Etter å ha jobbet med sammenslåing av fylker i flere år, legger regjeringen 19. oktober fram et forslag til hvilke oppgaver de elleve nye regionene skal få.

Støtte fra representantene

NITO har skrevet til alle medlemmene av Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, og transport- og kommunikasjonskomité. Overfor dem har vi gjentatt bekymringene fra vårt høringssvar om saken.

Høringssvaret til rapporten fra Statens vegvesen - "Fra sams og samling"

- Svarene tyder på at de deler NITOs syn, og forventer at ansattes rettigheter i den kommende overføringen av arbeidsoppgaver blir ivaretatt. Hvis ikke dette kommer tydelig fram i meldingen, vil de ta det opp med regjeringen, sier NITO-president Trond Markussen.

Uro om ansattes rettigheter

Avtalen som regjeringen har inngått med KrF om reformen tar ikke opp de arbeidsrettslige problemstillingene.

- Dette er svært beklagelig siden reformen vil berøre flere tusen arbeidstakere – for NITOs medlemmer først og fremst i Statens vegvesen, Kystverket og fylkesmannsembetene, sier Markussen.

Det framgår ikke hvorvidt Arbeidsmiljølovens regler for virksomhetsoverdragelse vil bli brukt i reformen. Statens vegvesen har konkludert med at en overføring av ansvar for fylkesveiene ikke er å anse som virksomhetsoverdragelse, noe som allerede har skapt mye uro og kompetanseflukt hos de ansatte i denne etaten. Deres reaksjon er forståelig, mener NITO-presidenten. Under høringsrunden om Fra sams og samling-rapporten våren 2018, om konsekvenser ved overføring av fylkesveier til regionene, uttrykte flere fylkeskommuner at de ønsket å stå fritt til å velge hvem de vil ansette for å løse de nye oppgavene de får.

Regler om virksomhetsoverdragelse må legges til grunn

Markussen understeker behovet for tydelig og tidlig avklaring av hvilke rettigheter som skal ligge til grunn ved overføring av oppgaver og ansatte, og ønsker at reglene om virksomhetsoverdragelse styrer hele gjennomføringen av reformen.

- Reglene om virksomhetsoverdragelse sikrer ansatte grunnleggende rettigheter og forutsigbarhet i omstillingsprosesser. Staten bør ikke bruke tid og ressurser på å vurdere om overføringene skal anses som virksomhetsoverdragelser eller ikke, men simpelthen konstatere at her følger de Arbeidsmiljølovens regler. Det vil skape forutsigbarhet og danne et godt grunnlag for reformen.

Han ber også om at Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten blir gjort tilgjengelig når oppgaver og ansatte overføres fra staten, og at de sentrale partene blir tett involvert når omstillingsavtalene blir utarbeidet.

Klokka tikker

NITO ønsker å få hurtige og tydelige svar på sine spørsmål.

- Ellers frykter vi at enda flere i de berørte virksomhetene vil se seg om etter annet arbeid og slutte, noe som i siste instans vil skade reformen og de nye regionene. Så dette haster. Forhåpentligvis vil regjeringen og Stortinget følge opp, avslutter Markussen.