Gå til innhold
Digital framtid. Illustrasjonsfot: Colourbox
2017

NITO deltar i arbeidet med Digital21-strategi

Etter statsminister Erna Solbergs toppmøte om digitalisering er det lagt et grunnlag for en mulig «Digital21-strategi». NITO er naturlig premiss- og innholdsleverandør.

Møtene om IKT med statsministeren og næringsministeren var konstruktive. Her fra møtet med Næringsdepartementet: Fra venstre Harald Stavn (leder for NITOs IKT-utvalg), Monica Mæland (næringsminister) og Tone Tønnessen (utredningssjef i NITO).

NITO var i januar med på statsministerens toppmøte om digitalisering og Næringsdepartementets innspillmøte etterpå. NITO vektla behovet for rekruttering av IKT-kompetanse, betydningen av etter- og videreutdanning / læring i arbeidslivet og at skalaen på norsk IKT-virksomhet er avgjørende for den videre utviklingen. NITO opplevde å få god støtte, både i diskusjonen rundt bordet og i kommentarer etterpå.

Digitalisering er sektorovergripende, i motsetning til tidligere 21-strategier. Prosessen kan da bli svært omfattende og vanskelig å håndtere, struktur og målretting kan bli utfordrende.

Forskningsrådet sier at en 21-prosess er et aktørdrevet nasjonalt strategiarbeid på oppdrag fra regjering eller departement for å fremme forskningsbasert verdiskaping og utvikling på viktige samfunnsområder. 

NITO mener dette er sentralt for å kunne ha en god digital utvikling:

Rekruttering av IKT-kompetanse – en forutsetning for en framtidsrettet industri

Det må utdannes flere ingeniører og teknologer innen IKT. Samtidig må det satses på digital kompetanse i andre ingeniørutdanninger.

I grunn- og videregående skole bør IKT-satsingen styrkes gjennom blant annet obligatoriske teknologifag.

Etter- og videreutdanning – læring i arbeidslivet

Kompetansen må vedlikeholdes og utvikles i takt med at innholdet i jobbene endrer seg.

NITO mener at etter- og videreutdanning må bli en rettighet og virksomheter må se styrking av kompetanse som en langsiktig investering.

Læring på jobben er langt mer effektivt enn kursing. Utdanningsinstitusjonene bør særlig utfordres til å tilrettelegge for slik etterutdanning, og utvikle kortere moduler som kan gjennomføres av folk i arbeid.

Utdanningsinstitusjoner og regionalt næringsliv bør samarbeide om kompetanseoppbyggingsopplegg for voksne gjennom regionale læringsfabrikker.

Størrelse på norsk IKT-virksomhet

Skalaen på IKT-virksomhet er grunnleggende for framtiden. Statlige etater og det private næringsliv må forstå at offshoring av IKT-oppgaver på lang sikt kan være ulønnsomt. Utarming av kompetansemiljøer kan undergrave grunnlaget for innovasjon.

Det må bli en nasjonal forståelse på tvers av alle sektorer for nødvendigheten av å bruke norsk IKT-industri. Dette er en forutsetning for at små norske virksomheter kan bli store nok til å konkurrere om leveranser med internasjonale aktører.

Nordisk plattformstrategi

For å få tilfredsstillende skala kan Norden ha interesse av en felles plattformstrategi. Strategien bør belyse hvordan vi kan møte trenden der globale IT-selskaper vokser seg så store at resten av internett er i ferd med å bli «leietakere».

Plattformøkonomien gir mange fordeler, men det er viktig for verdiskaping at ikke de store selskapene kan dikterer løsninger på områder som er viktig for Norge og Norden.

FoU og demonstrasjonsanlegg – det offentliges rolle

NITO er blant de som mener det må etableres bedre rammebetingelser for forskning. Det offentlige har en klar rolle i å avlaste risiko.

NITO ser fram til å delta i den videre prosessen med å utvikle en mulig Digital 21-strategi.

NITO IKT

Publisert: Sist oppdatert: