Gå til innhold
2017

NITO Veitrafikk 90 år

NITO Vei- og trafikksikkerhet er et fagnettverk som startet allerede i 1927, da under navnet Statens Bilsakkyndiges Forening – SBF. Deretter ble det kalt Vegtrafikkingeniørenes forening og til slutt kom dagens navn.

Fagnettverket er opptatt av å skape gode arenaer for kompetanseutvikling og nettverksbygging for medlemmer som jobber med trafikksikkerhet og transport.

NITO Vei- og trafikksikkerhet har hovedfokus på kjøretøysteknikk, trafikkopplæring, ulykkesanalyse og etterforskning. Trafikksikkerhetstiltak knyttet til alle former for veitrafikk og infrastruktur (utbygging, drift og vedlikehold) er også en prioritert oppgave.

I den senere tid har fagnettverket jobbet med mange fagpolitiske saker. Den siste saken er Nasjonal Transportplan (NTP) 2018 - 2029. Nettverket synes det er strålende at teknologien har fått en sentral rolle i planen, med hele en milliard kroner. Ministeren har i denne forbindelse også satt ned et nytt teknologiråd, Mobilitets- og teknologirådet. Dette er bra, men det er bekymringsverdig at det kun er én ingeniør blant rådets 13 medlemmer...

Fagnettverket er også bekymret for rekruttering av fagpersoner til de store prosjektene som skal settes i gang fremover. Rekruttering av tekniske fagfolk har vært en utfordring i mange år. Det må sikres at ikke prosjektene stopper opp grunnet for få ingeniører innen de forskjellige fagene, spesielt innen teknologiutvikling.

Det er også viktig å ta hensyn til Intelligente transportsystemer (ITS) i tidlig fase av veiprosjekter slik at veisystemet kan samspille med kjøretøyteknologi. For eksempel: Varmedetektorer av kjøretøy før tunneler.

NITO Vei- og trafikksikkerhet har som mål å være et forum som myndighetene, bransjen og samfunnet lytter til. Vi skal også være en teknologisk premissleverandør for framtidsrettet, miljøvennlig og bærekraftig trafikk og transportutvikling.

Et eksempel er innsatsen mot alvorlige ulykker forårsaket av kjøretøy med dårlig sikret kontainertransport. Det er i dag ingen forskrift eller veiledning som sier noe om hvordan man sikrer krok-kontainertransport. Dette har resultert i en del stygge ulykker og det er bare flaks at ikke flere menneskeliv har gått tapt. Denne utfordringen er påpekt ovenfor veidirektoratet, som i disse dager jobber med en ny forskrift innen området.

Les mer om og meld deg inn i NITO Vei- og trafikksikkerhet
Publisert: Sist oppdatert: