Gå til innhold
Oljeplattform. Foto: Colourbox
2017

IKT-sikkerhet viktig for HMS i petroleumsnæringen

Nivået på HMS-arbeidet i norsk petroleumsvirksomhet må forbli høyt og forsterkes ytterligere. IKT-sikkerhet/sikring må få større plass i HMS-arbeidet. NITO har prøvd å være en viktig bidragsyter i rapporten som ble overlevert arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie 29. september.

NITO har det siste året vært en aktiv del i Arbeids- og sosialdepartementets arbeidsgruppe om HMS-tilstanden og utvikling av sikkerhet i norsk petroleumsnæring. Et mål har vært å gi et omforent bilde av status for helse, miljø og sikkerhet og vurdere hva som skal til for å opprettholde og forbedre sikkerhetsnivået.

Trude Skogesal- IKT-sikkerhet og økt kompetanse har vært noe av det viktigste vi har kjempet for, det har fått god plass i rapporten, sier visepresident i NITO, Trude Skogesal (bildet). Hun har vært NITOs representant i arbeidsgruppen, med Jorunn Birkeland, konserntillitsvalgt for NITO i Statoil, som vara.

Utvalget NITO Petroleum har vært en viktig referansegruppe for innspill og kommentarer. Kunnskapen og erfaringene som ingeniørene bringer til bords preger rapporten som nå er gitt til Arbeids- og sosialdepartementet. Gjennom arbeidet har NITO bidratt til å styrke det etablerte trepartssamarbeidet, og sørget for at ingeniørene vil ta del i partsarenaene framover.

Konklusjoner i rapporten

  • Det er et høyt nivå på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet. Samtidig har det de siste årene vært sikkerhetsmessige utfordringer og alvorlige situasjoner.
  • Regimet for oppfølging av helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet er i hovedtrekk velfungerende og bør videreføres. En god bruk av handlingsrommet i regimet forutsetter imidlertid at de tre partene har gjensidig tillit og respekt for hverandres roller og ansvar. Dette krever at selskapene følger opp sitt ansvar for å ivareta og videreutvikle sikkerhetsnivået. Petroleumstilsynet må være et sterkt og tydelig tilsyn. To- og trepartssamarbeidet er en viktig bærebjelke i regimet, og må styrkes og videreutvikles.
  • Hovedinnretning på regelverket, med i hovedsak funksjonelle krav i kombinasjon med bruk av standarder er ønskelig på bakgrunn av at næringen er i rask utvikling og at selskapene har behov for å ta i bruk den til enhver tid best egnede teknologien. Hovedinnretningen på regelverket er robust og bør videreføres.
  • Kontinuerlig forbedring av helse, arbeidsmiljø og sikkerhet er en forutsetning og et felles mål i petroleumsvirksomheten. For å sikre effektiv drift og kontinuerlig forbedring må næringen og myndighetene hele tiden strekke seg etter, lære av og ta i bruk ny kunnskap og ny teknologi.
  • Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) utgjør det viktigste grunnlaget for felles virkelighetsforståelse av og kommunikasjon om risikonivået i petroleumsvirksomheten. Partene i næringen må fortsatt støtte opp om arbeidet med og videreutvikling av RNNP.

Last ned rapporten

Nett-TV fra overleveringen av rapporten

Grunnlag for ny stortingsmelding

- Et viktig poeng for oss har vært at skal HMS i petroleum virkelig ha en kontinuerlig forbedring, mener vi at alle faser av HMS-arbeidet må med, også design- og planleggingsfasen, sier Skogesal. - I disse fasene er det hovedsakelig ingeniører som bidrar.

Rapportens innspill om videreutvikling og forbedring inngår som grunnlag for en ny kommende stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

- Det har vært rikelig med takhøyde for meningsutveksling i arbeidsgruppen. Den totale kompetansen i gruppen har økt i takt med at saker har blitt belyst fra flere sider, sier Skogesal. - Nå er det store forventninger til at de anbefalte tiltakene blir gjennomført.

NITO følger utviklingen av stortingsmeldingen nøye. Neste skritt på veien er deltakelse i et seminar om temaet som Arbeids- og sosialdepartementet arrangerer 14. november.

NITO Petroleum

NITO IKT

Se NITOs ulike politikkområder

Publisert: Sist oppdatert: