Gå til innhold
Mann i ulike livsfaser Ill: GettyImages
2018

NITO og Akademikerne sier ja til ny offentlig tjenestepensjon

NITO og Akademikerne har sammen med en samlet arbeidstakerside sagt ja til den nye ordningen, som vil gjelde 800.000 offentlige ansatte i staten, kommunene og sykehusene. Den nye ordningen gir full fleksibilitet når det gjelder uttak av pensjon og opptjening for alle år i arbeid.

Det er nå klart at det innføres en ny tjenestepensjonsordning for offentlig ansatte, etter at også Akademikerne har sagt ja til avtalen om dette. NITOs hovedstyre har også behandlet saken og stemte for ordningen.

Hva innebærer den nye ordningen?

Med den nye tjenestepensjonen innføres det full fleksibilitet når det gjelder uttak av pensjon. Pensjonen kan tas ut uten inntektsavkorting og blir høyere jo senere uttaket skjer. 

Hva er hovedtrekkene i ny ordning?
  • Du får en årlig pensjonsopptjening på 5,7 prosent av inntekten din mellom 0 og 12 (G er nå på 93 634 kroner)
  • Du får i tillegg en pensjonsopptjening på inntekt mellom 7,1 G og 12 G på 18,1 prosent.
  • Alle år i arbeid frem til 75 år vil gi pensjonsopptjening.
  • Pensjonen skal beregnes uavhengig av folketrygden.
  • Pensjonen kan tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år og kombineres med å stå i jobb, uten at pensjonen reduseres.
  • Det innføres en ny AFP-ordning etter mønster av den i privat sektor. Den kommer i tillegg til tjenestepensjon og folketrygd. AFP gir opptjening i alderen 13-61 år, og kan kombineres med arbeid.
  • De som ikke kvalifiserer for ny AFP vil få en betinget tjenestepensjon.

Spørsmål og svar om ny tjenestepensjon i offentlig sektor

De nye reglene skal gjelde for årskullene fra og med 1963. Disse får også en ny, livsvarig AFP. Ordningen går nå fra å være tidligpensjonsordning til å gi livsvarig utbetaling ��� slik ordningen er i privat sektor. 

Reglene innføres fra 2020.

Fornøyd med opptjening for alle år i arbeid

- Avtalen synes å gi akseptable pensjonsnivåer for de offentlig ansatte, sier NITO-president Trond Markussen.

- Det var nødvendig å gjøre endringer i både dagens offentlige tjenestepensjon og i AFP siden disse ordningene er dårlig tilpasset pensjonsreformen i folketrygden. Dagens tjenestepensjonsordning ville gitt for dårlige pensjonsnivåer for yngre årskull.

Trond Markussen er videre fornøyd med å ha fått på plass en pensjonsordning som gir opptjening for alle år man er i arbeid. Også de med yrkeskarrierer på over 30 år får nå pensjonsmessig uttelling for alle årene. Samtidig er opptjeningsnivået akseptabelt også for de med noe kortere karrierer.

Lurer du på mer om pensjon?

NITO er opptatt av gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene

Se NITOs temasider om lønn og arbeidsliv

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: