Gå til innhold
IKT-sikkerhet: Mann med "IT-hengelås". Foto: Colourbox
2018

IKT-sikkerhet: NITO hørt – IKT-del i sikkerhetsloven styrkes

Etter NITOs utallige innspill om viktigheten av IKT-sikkerhet på alle nivåer i samfunnet, styrkes nå IKT-aspektet i Sikkerhetsloven.

Utenriks- og forsvarskomiteen har avgitt sin innstilling til regjeringens forslag for ny lov om nasjonal sikkerhet; Sikkerhetsloven.

Loven vil, som NITO har jobbet for, bli utvidet. Lovforslaget styrker IKT-delen i form av at man inkluderer "samfunnskritisk funksjon", det vil blant annet si IKT-systemer. 

- Det er bra at en utvidelse av loven i større grad vil gjelde grunnleggende samfunnsfunksjoner. Samtidig har forslaget gitt bekymring for at det er mulig for departementer å definere seg utenfor sikkerhetsloven, sier NITO-president Trond Markussen (bildet).

- I første omgang har det nemlig vært opp til det enkelte departement å fatte vedtak om at loven helt eller delvis skal gjelde ut fra type virksomhet. IKT-skandalen i Helse Sør-Øst har illustrert behovet for en tydeliggjøring av lovverk og departementenes praksis, uttaler Markussen.

Usikkert med ny sikkerhetslov 

Utfordrer H, V og FRP til å snu

- Det er veldig gledelig at AP, SP, og SV støtter oss i at lovens ambisjon må være at IKT-systemer i helse, Nav, politi, kraftforsyning og ekom defineres som kritisk infrastruktur og bør underlegges Sikkerhetsloven. Det støttes riktignok ikke av komiteens flertall. Vi oppfordrer Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet til å snu i denne oppfatningen. 

- Jeg mener det er viktig at denne intensjonen følges opp i det videre arbeidet når loven skal konkretiseres i bl.a. forskriftsarbeid og strategier, sier Markussen. 

NITO er vært opptatt av at sikkerhetsmyndighetens rolle defineres tydelig slik at disse kan følge opp loven på en god måte.

- Det er veldig positivt at det også understrekes at Nasjonal sikkerhetsmyndighet må få tilstrekkelig med ressurser, kompetanse og myndighet til å følge opp sitt lovpålagte ansvar.

Høring sikkerhetsloven 

Data må lagres og driftes i Norge

Partiene viser også til IKT-skandalen i Helse Sør-Øst og påpeker at informasjon knyttet til nasjonale sikkerhetsinteresser må pålegges å bli driftet og lagret i Norge.

- Dette støtter jeg. NITO har i lang tid vært opptatt av at samfunnskritiske og sensitive registre må lagres i Norge og driftes av ansatte i Norge.

Innstilling sikkerhetsloven

NITO IKT

NITOs politikkområde IKT

Aktuelle saker om IKT og ledelse


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: