Gå til innhold
Illustrasjonsfoto sirkulær økonomi: Solceller
2018

Nøkkelen til grønn verdiskaping

Ingeniører og teknologer er og har vært en sentral premissleverandør til å bygge landet og velferdssamfunnet vårt. Omstilling til en helhetlig sirkulær økonomi er et paradigmeskifte, og med dette følger det både ansvar og muligheter som vi ingeniører og teknologer må ta.

Av Trond Markussen (bildet), president i NITO

Omstilling til en helhetlig sirkulær økonomi er et paradigmeskifte, og med dette følger det både ansvar og muligheter som vi ingeniører og teknologer må ta. NITO stiller opp og vil gjerne bidra inn i regjeringens arbeid med en nasjonal strategi for sirkulær økonomi, og vi vil invitere våre medlemmer til idédugnad på hvordan man kan sikre en bred og bærekraftig grønn omstilling de neste årene.

Avfall og resirkulering er big business

I Nationen 15. mars kan man lese om hvordan avfall og resirkulering er på vei til å bli business, og at organisasjonen Circular Norway er i ferd med å etablere seg som bransjeorganisasjon for bedrifter som vil tenke mer sirkulært. Det er behov for en omstilling til sirkulær økonomi som omfatter hele næringslivet, ikke bare i avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Potensialet er mye større, og vi må tenke sirkulært fra starten av verdikjeden ved å utvikle nye forretningsmodeller der avfall nesten elimineres, parallelt med ny og grønn verdiskaping. Utvikling og design av bærekraftige produkter og teknologi er helt sentralt, og her både må og kan norske ingeniører og teknologer bidra til en grønn omstilling.

Bærekraftig omstilling må omhandle hele næringslivet

I regjeringsplattformen fra januar blir det klart at regjeringen ønsker at Norge skal bli et foregangsland på grønn sirkulær økonomi. I innstillingen fra Stortinget i februar på meldingen «Avfall som ressurs - avfallspolitikk og sirkulær økonomi», ber Stortinget regjeringen om å lage en nasjonal strategi for sirkulær økonomi. Dette er gledelige nyheter, fordi sirkulær økonomi er en nødvendig og bærekraftig omstilling som må omhandle hele næringslivet. Mange europeiske land er allerede i full gang med å omstille hele økonomien, og Norge må henge med i svingene.

Vår tids lineære økonomi, hvor vi bruker og kaster gjenstander i høyt tempo, har skapt stor velstand, men også ført til overforbruk av ressurser og land, og stor påkjenning på miljø og klima. Vi måtte hatt tre jordkloder om alle skulle ha levd som oss i Norge. Verdens befolkning fortsetter å vokse, parallelt med en voksende middelklasse, noe som gjør at forbruket øker ytterligere.

Sirkulær økonomi er et viktig virkemiddel for å nå bærekraftsmålene

Vi må derfor tenke nytt om forbruket vårt og vi har ingen tid å miste. Sirkulær økonomi handler om å redusere materialforbruk, å utvikle varige produkter og teknologi som kan brukes lenge, og repareres, fornyes, videreutvikles, deles og gjenbrukes. Vi må minimere bruk av giftstoffer og sørge for energieffektive produksjonsmåter. Produkter og materialer, og verdien de har, må utnyttes til det fulle, så lenge som mulig. Det gjør også sirkulær økonomi til et viktig virkemiddel for å oppfylle Norges forpliktelser under Parisavtalen, og å bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål.

En omstilling til sirkulær økonomi er nødvendig for alle land i verden. Våre nordiske naboer Finland og Danmark har store ambisjoner om å innta en global førerposisjon innen sirkulær økonomi. Finland har som mål om å være nummer én på sirkulær økonomi innen 2025, og har estimert at det kan gi landet en verdiskaping på to til tre billioner euro og skape 75.000 arbeidsplasser innen 2030.

Norge må ha høye ambisjoner

Ett av forslagene som nå ligger på bordet i Danmark fra deres «Advisory Board for Circular Economy» handler om hvordan bedrifter og myndigheter kan inngå såkalte «Green Deals» hvor myndighetene forplikter seg til å finne gode løsninger for å implementere bærekraftige nyvinninger innenfor eksisterende regelverk. De gir også klare anbefalinger til hvordan landbruk og matvareproduksjon kan gjøres mere bærekraftig, ved blant annet å omlegge og utnytte systemet for vekst og avlinger bedre, og å gjenbruke restråstoffer fra landbruket til blant annet produksjon av medisin, matvarer, materialer og energi.

Tenketanken «Club of Rome» har i sin case-rapport om Norge «The Circular Economy and Benefits for Society» fra 2016 på oppdrag fra Avfall Norge, estimert at en mer ressurseffektiv økonomi, økt energieffektivisering og en omlegging til økt andel av fornybar energi fram mot 2030, kan skape mer enn 50.000 arbeidsplasser og redusere CO2-utslipp med 66 prosent.

NITO mener at Norge bør ha minst like høye ambisjoner som våre naboland om å bli blant de beste i verden på sirkulær økonomi. Det vil skape flere arbeidsplasser og styrke vår konkurranseevne på verdensmarkedet, ved at vi kan tilby bærekraftige produkter, teknologi og tjenester som bidrar til å minimere avfall. Dette fordrer at strategien for en nasjonal sirkulær økonomi som regjeringen nå skal utvikle omhandler hele næringslivet.

Det vil kreve samarbeid mellom alle aktører i verdikjeden, tilrettelegging og tilpasning av lover og regelverk, og ikke minst at både arbeidstakere og arbeidsgivere innenfor ulike sektorer involveres.

Innlegget er publisert i Nationen onsdag 11. april 2018.

Publisert: Sist oppdatert: