Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: Stortinget
2019

Regjeringsplattform: Ingen tiltak for å styrke det organiserte arbeidslivet

- Fra NITOs side er vi spente på hvordan regjeringen skal følge opp punktet om å legge til rette for et organisert arbeidsliv og et velfungerende trepartssamarbeid. Det står i kontrast til at fagforeningsfradraget beholdes på 2013-nivå og at de mener det er viktig å anerkjenne det å være uorganisert, sier Trond Markussen.

NITO-president Trond Markussen og leder for NITO Studentene, Tobias Lynghaug.

- Det holder ikke å rose samarbeidet, hvis man ikke gjør noe for å styrke det, sier han.

NITO-presidenten gir derimot den nye regjeringen skryt for det de vil få til på digitalisering. Blant annet vil de utvikle en strategi for å bidra til tilstrekkelig og oppdatert IKT-kompetanse i forvaltningen.

- Dette er veldig bra og i tråd med vårt innspill. Men vi minner om at det er viktig å bruke kompetansen til teknologene riktig, sier han.

- Pensjon fra første krone omtales i plattformen, noe en samlet fagbevegelse har ønsket. Dessverre velger regjeringen i denne plattformen å utsette saken ved å nedsette et partssammensatt utvalg, til tross for at det ligger et forslag i Stortinget. Dette er helt unødvendig, sier Markussen.

Erklæringen har en formulering om tilpassing av lovverket til et endret arbeidsliv, der folk jobber kortere hos hver arbeidsgiver eller har løsere tilknytning.

- Det er litt uklart hva de ønsker å oppnå med dette punktet. Er målet å løse opp på rammebetingelsene rundt ansettelser eller er det å gi bedre rettigheter til arbeidstakere? Dette har vi gjerne en dialog med regjeringen om. NITO er skeptiske til en oppmykning av arbeidsmiljøloven på dette området.

Viktig sak om arbeidstid

En annen viktig sak for NITO er regelverket knyttet til arbeidstid, spesielt hvilke arbeidstakergrupper som kan unntas fra sentrale arbeidstidsbestemmelser som ligger i kapittel 10 i arbeidsmiljøloven.

Regjeringserklæringen sier at de skal følge opp og vurdere anbefalingene fra NOU 2016:1 Arbeidstidsutvalget – Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet. Arbeidstidsutvalgets anbefalinger innebærer at flere NITO-medlemmer vil unntas fra sentrale deler av arbeidstidsreglene.

- NITO fraråder regjeringen å følge opp dette forslaget. Tvert imot bør flere omfattes av arbeidstidskapitlet, slik at man får en regulert arbeidsdag, sier Markussen.

Flere faggrupper til politiarbeid

NITO har mange medlemmer i politiet, blant annet innen IKT. For dem, og andre utdanningsgrupper i etaten, er mulighetene til å ha stillinger som utfører politiarbeid en viktig sak.

- I dagens digitale samfunn sitter dataingeniører på viktig kompetanse som er nødvendig i en rekke oppgaver innenfor det som defineres som politiarbeid. Det er derfor en seier at regjeringen ønsker å åpne for at flere utdanningsgrupper skal kunne utføre slike oppgaver, sier Markussen.

Et annet punkt, som kan endre måten offentlig sektor er organisert på, er en vurdering om Nye Veier-modellen bør prøves ut i andre statlige sektorer enn i samferdselspolitikken.

- Denne formuleringen er ullen og kan skape uro for ansatte i statlige virksomheter. Det blir interessant å se hva dette blir i praksis. NITO vil følge dette tett, for å sikre interessene til våre medlemmer og bidra til at vi organiserer samfunnsfunksjoner på måter som er til det beste for innbyggerne, sier Markussen.

Omkamp i energispørsmål

I erklæringen heter det at regjeringen skal «sikre et moderne og fleksibelt strømnett, blant annet ved at alle energiforetak med inntektsramme fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og mer enn 10.000 kunder må gjennomføre funksjonelt skille.»

- Dette er oppsiktsvekkende. Her tar regjeringen omkamp på saken om funksjonelt skille, etter at Krf sammen med opposisjonen i 2018 vedtok at dette skulle gjelde kun selskaper med over 30.000 kunder, etter påtrykk fra store deler av næringa og arbeidstakerorganisasjonene, sier Markussen.

I tillegg er NITO skuffet over at det ikke ligger tydelige signaler om videre satsing på demonstrasjonsprosjekter om fangst og lagring av CO2 i regjeringsplattformen.

Kommentarer til andre relevante politikkområder

Grunnopplæring

  • NITO er glad for at den nye regjeringen vil innføre en ekstra realfagstime, og legge til rette for landslinjer innen realfag og språk.
  • Det er bra at regjeringen vil gi skolen et digitalt løft og viderefører satsing på teknologi, algoritmisk tenkning og koding i grunnopplæringen.
  • NITO hadde ønsket en videreføring av en nasjonal realfagsstrategi. Norge må samle utdanningssektor, næringsliv og myndigheter i et krafttak, om vi skal sikre fremtidens kompetansebehov.
  • Det er bra at regjeringen vil videreføre ordninger som «Menn i helse» og «Jenter og teknologi», for å sikre en bedre kjønnsbalanse i utdanning og arbeidsliv.

Høyere utdanning

  • Regjeringen vil øke antall studieplasser i tråd med arbeidslivets behov og studentenes ønsker, og videreføre arbeidet med Kvalitetsmeldingen for høyere utdanning. Det er bra, men skal vi oppfylle målet om at Norge skal være et av de mest innovative landene i Europa, må vi se en sterkere satsing på de teknologiske utdanningene. Teknologikompetansen må styrkes gjennom flere studieplasser og styrking av finansieringen av teknologiutdanningene. Vi savner en plan for en opptrapping av utdanninger innen IKT og IKT-sikkerhet.

Livslang læring

  • Regjeringen vil gjennomføre kompetansereformen. Her forventer NITO at dette blir en kompetansereform som gagner alle grupper i arbeidslivet, også de med høyere utdanning. Skal reformen bli en realitet, og ikke strande som tidligere etter- og videreutdanningsreformer, må det bevilges betydelige midler fra myndighetenes side.

Sirkulær økonomi

  • Regjeringen opprettholder målet om at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre. Videre utarbeide en nasjonal strategi om sirkulærøkonomi. Dette er bra, men NITO mener at tiden er overmoden for å få ferdig en slik strategi for Norge og savner flere konkrete tiltak for at Norge skal kunne gå i tet. NITO har tidligere spilt inn ti tiltak for en bærekraftig sirkulær økonomi, og ingeniører og teknologers rolle i denne omstillingen er sentral.

Hele regjeringsplattformen ligger her. NITOs politikk kan du lese mer om på denne siden.

Publisert: Sist oppdatert: