Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: Sammen mot langtidsledighet i Rogaland
2017

Sammen mot langtidsledighet i Rogaland

Det må jobbes mer aktivt for å få flere arbeidsledige i Rogaland i aktivitet, gjennom bruk av opplæringsplasser for å skaffe arbeidsledige ny erfaring og ny kompetanse. Derfor har NITO, KS Rogaland, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Tekna inngått en erklæring for at de sammen skal bidra til mer målrettede tiltak for langtidsledige i regionen.


Erklæringen ble underskrevet i Stavanger 16. mai.

Rogalandserklæringen: Omstilling for arbeid

Rogaland har over 14.000 arbeidsledige (5,6 prosent). Det er en alvorlig situasjon for mange. Flere av de arbeidsledige har i tillegg enten passert to-årsgrensen for dagpenger eller nærmer seg denne grensen.

Kan falle varig ut av arbeidslivet

- Dette bekymrer meg. Det er tungt for den enkelte og det er dårlig samfunnsøkonomi, og det er dårlig privatøkonomi. Å stå helt uten dagpenger er ikke økonomisk eller sosialt bærekraftig for noen. Det er vanskelig å komme i jobb når man har vært ledig lenge og jeg er bekymret for at vi får en gruppe som faller varig ut av arbeidslivet, sier Trond Markussen, president i NITO.

Derfor har organisasjonene gått sammen om en erklæring der de forplikter seg til å jobbe for at flere arbeidsledige går fra å være passive dagpengemottakere til å komme i aktivitet, få vist seg fram for en ny arbeidsgiver i en ny bransje, og få ny erfaring og kompetanse.

Erklæringen inneholder følgende punkter:

  • For å oppnå dette vil partene jobbe for at NAVs ordning for omstilling av kompetanse («arbeidstrening») blir bedre kjent blant alle sine medlemmer. Dette er en offentlig, fullfinansiert og målrettet støtteordning for å få inn personer i aktivitet og opplæring på en ny arbeidsplass. I arbeidstreningsperioden, som vanligvis er på 3 eller 6 mnd., mottar kandidaten stønad fra NAV, og arbeidsgiver har ingen lønnsforpliktelse. Utgifter til forsikring, arbeidstøy, ekstern kursing eller annen tilrettelegging kan arbeidsgiver få dekket fra NAV. Det er en forutsetning at slike oppl��ringsplasser ikke skal fortrenge ordinære arbeidsplasser eller utlysninger. Erfaringene viser at om lag halvparten av de som er med på ordningen går over i fast jobb. De som ikke får jobb får ofte bedre jobbmuligheter fordi de har fått tilført kompetanse som de ikke hadde fra før, som gjør dem aktuelle til stillinger de tidligere ikke søkte eller fikk.

  • KS og NHO representerer de største og fleste arbeidsgiverne i fylket. Begge organisasjonene vil oppfordre alle sine medlemsvirksomheter om å ta ordningen med arbeidstrening mer aktivt i bruk enn i dag, og vil informere mer aktivt om mulighetene som ligger i denne ordningen overfor sine medlemsvirksomheter.

  • Partene viser til måten dette ble gjort på i Stavanger kommune. Her ble alle etatssjefene innkalt for å bli informert om NAVs ordning for omstilling av kompetanse, og ble bedt om å «snu alle steiner» for å finne minst 30 plasser for personer med ingeniørfaglig bakgrunn til slike opplæringsplasser. For arbeidsgiverpartene er en slik prosess et forbilde for det videre arbeidet som bør etterfølges.

  • Tekna og NITO vil ta initiativet til en gründerdag for arbeidsledige, sammen med Rogaland fylkeskommune, NAV og Innovasjon Norge. Her vil arbeidsledige som har ideer til egen gründervirksomhet bli orientert om både hvilke muligheter for støtte til gode ideer som finnes i det offentlige virkemiddelapparatet, og om hvilke rettigheter til inntektssikring man har som gründer og dagpengemottaker.

  • Rogaland fylkeskommune vil høsten 2017 igjen tilby arbeidspraksis på videregående skoler hvor personer med ingeniørfaglig kompetanse «skygger» lærer.
  • Rogaland fylkeskommune vil jobbe sammen med attføringsbransjen og NAV for å tilrettelegge flere praksisplasser i fylkeskommunal virksomhet.

NITOs ulike politikkområder

Dette gjør NITO for arbeidsledige

Se NITOs kurstilbud

Alle medlemsfordeler

Aktuelle fagkurs

Publisert: Sist oppdatert: