Gå til innhold
2019

Forslag til Statsbudsjett for 2020

Regjeringen Solberg la 7. oktober frem forslag til statsbudsjett for 2020. De siste årene har statsbudsjettet betydd store endringer i skatter, avgifter og pensjon. I budsjettforslaget for 2020 er det færre endringer for oss som driver liten bedrift. Men noe blir foreslått endret, og vi trekker her frem:

Opsjonsordningen for små oppstartsselskap utvides

Regjeringen vil gjøre det mer attraktivt for små oppstartsselskap å benytte opsjoner for å tiltrekke seg og beholde nøkkelpersoner i virksomheten.

Det foreslås å utvide dagens ordning til å omfatte selskap som har maksimalt 12 ansatte. Maksimal opsjonsfordel per ansatt økes fra 500 000 kroner til 1 million kroner.

Skattefunn — forbedringer og svekkelser i ordningen

Regjeringen vil øke timesatsen for egenutført FoU fra 600 til 700.

Samtidig foreslås å nedjustere fradragsprosenten til 19% (fra dagens 20% for små og mellomstore bedrifter). Regjeringen foreslår også flere tiltak for å bedre kontrollen med ordningen.

Fjerner 350-kronersgrensen for avgiftsfri vareinnførsel

Regjeringen foreslår å oppheve den avgiftsfrie grensen på 350 kroner for vareimport. Det foreslås samtidig en forenklet ordning for innbetaling av merverdiavgift fra utenlandske selgere og e-handelsplattformer med sikte på innføring 1. april 2020.

Andre forslag:

  • Mange beløpsgrenser holdes nominelt uendret. Dette gjelder blant annet fagforeningsfradraget og kilometersatsene i reisefradraget
  • Formuesskatten endres slik at næringseiendom eid indirekte gjennom et unotert aksjeselskap eller selskap med deltakerfastsetting medregnes til 100 prosent av dokumenterbar omsetningsverdi på selskapets hånd når sikkerhetsventilen benyttes.
  • Reduserte satser i elavgiften, grunnavgiften på mineralolje og CO2-avgift på naturgass oppjusteres på grunn av lav kronekurs.
  • Sektoravgiften for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet økes.

    Budsjettforslaget er nå sendt over til Stortinget. NITO Egen Bedrift vil følge opp Stortingets behandling av Statsbudsjettet og informere når endelig budsjett foreligger.
Publisert: Sist oppdatert: