regionen, blant annet eskorteoppdrag og væpnede oppdrag. Reisene skjedde med polititjenestebil som hadde nødvendig utsyr, herunder skuddsikker vest, ammunisjon, sambandsutstyr, våpen mv. Kjøretøyet ble overvåket av en GPS fra operasjonssentralen og var tilknyttet politiets sambandssystem.

Arbeidsgiver mener at reisen med polititjenestebilen fra lensmannskontoret til oppdragsstedet ikke er arbeidstid. Arbeidstakeren og fagforeningen Politiets Fellesforbund mener det er arbeidstid.

Tre kriterier

Domstolen fastslår at alle tre kriteriene for arbeidstid etter arbeidstidsdirektivet er oppfylt i den konkrete saken:

  • Arbeidstaker er pålagt å utføre oppgaver på et annet sted enn fast oppmøtested har reise som en del av sin arbeidsplikt.
  • Arbeidstaker er forpliktet til å følge arbeidsgivers instruksjoner under reisen og står til disposisjon for arbeidsgiver.
  • Om arbeidstaker er i eller på arbeid.

NITO har over lang tid arbeidet for at reisetid ikke kan defineres som hviletid. Uttalelsen i EFTA-domstolen er etter NITOs oppfatning lovende og saken kan potensielt ha positive konsekvenser for NITOs medlemmer.

NITO følger denne saken tett og vil etter behandlingen i Høyesterett kunne si noe mer konkret om hvilke konsekvenser saken vil ha for NITOs medlemmer.

Uttalelsen fra EFTA-domstolen i sin helhet 

Publisert: Sist oppdatert: