Gå til innhold
Foto: Flickr/Richard Hurd
Foto: Flickr/Richard Hurd
2017

Kommer skjevt ut

Kvinner tjener dessverre gjennomgående mindre enn menn, så også blant NITOs medlemmer. Riktignok er forskjellene mindre her, men vi ser at jentene kommer skjevt ut allerede i sin første jobb. Dette gjør NITO noe med daglig.

Teknisk Ukeblad har sett på NITOs lønnsstatistikk og funnet at kvinnelige ingeniører også tjener mindre enn sine mannlige kolleger. Allerede som nyutdannede kommer de skjevt ut, og dette er NITOs president opptatt av at arbeidsgivere og arbeidstakere må rette på.

– Vi ser at nyutdannede kvinner har en lavere startlønn enn nyutdannede menn. Noe skyldes at de går til ulike bransjer, men det er også ting som ikke kan forklares på grunn av det, sier Trond Markussen.

Han mener noe av forskjellen kan forklares med at mange nyutdannede mannlige ingeniører de siste årene har gått til en trengende byggebransje – der nivået på startlønningene er høyt.

– Arbeidsgivere må følge med i timen. Det er helt uakseptabelt å få slike forskjeller så tidlig. Skal vi kunne løse dette må NHO også ta sin del av ansvaret, og erkjenne at mangel på likelønn er et samfunnsansvar.
Trond Markussen

NHO hevder i TU 17.03.17 at lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i hovedsak skyldes at kvinner og menn utfører forskjellige oppgaver i bedriften.

Markussen mener dette blir en litt for enkel slutning. Selv om vi vet at de største lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i NITOs medlemsmasse blant annet skyldes sektor og arbeidsområde, mener han bildet er sammensatt.

– Vi ser at det har skjedd lite de ti siste årene, og at lønnsforskjeller mellom kvinner og menn er nesten uendret. Det er derfor ikke mulig å bortforklare det med forskyvninger i hvor våre medlemmer jobber. Arbeidsgiverne må bevisstgjøres og her har NHO en viktig oppgave. Jeg håper derfor at NHO vil samarbeide oss om mulige tiltak.

NITO-presidenten mener både arbeidsgivere og nyutdannede har et ansvar.

– Arbeidsgivere må følge med i timen. Det er helt uakseptabelt å få tydelige forskjeller så tidlig, sier han.

Må bli bevisste forskjellen

Samtidig mener han at nyutdannede kvinner må bli mer bevisst på at man tar med seg startlønnen gjennom hele karrieren. NITO jobber derfor for å bevisstgjøre alle som skal ut i jobb for første gang, på at de må stille krav og ikke godta første tilbud som legges på bordet.

– Man skal ikke stille urealistiske krav, men samtidig kommer ikke dette av seg selv, det er du selv som kan gjøre noe med det, sier han.

Ansiennitet og ansvar

Lønnsforskjellene reduseres fra 9,4 til 5,8 prosent når det kontrolleres for kjennetegn ved stilling og arbeidstaker. Ansiennitet forklarer også noe av lønnsgapet. Det er rett og slett flere mannlige ingeniører med høy ansiennitet, spesielt i privat sektor. Og tallene viser da også at lønnsforskjellene mellom kjønnene øker ved økt ansiennitet.

– Det er flere forklaringer på det. Den ene er at kvinner som er ute i foreldrepermisjon sakker akterut lønnsmessig og dette følger dem videre i karrieren, sier Markussen.

Ansvar i stillingen er også en viktig forklaringsfaktor.

– Lønn og ansvar følger hverandre. Det er færre kvinnelige ledere, dermed slår det ut på statistikken. En annen ting er at ledere ofte har innbakt overtid i grunnlønna, mens arbeidstakere uten ansvar får betalt overtid. Dette vil også slå ut på statistikken, sier NITO-presidenten.

Forskjell på sektor

Han legger til at dersom man ser på tvers av sektorene, så skyldes noe av lønnsforskjellen mellom kvinner og menn også at kvinner i større grad går fra privat til offentlig sektor sammenliknet med menn.

– Slik det er skrudd sammen, så går du da fra et område med høyere lønnsutvikling til et område med noe lavere lønnsutvikling. Vi ser at det er flere kvinner enn menn som velger den veien.

Dette gjør NITO

  • Årlig oppdatering av statistikk
  • Bevisstgjør tillitsvalgte og arbeidsgivere fra offentlig og privat sektor om forskjellene
  • Kartlegger hva FU-ene trenger for å få arbeidsgivere til å redusere forskjellene
  • Bevisstgjøring av hva startlønnen har å si for lønnsutviklingen i jobbsøkerkursene for avgangsstudenter
  • Egne jobbsøkerkurs for bioingeniørstudenter i samarbeid med BFI, hvor vi også inviterer med en tillitsvalgt fra et sykehus for å forklare hvordan lønnssystemet fungerer og hvordan man skal sikre seg best mulig startlønn.
  • Egne lønnsforhandlingskurs for kvinner, tillitsvalgte og medlemmer
  • Utarbeidelse av en egen strategi for likelønn

Se NITOs lønnsstatistikk og temasider om lønn og arbeidsliv

TU: Så mye mindre tjener kvinnelige ingeniører enn sine mannlige kolleger

Publisert: Sist oppdatert: