Gå til innhold
Reallønnsvekst for NITOs medlemmer i privat sektor. Illustasjonsfoto pengesedler: Colourbox
2018

Lønn og lønnsstatistikk: NITOs lønnsstatistikk er et viktig verktøy for å få riktig lønn

Tjener du det du skal tjene? Du tjener kanskje for lite? NITOs lønnsstatistikk gir innblikk i hva ditt lønnsnivå er, sammenlignet med andre ingeniører. NITO har fem ulike lønnsstatistikker.

- Bruk av statistikk er en helt naturlig del av arbeidet for å bedre medlemmenes lønnsvilkår, sier Per Ole Hansen, forhandlingssjef i NITO.

NITOs lønnsstatistikk på min side  

(Krever pålogging)

Registrer lønn, prøv lønnssammenlikningen, se NITOs lønnsstatistikkhefter og bruk tillitsvalgtverktøyene.

Statistikkhefter

Hent ut lønnsstatistikk fra hvert avtaleområde og geografisk avdeling. Tillitsvalgte kan i tillegg hente spesialrapporter for de store etatene og helseforetakene.

Hva bør du tjene?

Sammenlign lønnsnivået ditt med lønnsnivået for tilsvarende stillinger i lønnssammenligningen.

Hvert år utarbeider NITO seks ulike lønnsstatistikker – én for hvert avtaleområde hvor vi har sentrale tariffutvalg.

Statistikken for det private avtaleområdet har registrering per 1. oktober, og resultatet foreligger nå. De seks øvrige; stat, kommune (inklusive Oslo kommune), Spekter, Spekter helse og KS energi har registrering 1. januar. Tall herfra foreligger rundt månedsskiftet februar/mars.

- Lønnsstatistikker må sees på som en indikator på om lønnsnivået er i samsvar med det som er vanlig i vedkommendes bransje og del av landet.

- Lønnsstatistikken brukes ikke minst i lønnsforhandlinger lokalt der man registrerer at medlemmer i en bedrift henger etter lønnsmessig. Det skal ikke bli brukt som det eneste argumentet, men for å gi et bakteppe for hvor mye som må skytes til for å komme opp på et nivå som eksempelvis sikrer at kompetansen beholdes i bedriften, forklarer Hansen.

Gledelig reallønnsvekst

Etter en tid med reallønnsnedgang for NITOs medlemmer ser vi en økning i gjennomsnittlig månedslønn fra 1.10.2016 til 1.10.2017 på 1,5 prosent i privat sektor.

Når man ser på utviklingen for identiske personer er endringen over samme tidsspenn på 3,6 prosent.

Lønn: Gjennomsnittslønn for ingeniører i 2017

Endringer i gjennomsnittlig månedslønn beregnes ut fra lønnen til alle innrapporterte medlemmer på tidspunktene 1.10.2016 og 1.10.2017.

- Det er viktig å få fram totaltallene fordi de sier noe om lønnen og lønnsveksten for hele medlemsgruppen. Av naturlige årsaker er det ikke de samme personene som innrapporterer sin lønn på de to datoene. Noen pensjoneres, nye ansettes og noen har glemt å innrapportere på det ene eller andre tidspunktet, forklarer Hansen.

Hva betyr identiske personer?

- For å fjerne disse elementene i beregningene opererer man med tall for det man kaller identiske personer. Det er nærmere bestemt den gjennomsnittlige lønnsveksten for nøyaktig den samme gruppen personer som rapporterer inn lønn både 1.10.2016 og 1.10.2017, sier Hansen.

Det kan være flere grunner til at tallet for identiske personer er ulik sett i forhold for det for alle medlemmer på de to datoene. En årsak er strukturelle endringer i den medlemsmassen som rapporterer inn.

Et eksempel er at en del pensjoneres med høy lønn og at de tallene var med i 1.10.2016, men ikke 1.10.2017. Et annet eksempel er at at en del ansettes gjennom året og derfor er med 1.10.2017, men ikke 1.10.2016. De nye kan ofte ha lavere lønn enn de som gikk ut. Ingen av disse to gruppene teller med i beregningene som legges til grunn for tallet for identiske personer.

Nyttige tall

Svært mange fagforeninger kartlegger medlemmenes lønn og lønnsvekst. Det gir nyttig informasjon både til arbeidstakere og arbeidsgivere.

Begge parter har nytte av å se hvordan lønnsnivået er i egen bedrift målt mot andre bedrifter. NITO har som overordnet lønnspolitikk at lønnen blant annet skal være individuell og markedsbasert.

Statistikken kan i tillegg brukes som en veiledning for unge medlemmer som skal ut i arbeidslivet etter utdanning og for de som vurderer å skifte arbeidsgiver der lønn er et element i vurderingen.

NITO har mange tusen frittstående medlemmer der man ikke har kunnet etablere det felleskapet en bedriftsgruppe utgjør. For disse er statistikken et viktig arbeidsverktøy i forkant av en lønnssamtale eller annen kommunikasjon med arbeidsgiver om lønnsnivå og årlig lønnsregulering.

Ønskelig at så mange som mulig melder inn

- I hvilken grad tallene er representative henger sammen med hvor mange det er som legger sin lønn inn i statistikken, forklarer Hansen. - Dette er jo noe medlemmene gjør frivillig.

- Svarprosenten varierer fra avtaleområde til avtaleområde og fra år til år. Hvis vi som et eksempel sier at vi ligger et sted rundt 70 prosent jamnt over, får vi et meget presist resultat når det gjelder totaltallene, sier Hansen.

- Unøyaktigheten kan sannsynligvis øke noe når tallene brytes ned på bransje, geografi, stillingsgruppe og kanskje også alder fordi det er færre personer bak tallene som da framkommer.

For å utnytte statistikken maksimalt til medlemmenes fordel er det bestandig en målsetting å ha en høyest mulig svarprosent.

NITO begynte å lage enkle statistikker over medlemmenes lønn helt tilbake i 1947.

I 1951 ble lønnsstatistikkene mer utførlige. De har vært laget hvert eneste år fra 1951.

Populær lønnskalkulator

NITOs lønnsstatistikk danner grunnlag også for NITOs lønnskalkulator. Kalkulatoren blir flittig brukt. Den gir en kjapp og enkel oversikt, gir de uttrekkene du ber om. Lønnskalkulatoren viser deg resultater ut fra blant annet alder, utdanningsnivå (bachelor og master) og type sektor.

Prøv NITOs lønnskalkulator

Har jeg rett på overtidsbetaling?

Overtidsbetaling - når har du egentlig krav på det? Odd Eirik Seipäjärvi , advokatfullmektig i NITO, tar deg raskt igjennom temaet. Se videoen her.

NITO har laget flere innsiktvideoer, blant annet om lønn og overtid. Se flere innsiktsvideoer.

NITOs jurister og advokater svarer deg på en rekke spørsmål:

Alle temasider om lønn og arbeidsliv (A-Å)

Publisert: Sist oppdatert: