En del produktområder omfattes av bestemmelsene om CE-merking. I de nye metode-direktivene/forordningene går det fram at maskiner er et av disse områdene. Gjennom å CE-merke tar du på deg ansvaret og erklærer at maskinen tilfredsstiller relevante krav i «Forskrift om Maskiner».

Du lærer mer om forskriften på kurset: Innføring i maskinforskriften 2.-3. desember 2019

Hva er CE-merking?

CE (Conformitè Européenne), signaliserer at bestemte krav innenfor helse, miljø og sikkerhet for maskiner er oppfylt. Et CE-merke sier altså ikke noe om kvaliteten på produktet.

Fri omsetning i EØS

EØS avtalen skal sikre fri flyt av varer, personer, tjenester og kapital. Produkter merket med CE er sikret fri markedsadgang i EØS-området.

Når gjelder krav om CE-merking?

Alle maskiner produsert etter 1. januar 1995, som omsettes i EU/EØS, skal være CE-merket og oppfylle de essensielle helse- og sikkerhetskravene til nevnte «Forskrift om Maskiner». Kravet til CE-merking gjelder ikke for maskiner produsert før dette. Disse må likevel oppfylle alle sikkerhetskravene i vedlegg 1 til maskinforskriften. Dette har eier av maskinen (evt. arbeidsgiver til bruker) ansvar for.

Import av maskiner fra utenfor EØS 

Har du importert maskiner fra land utenfor EØS etter 1. januar 1995? Da er du som importør ansvarlig for at maskinen samsvarer med kravene i «Forskrift om Maskiner», uavhengig om den aktuelle maskinen ble produsert før denne datoen. Du må altså utstyre maskiner du importerer med samsvarserklæring og CE-merke, uansett alder på maskinen.

Maskiner som ikke er merket, er feilaktig merket eller er merket uten å oppfylle sikkerhetskravene, vil bli krevd trukket tilbake fra markedet.

Hvordan går du fram?

Europaparlamentets og Rådets Direktiv 2006/42/EF om maskiner gjelder for alle EØS-land, og Norge har innført dette direktivet gjennom norske lover og forskrifter. I Norge kalles den aktuelle forskriften for Maskinforskriften. For å CE-merke en maskin må du sjekke at den samsvarer med kravene i forskriften. Det kan også være flere andre aktuelle direktiver du må forholde deg til.

«Forskrift om Maskiner» forvaltes av både Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap samt Petroleumstilsynet (PTIL).

For å kunne bruke CE-merket må du gjøre en samsvarsvurdering, altså sjekke at maskinen samsvarer med de essensielle helse- og sikkerhetskravene i forskriften. Maskinforskriften angir hvilke prosedyrer du skal følge. Disse prosedyrene er en forutsetning for å kunne bruke CE-merket.

Det er du som produsent som påfører CE-merket etter samsvarsvurderingen. En samsvarserklæring skal følge med maskinen. Den tekniske dokumentasjonen som er grunnlaget for erklæringen, må du oppbevare minimum i 10 år. På anmodning skal du stille den til rådighet for myndighetene.

Utseende

Det er også krav til den grafiske utformingen av CE-merket. Disse er beskrevet i Rådsdirektiv (93/68/EØF) av 22. juni 1993. Kort sagt skal merket være godt synlig, lesbart og det skal være vanskelig å fjerne. Merket skal stå på selve maskinen, dersom det er mulig.

Lære mer? 

Delta på kurs med vår erfarne foredragsholder Johnny Drange

Innføring i maskinforskriften 2.-3. des. 2019

Kursholder: Johnny Drange

Johnny Drange jobber daglig leder i Trygg maskin AS. Han har lang erfaring med maskinsikkerhet og holder grundige kurs med gode tilbakemeldinger. 

 

Andre relevante kurs: 

09.12.2019 - Fiber intro