Gå til innhold
Oljeplattform, mann som tenker GMS og sikkerhet. Foto GettyImages
2018

HMS i petroleum: Viktig med ny digital kompetanse

Arbeidstakerrepresentantene i Sikkerhetsforum, blant dem NITO, har gitt innspill til Stortingsmelding 12 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Her er de viktigste punktene.

Regjeringen la fram Stortingsmelding 12 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten i april. Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget har nå avgitt sin innstilling.

I innstillingen kommer det blant annet fram at det er en forutsetning for dagens HMS-regime at partene i næringen legger til rette for samarbeid og medvirkning på to- og trepartsarenaene.

Det forventes at medvirkning og partssamarbeid vil få høy prioritet i næringen.

Regjeringen anerkjenner trepartssamarbeidet

NITO mener det er positivt at regjeringen anerkjenner og forventer prioritet av trepartssamarbeidet. Dette forventer NITO vil gjenspeiles i tiltak fra regjeringen for å øke organisasjonsgraden, for eksempel indeksregulering og heving av fratrekket for fagforeningskontingent.

Videre er NITO positiv til at regjeringen anerkjenner økt bruk av virkemidler fra Petroleumstilsynet. I innstillingen kommer det fram at det er behov for at Petroleumstilsynet er tydeligere i sin reaksjonsbruk og i nødvendig grad etterprøver at pålegg blir fulgt opp.

Kunnskap og ny teknologi

Det kommer fram i innstillingen at kunnskap og ny teknologi er i rask utvikling i petroleumsvirksomheten. Teknologiutvikling fører til økt sikkerhet og effektivitet, men kan også medføre nye utfordringer som næringen må håndtere.

Ny teknologi som bidrar til økt effektivitet og sikkerhet må tas i bruk. Næringen må følge opp at dette prioriteres av selskapene og sørge for en kontinuerlig forbedring av HMS-nivået, også i tider med store omskiftinger og effektiviseringskrav.

Trude SkogesalVisepresident i NITO, Trude Skogesal (bildet), er glad for at regjeringen så tydelig knytter kompetanse til forsvarlig drift.

- NITO merker seg at regjeringen har fått med seg både fordeler og ulemper ny teknologi kan medføre, sier hun.

- NITO kan imidlertid ikke se at regjeringen ytrer seg videre om utfordringene som dette kan medføre, heller ikke krav til næringen om hvordan dette skal håndteres, påpeker Skogesal.

IKT-sårbarhet og sikring

Innstillingen sier at kravene til sikring, i likhet med HMS-regelverket, er utformet som funksjonskrav. Dette innebærer at det normalt ikke angis spesifikke krav til sikringstiltak. 

Myndighetene mener at det har vært forbedring av sikringsarbeidet i petroleumsnæringen de senere årene, men at utviklingen krever en styrket oppfølging i næringen.

NITO presiserer at digitale teknologier har risiko både for bevisste anslag og utilsiktede feilhandlinger. 

Jorunn Birkeland- Sannsynligheten for utilsiktede feilhandlinger med risikopotensiale kan i praksis være større enn bevisste anslag som krever mest fokus på sikring. Det er derfor ekstremt viktig at man har fokus på sikkerhet og sikring samtidig, siden dette henger nøye sammen. Barrierene mot konsekvensene av utilsiktede feilhandlinger må få større oppmerksomhet relatert til digital sikkerhetstankegang, risikovurdering og barrierestyring. Dette må innarbeides i alle ledd fra designfase til implementering, med vekt på kompetanse, øvelser og tilsyn, understreker NITOs representant i Sikkerhetsforum, Jorunn Birkeland (bildet).

Regjeringen: Stortingsmelding 12

NITOs ulike politikkområder

NITO Petroleum

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: