Gå til innhold
NITO penn Foto: Tom Haga
2018

Lønnsoppgjøret Kommune: Krever lokale forhandlinger for lærerne og Oslo kommune

Norsk skole mangler kvalifiserte lærere. NITO og Akademikerne jobber for at kompetanse og resultater belønnes i langt større grad enn i dag. Lønnsforhandlinger lokalt også for lærere er det viktigste grepet for å snu den dårlige lønnsutviklingen for denne viktige gruppen.

Tariffoppgjøret for medlemmene i kommunene startet 11. april. NITO er representert i oppgjørene med KS og Oslo kommune gjennom sin tilslutning til Akademikerne.

- Norsk økonomi går bra, og det skal komme de ansatte til gode. Vi forventer en solid reallønnsvekst for alle våre medlemmer i årets oppgjør, sier Jan Olav Birkenhagen, leder for Akademikerne Kommune.

NITO deler Akademikernes syn på at resultatet fra forhandlingene i frontfaget  verken er tak, gulv eller fasit for oppgjørene i øvrige sektorer. Den er en norm på nasjonalt nivå hvor variasjon kan og skal forekomme innenfor sektorer og mellom sektorer, ut fra hva som er behovene, utfordringene og mulighetene i den enkelte virksomhet.

Skal tette lønnsgapet

Tall fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU 2018) viser nok en gang at lønnsgapet opp til privat sektor er svært stort for akademisk arbeidskraft. Dette er en medvirkende årsak til at kommunene framstår som relativt lite attraktiv for akademikere. Lønn må i vesentlig større grad brukes som virkemiddel her slik at kommunene også i framtiden kan gi innbyggerne de tjenester de har krav på.

Særskilte utfordringer i skolen

Lønnen forhandles gjennom lokale forhandlinger for NITOs og Akademikernes medlemmer, med ett unntak: Ansatte i skolen.

Lønnsutviklingen for lektorene har vært den laveste i hele kommunesektoren de siste årene. De har ikke blitt prioritert i de sentrale forhandlingene, og resultatet er at deres lønnsvekst i perioden 2004 til 2015 var 14 prosentpoeng lavere enn snittet for andre kommuneansatte.

Jan Olav Birkenhagen- Den svake utviklingen skyldes måten vi forhandler lønn på i kommunal sektor. Lønnstillegg gis i all hovedsak sentralt, og er i liten grad forbundet med innsats og kompetanse. Dersom det ikke snart skjer noe risikerer vi at kvaliteten på undervisningen svekkes, sier Birkenhagen (bildet).

De fleste av NITOs medlemmer i skolen er faglærere som underviser i det yrkesfaglige utdanningsprogrammet. Her er breddekompetanse nødvendig for å kunne gi studentene en god utdannelse som er oppdatert på markedets behov. En slik bred kompetanse bygger både på studiepoeng og en yrkesfaglig erfaring, og har vist seg vanskelig å få god uttelling på med dagens system for sentral lønnsfastsettelse for lærere. 

Kjetil Lein, leder for NITO Kommune, sier han har stor respekt for lærerne og den viktige jobben de gjør for våre unge.

- Kanskje er det nettopp denne ungdommen som blir den nye ingeniøren eller teknologen som tar oss inn i det grønne skiftet på en bærekraftig god måte. 

Læreren, eller for NITOs del, ingeniøren som underviser, er og blir en svært viktig voksenpersonen i elevens hverdag, sier Lein.

 

- De fleste lærerne er dyktige undervisere, de er flinke i faget sitt og samtidig flinke til å lære bort. Gode lærere bidrar også til at undervisningen blir motiverende, de viser elvene at skole kan være både interessant og givende. I tillegg er det god støtte i en dyktig lærer som klarer å se helheten. Den beste lønnsoppgjøret slike lærere kunne fått er lokal lønnsdannelse og individuell lønnsfastsettelse, sier Lein.

NITO og Akademikerne krever at alle medlemmer i kommunene skal omfattes av kollektive lokale forhandlinger.

Øvrige krav

NITO og Akademikerne har også fremmet andre krav i forbindelse med KS-oppgjøret:

  • Alle tjenestereiser er en del av arbeidstiden og skal fullt ut beregnes som arbeidstid.
  • Arbeidsgiver skal dekke utgifter til relevant etterutdanning.
  • Etter endt foreldrepermisjon skal lønnsplassering drøftes og generell lønnsvekst i forhold til tariffområdet ivaretas.
  • Virksomhetene skal utarbeide egne planer for kompetanseutvikling.

Se tariffnytt NITO Kommune for Akademikernes samlede krav

Oslo kommune

Oslo kommune er den eneste kommunen hvor våre medlemmer ikke får forhandle lønn lokalt. For å oppnå målsetningene i byrådets plattform mener NITO og Akademikerne at det må legges til rette for større grad av lokale forhandlinger i den enkelte etat, bydel og virksomhet.

Erik Graff- Byrådet i Oslo har en ambisjon om å bli verdens «smarteste» by. Dette målet vil de aldri nå så lenge de beholder Norges mest gammeldagse lønnssystem, sier Erik Graff (bildet), forhandlingsleder for Akademikerne.

Det viktigste kravet for NITO og Akademikerne i Oslo kommune er derfor at det gjøres helt grunnleggende endringer av overenskomsten. Lokal lønnsdannelse gjennom lokale kollektive forhandlinger med tvisteløsning må etableres som gjennomgående prinsipp, for alle medlemmer i Akademikerne. 

- Det er beklagelig at arbeidsgiver tror at slike lønnssystem skaper fornøyde og produktive medarbeidere, sier Kjetil Lein, leder av NITO Kommune.

Akademikernes krav til Oslo kommune kan leses på tariffnytt 

Forhandlingene i både KS og Oslo kommune har frist den 30. april kl. 24.

Oppdatert tariffnytt om oppgjøret i KS

Oppdatert tariffnytt om oppgjøret i Oslo kommune

Vi vet hva du er verdt

NITOs lønnsstatistikk viser hva ingeniører og teknologer tjener, og du kan sammenligne deg selv med andre grupper og på alle nivåer (bachelor, master og høyere).

NITOs lønnskalkulator 

Lønnskalkulator, lønnsstatistikker og oversikt på gjennomsnittlig begynnerlønn, gir grunnlag for å underbygge ditt lønnskrav overfor arbeidsgiver. 

NITOs lønnspolitikk

NITOs lønnspolitikk bygger på prinsippene om lokal lønnsdannelse, markedsbasert lønn og en individuell og differensiert lønnsfastsetting.

NITOs lønnspolitikk

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: