Gå til innhold
Pensjon sykdom sparegris
2018

AFP: Flere beholder AFP-rettigheter ved sykdom

Årets tariffoppgjør i privat sektor har gitt noen forbedringer i AFP-ordningen. Flere som tidligere mistet AFP på grunn av sykdom, får nå beholde ordningen. Det har også blitt mulig å ta ut AFP i oppsigelsestiden for de som er blitt nedbemannet og for de som er utsatt for konkurs.

LO og NHO ble i årets mekling enige om å gjøre visse endringer i AFP-ordningen i privat sektor, og ble i tillegg enige om å utrede en mer omfattende omlegging av ordningen.

Meklingsresultatet skal opp til uravstemning 26. april. 

LO og YS representerer arbeidstakerne i Fellesordningen for AFP, og AFP-ordningen de avtaler vil derfor også gjelde for NITOs medlemmer.

Her er endringene i AFP-ordningen

Følgende endringer gjennomføres nå for de som er født 1. mars 1955 eller senere:

  • For å ta ut AFP må du ha vært i ordningen de tre siste årene. Nå kan du være syk i inntil to av disse årene og likevel få rett til AFP. Tidligere kunne denne sykeperioden bare være inntil ett år.

  • I tillegg er reglene om AFP til de som blir nedbemannet eller utsatt for konkurs blitt mer gunstige. Selv om de ikke er på jobb kan de nå ta ut AFP i løpet av det som ville vært oppsigelsestiden.

Nytt slitertillegg

Fra 1. januar 2019 innføres det et såkalt slitertillegg. Dette tillegget utbetales mellom 62 og 80 år til de som ikke har inntekt ved siden av AFP.

Tillegget innfases gradvis. De som er født i 1963 eller senere får fullt tillegg dersom de tar ut AFP fra fylte 62. Fullt tillegg vil utgjøre i underkant av 25.000 kroner årlig. Uttak av AFP etter 62 gir lavere tillegg.

AFP utredes videre

Utgangspunktet for endringene er den felles evalueringen av AFP-ordningen som ble gjennomført før årsskiftet. Evalueringen viste at hovedmålene for AFP-ordningen var oppfylt.

I forbindelse med evalueringen trakk NHO særlig fram usikkerheter rundt framtidig finansiering av ordningen, mens LO på sin side var spesielt opptatt av de som falt utenfor arbeidsgivers AFP-ordning.

Partene er enige om at de i løpet av 2018 skal utrede endringer i AFP-ordningen. Denne utredningen skal komme fram til en AFP-ordning hvor rettighetene og utbetalingene knytter seg direkte til hvor lenge man har vært i ordningen.

Ordningen skal bli mer rettferdig og forutsigbar og skal bidra til høy organisasjonsgrad. Den skal være økonomisk solid over tid og skal sikre at også yngre arbeidstakere vil nyte godt av AFP-ordningen.

LO og NHO skal utgjøre styringsgruppen for utredningen, men også departementet vil bidra i arbeidet.

Les mer om pensjon

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: