Gå til innhold
2017

Permitterte kan ha fått for lite lønn

NITO har fått støtte for sitt syn i en fersk dom i Stavanger tingrett.

TU: Dømt for å ha gitt 340 permitterte i riggselskap for lite betalt

Permitteringslønn i arbeidsgiverperioden skal ikke maksimeres til 6G, slik noen arbeidsgivere har tolket det. Flere arbeidstakere kan dermed ha krav på å få utbetalt full lønn, skriver NITOs advokater.

NITO har blitt oppmerksom på at enkelte arbeidsgivere ikke utbetaler full lønn til arbeidstakerne under permittering i den såkalte arbeidsgiverperioden på ti dager.

Arbeidsgiver har begrenset beregningsgrunnlaget for permitteringslønn til seks ganger folketrygdens grunnbeløp. En slik begrensning er det etter vårt syn ikke lovhjemmel for. Dette synet deles av Arbeids- og sosialdepartementet, og nå i mandagens dom av Stavanger tingrett. Mange arbeidstakere kan dermed ha pengekrav mot sin arbeidsgiver som følge av for lite utbetalt lønn.

Tusenvis har blitt permittert

De siste årene i perioden fra 2014-2017 har tusenvis av arbeidstakere tilknyttet olje- og leverandørindustrien blitt permittert som følge av nedgangstider i bransjen. Dette har også rammet mange av NITOs medlemmer.

Vi har holdepunkter for at flere arbeidsgivere har tolket regelverket feil og at arbeidstakere kan ha fått utbetalt for lite lønn. Dette fordi man har praktisert en ordning som begrenser beregningsgrunnlaget for lønn under permittering til seks ganger folketrygdens grunnbeløp (6G).

Dette har konsekvenser for alle arbeidstakere som har en årsinntekt utover kroner 6 G. Ved lønnsplikt på ti arbeidsdager vil dette for mange av ingeniørene kunne beløpe seg til flere tusen kroner.

Arbeidsgiver endret praksis

Vi ble først klar over dette problemet da ett av våre medlemmer kontaktet oss tidligere i år. Han hadde da fått redusert beregningsgrunnlaget for permitteringslønn i arbeidsgiverperioden til 6G (jf. permitteringslønnsloven § 2). Frem til dette tidspunktet hadde arbeidstakere i alle saker NITO har vært involvert i fått full lønn, uten noen begrensning på 6G.

Beregningsgrunnlaget for permitteringslønn skal etter vårt syn være full lønn. Vi mener dette er en riktig forståelse av lov om lønnsplikt § 4 og i samsvar med lovens ordlyd, og forarbeider samt juridisk teori.

Medhold fra departementet

Da virksomheten i nevnte sak fastholdt at det var grunnlag for å begrense permitteringslønnen, valgte vi i mars å ta dette opp med Arbeids- og sosialdepartementet. I sin uttalelse i brevs form den 21. april har departementet kommet til samme konklusjon som NITO, og nå i Stavanger tingrett.

NITO har også en pågående prosess på vegne av et medlem innen denne tematikken.

Vi er nå også kjent med at det er saker som skal behandles i rettssystemet. Vi vil følge disse sakene med argusøyne da denne problemstillingen er av økonomisk betydning for arbeidstakerne, og det i tillegg er svært viktig at disse reglene praktiseres korrekt.

Publisert: Sist oppdatert: