Gå til innhold
Forhandlinger pågår. Foto: Tom Haga
2019

Lønnsoppgjøret 2019: Økt verdiskaping skal gi økt lønn

Fire av ti NITO-medlemmer forventer minimum fire prosent i årets lønnsoppgjør. Etter flere moderate år er medlemmenes forventninger store. NITOs medlemmer vil ha betydelig økt kjøpekraft. Fjorårets lønnsøkning ble i stor grad spist opp av økte strømpriser.

- Næringslivet i Norge går bra. Det er bedre tider, verdiskapingen er stor. Våre medlemmer forventer i årets mellomoppgjør en merkbar reallønnsvekst, sier en forhandlingsklar Tom Helmer Christoffersen, leder av NITO Privat. 

Fire av ti forventer fire prosent eller mer i lønnsøkning, og hele tre av fire forventer minst tre prosent viser en undersøkelse som NITO har gjort.

De siste årene har prisveksten vært større enn anslagene i forkant av lønnsoppgjørene, noe som har gitt liten reallønnsvekst. Det har kun vært minimale justeringer. 

Ingeniørene skal ha sin del av oppturen 

NHOs økonomibarometer viser at industrien er optimistisk. Mange bedrifter planlegger økte investeringer i året som kommer. I årene med lavkonjunktur har NITOs tillitsvalgte vist forståelse for bedriftenes økonomiske situasjon og godtatt moderate lønnsoppgjør.

- De ansattes kompetanse og innsats er virksomhetenes viktigste ressurs. Nå peker pilene for norsk økonomi oppover igjen. Etterspørselen etter ingeniører øker, og NITOs medlemmer forventer derfor reell økning i kjøpekraften i år, sier Christoffersen. 

- Det er ingeniørene og teknologene som er nøkkelen til verdiskapingen. Det er klart at denne yrkesgruppen skal ha sin del av gevinsten, understreker Christoffersen.

På NITOs sentrale tariffkonferanser har NITOs ulike tariffutvalg forberedt sine tillitsvalgte på årets lønnsforhandlinger. Disse er nå klare til å møte sine arbeidsgivere med gode argumenter.

Reallønnsvekst og mer enn det

Stein Lier-Hansen i landsforeningen Norsk Industri har varslet at han ikke vil se tretallet i årets lønnsoppgjør. Han er likevel opptatt av at arbeidstakere skal ha reallønnsvekst, noe også Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) tar til orde for etter fem år uten.

reallønnsvekst 2019.jpg

- Vi kjøper ikke arbeidsgiversidens argumenter om at de må holde igjen i lønnsoppgjøret fordi det kan komme dårligere tider senere, sier Christoffersen.

- Våre medlemmer har stått på og vist moderasjon i mange år på rad. Når de fleste virksomhetene nå går bra, så skal medlemmene ha igjen for verdiskapingen de har bidratt til.

NITO forhandler lokalt

LO og NHO forhandler sentralt om størrelsen på lønnstillegg for sine medlemmer, det forhandles også om lokale tillegg i en del bedrifter på toppen av dette. NITO forhandler i privat sektor lønn lokalt i den enkelte bedrift. Dermed er det i større grad den enkelte bedrifts økonomiske situasjon og medlemmenes innsats som ligger til grunn for NITOs lønnsoppgjør. 

- Industrien i Norge har styrket sin konkurranseevne internasjonalt, så arbeidsgiversiden begynner å gå tomme for gode argumenter for fortsatt moderasjon. Unntaket er bedrifter som sliter økonomisk, men disse er heldigvis i klart mindretall, sier Christoffersen.

Lønnsoppgjøret i offentlig sektor

Også i offentlig sektor er det i år et mellomoppgjør hvor det primært forhandles om lønn. Ansatte i staten, kommunene og på sykehus står i krevende omstillinger, virksomhetenes økonomi er presset etter mange år med kutt i overføringene. 

NITOs tillitsvalgte kommer i år til å ha økt oppmerksomhet på at de lokale forhandlingene skal være reelle, ikke styrt av resultatet fra andres lønnsoppgjør.

Følg utviklingen i lønnsoppgjøret i ditt tariffområde

NITOs lønnsstatistikk er viktig verktøy i forhandlinger. Statistikk for offentlig sektor er nå oppdatert.

NITOs lønnskalkulator og lønnsstatistikk

Tariff- og lønnsoppgjør: Ord og uttrykk

Her er ordene og uttrykkene du bør kjenne og forstå

Publisert: Sist oppdatert: