Gå til innhold
Folk som vandrer. Foto: Getty Images
2018

Revidert budsjett: - Savner tydelige grep mot langtidsledighet

NITO savner tydeligere grep mot veksten i langtidsledigheten i revidert budsjett. Her er NITOs kommentarer om budsjettet.

Regjeringen reduserer antallet tiltaksplasser for arbeidsledige med 1100 personer og begrunner det med fallet i antallet arbeidsledige. NAV melder samtidig at langtidsledigheten fortsetter å øke, spesielt i Rogaland, Hordaland, og Møre og Romsdal og at den er høyere enn for ett år siden. Dette stemmer overens med tall fra NITOs medlemsregister.

- Det må settes inn tiltak slik at ingeniører og andre ikke faller varig utenfor arbeidslivet. NITO har tidligere pekt på behovet for å få muligheten til å ta studiepoeng mens man mottar dagpenger når man er langtidsledig. Dette fulgte Stortinget opp gjennom et anmodningsvedtak høsten 2017. NITO savner en oppfølging av dette forslaget i vårens reviderte budsjett. Det sier Trond Markussen, president i NITO.

Mer til IKT-sikkerhet i revidert budsjett – men er det nok?

Det foreslås 15 millioner kroner til forskning og utdanning innen IKT-sikkerhet og kryptologi. Det skal styrke forskerrekrutteringen ved NTNU og ved Simulas samarbeid med Universitetet i Bergen.

- Dette er en særdeles nødvendige satsing. Det er bra at det nå bevilges midler til IKT-sikkerhet og kryptologi på denne måten, uttaler Markussen.

I revidert budsjett for 2019 bevilges det også èn million kroner for at det skal bli mer IKT-sikkerhet i ingeniør- og IKT-utdanningene.

- Jeg er spent på hvordan denne summen vil bli benyttet for å skape endring blant de 24 ingeniør- og teknologutdanningene vi har i Norge, uttaler Markussen. Han påpeker samtidig at jobben langt fra er gjort når det gjelder satsing på IKT-sikkerhet.

- NITO vil jobbe aktivt for å i statsbudsjettet for 2019 få en styrket satsing på IKT-sikkerhet og IKT-studieplasser generelt.

Nå får vi "den teknologiske skolesekken"

NITO og NHO har i flere år arbeidet for å få på plass «den teknologiske skolesekken». Endelig vil regjeringen realisere tiltaket. Dette er ment å være en femårig satsing for at elever skal få kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning og programmering og tilgang til gode digitale læremidler.

- Vi er veldig glade på elevenes vegne, dette er viktig for å bidra til å øke interessen for og kunnskapen om teknologi. Men for at dette skal bli en satsing som monner er det viktig at regjeringen tilfører tiltaket friske midler. Vi er bekymret for at dette ikke er en realitet. Norge trenger flere ingeniører og dette må det jobbes målrettet med, sier Markussen.

Regjeringen vil tilby Norcem støtte til å gjennomføre forprosjekt av CO2-fangst ved deres sementfabrikk i Brevik. Av de tre fangstanleggene som er utredet og vurdert har Norcem de beste forutsetningene for å gjennomføre et vellykket prosjekt. De har god gjennomføringsevne, og relativt lav kostnad per tonn CO2 fanget sammenlignet med de andre prosjektene.

CO2-fangst kun i Brevik

- Bra med Brevik, men skal vi nå målene i Paris-avtalen, vi må ha med alle tre, Klemetsrud, Yara og Brevik. Dette er nødvendig for at fangst og lagring av CO2 i stor skala realiseres.

NITO er derfor svært skuffet over kuttet i støtten til karbonfangst og -lagring (CCS) i statsbudsjettet for 2018. - Karbonfangst og -lagring en del av det grønne skiftet og et vesentlig globalt klimatiltak, sier Markussen.

Bærekraft

Regjeringen foreslår å styrke bistandsprogrammet mot marin forsøpling med 130 millioner kroner i 2018. Dette er bra, og NITO håper at dette vil bidra til å bygge opp bærekraftige avfallssystemer i utviklingsland. For å få til dette er kompetanse viktig. NITO vil her minne om Ingeniører Uten Grenser, som formidler ingeniørkompetanse til bistandsorganisasjoner.

- Det er viktig at Norge gjør en innsats både nasjonalt og internasjonalt for å bidra til mer bærekraftighet i verden. Her savner NITO midler til forskning og innovasjon i Norge, for å lage sirkulære forretningsmodeller og bærekraftige modeller, sier Markussen. - I regjeringsplattformen står det at Norge skal være et foregangsland innen sirkulærøkonomi, da må det mer forskning og innovasjon til.

Regjeringen: Revidert nasjonalbudsjett

NITOs politikkområder

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: