Meld deg på kurs med Karoline Kopperud (bildet) og få en introduksjon til ledelse.

KarolineHKopperud.jpg

Påmelding Introduksjon til ledelse

Karoline Kopperuds tre tips til nye ledere 

  • Vær ydmyk – husk for eksempel at ledelse er et eget fag
  • Tenk på hvordan du formulerer deg – måten du sier noe på kan være avgjørende for hvordan innholdet blir forstått
  • Ta utgangspunkt i medarbeidernes styrker og bygg de gode relasjonene

Utfordrende overgang

- Forskning viser for eksempel at ledere opplever større grad av konflikt enn sine medarbeidere og et høyt antall ledere rapporterer jobben som en primærkilde til stress. Dette er foruroligende når vi vet hva stress gjør med mennesker, sier hun.

- Det er også undersøkelser som viser at ledere opplever lavere grad av støtte både fra egen leder og fra kollegaer, mange kan derfor føle seg mer ensomme. På toppen av dette skal lederen balansere og ta hensyn til alle andres behov og ikke lengre bare argumentere for hva som er viktig for en selv, eller eget fagområde.

- Heldigvis vet vi en del om hva som er god og dårlig ledelse som kan være til hjelp for nye ledere.
Karoline Kopperud, førsteamanuensis ved OsloMet

Vær ydmyk

- Nyere forskning har vist at ydmykhet er et viktig aspekt ved god ledelse, fortsetter Kopperud.

- Ledelse er ikke nødvendigvis en dans på roser, men det gir fine muligheter til å påvirke og til å skape noe til det bedre. Samtidig kan det være en krevende posisjon og jo mer kunnskap du har om rollen og faget, jo bedre rustet er du. I tillegg er du nok ganske avhengig av å kunne bruke og fremme alle de gode egenskapene, kunnskapene og ferdighetene til de du er leder for. Og det er dette ydmykhet handler om – evnen til å fremme andres bidrag heller enn ditt eget.

Lederstress

Stress og utbrenthet hos ledere er i forskning ofte blitt sett i sammenheng med destruktiv lederadferd. Denne forskningen er riktignok ikke helt entydig, men det meste viser at stress hos lederen ikke er bra for medarbeiderne. En vesentlig faktor er derfor å vite hvordan du skal ta vare på deg selv når det stormer, og å være klar over hvor du har egne ressurser.

Hvordan skal vi hjelpe lederne til å håndtere dette? Mange argumenterer for at stressmestring er spesielt viktig for ledere, men dette er samtidig å legge ansvaret på den enkelte, når stress-situasjonen ofte er et organisasjonsproblem. Organisasjoner må se på hvilke krav og forventninger som stilles til ledere, på samme måte som man gjør overfor medarbeidere. Som leder er det viktig å kjenne seg selv, og være klar over at eget stress kan påvirke medarbeiderne negativt.

Ta utgangspunkt i medarbeidernes styrker

- En annen avgjørende lederadferd er kommunikasjon. Som leder må du være mer bevisst på hvordan du kommuniserer. Du skal ofte formidle både upopulære valg, og større eller mindre skuffelser og gleder. Da bør du tenke gjennom hvordan du formidler budskapet, forteller Kopperud.

Et typisk eksempel er prestasjonsevalueringer av medarbeiderne. Hva du fokuserer på i slike samtaler kan ha stor betydning for motivasjon til medarbeiderne.Karoline Kopperud, førsteamanuensis ved OsloMet

En tradisjonell tilnærming til evalueringer er at medarbeidere evalueres etter gitte kriterier og at leder og medarbeider samtaler rundt hvordan medarbeideren kan forbedre seg på områder der medarbeideren viser manglende eller redusert prestasjon. Forskning på prestasjonsevalueringer og -tilbakemeldinger viser at det er uklart om en slik måte å tenke utvikling på faktisk virker positivt. Gryende forskning viser for eksempel at ved å fokusere prestasjonsevalueringer på medarbeidernes styrker og hvordan de kan bruke dette til å utvikle seg, vil ha større innvirkning på både motivasjon og prestasjon hos medarbeideren.

Gled deg, og fokuser på å utvikle gode relasjoner!

- Men, vi må ikke skremme vannet av kommende ledere, presiserer Kopperud.

- De kan jo glede seg! Som leder får du mulighet til å påvirke og skape, skape verdier både for individer, virksomhet og kanskje til og med for samfunnet, hvis vi tenker litt stort. Men gå gjerne til verks med ydmykhet og kunnskap, og fokuser på å utvikle gode relasjoner til medarbeiderne dine!

Det er viktig som ny leder å være klar over betydningen av relasjoner og at du må kommunisere godt. Det er ikke sikkert at du klarer å utvikle samme type relasjon med alle medarbeiderne dine, men det kan være viktig å etterstrebe minst mulig forskjeller i kvaliteten på relasjonene.

Få en introduksjon til ledelse med Karoline Kopperud 07. desember

Påmelding

Karoline Kopperu. Foto: Sonja Balci Oslo MetKursholder: Karoline Kopperud

Karoline Kopperud er førsteamanuensis på Fakultet for samfunnsvitenskap på Oslo Met. Kopperud foreleser om kommunikasjon, motivasjon, ledelse og lederutvikling. På kurs med henne får du en praktisk tilnærming til grunnleggende ledelse og kommunikasjon for ledere.