Gå til innhold
Bilde fra salen under NITO Kongressen 2018.
2018

NITO Kongressen: Politikk for neste kongressperiode vedtatt

Vern om sykelønnsordningen og et nei til foretaksmodellen for universiteter og høgskoler er blant de politiske sakene som ble vedtatt på NITOs kongress søndag 28. oktober.

Kongressen vedtok NITOs politikk for neste periode, samt tre enkeltstående politiske uttalelser. Politikken som er vedtatt vil i sin helhet bli lagt ut på nito.no i løpet av de kommende dagene.

Bevaring av sykelønnsordningen

NITOs kongress vedtok søndag å slå ring om dagens sykelønnsordning, for å sikre at arbeidstakere ikke skal bli dobbelt straffet ved sykdom; først gjennom selve sykdommen og så gjennom reduserte inntekter. De senere årene har stadig flere stemmer i samfunnsdebatten tatt til orde for å svekke sykelønnsordningen. Det blir argumentert med at en svekkelse av rettigheter ved sykdom vil få ned fraværet.

NITO ønsker med dette å gi et klart signal til regjeringen og de sentrale partene i arbeidslivet som i de kommende ukene skal forhandle om ny IA-avtale. NITO oppfordrer regjeringen til ikke å fremme forslag om endringer i sykelønnsordningen.

Nei til foretaksmodellen for universiteter og høgskoler

Regjeringen har signalisert at den ønsker å se på nye modeller for å organisere universiteter og høgskoler, for å sikre mer uavhengighet. Foretaksmodellen er et alternativ regjeringen ønsker å utrede, noe som har skapt stor debatt i sektoren.

NITOs kongress slår fast at prinsippet om statlig eierskap av universiteter og høgskoler må stå fast. Kongressen slår videre fast med overveldende flertall, at foretaksmodellen er under dagens forutsetninger ikke et ønskelig styringssystem for universitet og høgskoler. NITO har 1000 medlemmer ansatt ved universiteter og høgskoler, som har uttrykt sterkt at de ikke ønsker en foretaksmodell.

Offshoring må drøftes med tillitsvalgte

NITOs kongress vedtok at når offshoring vurderes som et aktuelt tiltak skal det ikke kunne gjennomføres uten drøfting med tillitsvalgte. Skal vi lykkes med digitalisering, er det en forutsetning at beslutninger tar med utgangspunkt i solid fagkunnskap. De siste årene har vi sett grove eksempler på hvor galt det kan gå med outsourcing og offshoring når fagkompetansen ikke lyttes til.

Reduksjon i klimagassutslipp i samferdselssektoren

Elektrifisering, hybride løsninger og miljøvennlige drivstoffalternativer er en viktig del av løsningen for å redusere utslippene i transportsektoren. Biodrivstoff er ett av de ulike drivstoffalternativene. Som ett ledd i arbeidet for å redusere klimagassutslippene fra samferdselssektoren har NITO-kongressen vedtatt å jobbe for at omsetningskravet for bruk av bærekraftig biodrivstoff økes for å fremme satsing på denne type teknologi. Konvensjonelt biodrivstoff er i stor grad basert på palmeolje, som er omstridt fordi plantasjene bidrar til å utrydde regnskog og andre naturområder, noe som medfører mer klimagassutslipp. Avansert biodrivstoff kan framstilles av rester og avfall fra blant annet næringsmiddelindustri, landbruk eller skogbruk. NITO vil i denne sammenheng derfor også jobbe for bruken av palmeolje i biodrivstoff forbys.

Klima- og miljøspørsmål må inngå som en del av trepartssamarbeidet

Å redusere klimaendringene og bidra til bærekraftig utvikling krever at alle bidrar. NITO mener at arbeidstakerorganisasjoner har en viktig rolle her når det kommer til å bidra til at faktiske tiltak blir gjort. Derfor må klima- og miljøspørsmål i større grad inngå som en del av trepartssamarbeidet, og vi tror det er et uutnyttet potensial for dette i Norge. NITO skal arbeide for klima- og miljøtiltak på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. NITO skal også vurdere hvordan tarifforhandlinger kan være et redskap for å gjennomføre miljø- og klimatiltak på arbeidsplasser.

Ingeniørenes og teknologenes etiske ansvar

NITO mener at arbeidsgivere og studiestedene må legge til rette for opplæring og bruk av etisk refleksjon. Ingeniører og teknologer har en viktig rolle i samfunnsutviklingen. Samtidig har vi som eksperter et etisk ansvar for å belyse alle sider av en sak, ikke bare de som på kort sikt gir den største gevinsten.

Ingeniører og teknologer må bruke sin faglige og etiske kompetanse til å sikre bedre valg ved utvikling og anvendelse av bioteknologi. Bioteknologi, gentesting og persontilpasset medisin tvinger fram nye etiske diskusjoner. Framtidige brukere av helsetjenester vil ønske sterkere innflytelse på egen behandling. Bioteknologi kan gi oss tilgang til informasjon om vår nåværende helsetilstand, men også om risiko for framtidig sykdom og andre genetiske egenskaper. Dette vil kreve forståelig informasjon for å kunne ta gode og informerte valg, og det er behov for felles gode rutiner for hvordan man innhenter samtykke.

Politiske uttalelser fra NITO Kongressen 2018

NITOs hovedstyre - disse ble valgt

Trond Markussen gjenvalgt som president 

Alt om NITO Kongressen 2018

Publisert: Sist oppdatert: