Gå til innhold
Illustrasjonsfoto 1. mai
2019

1. mai er viktig for arbeidstakere

- 1. mai fylles gater og torg av faner, paroler og folk som markerer arbeidernes internasjonale kampdag. For mange enkeltpersoner og organisasjoner er det ikke naturlig å delta i tog, men formålet med dagen er likevel viktig for alle arbeidstakerorganisasjoner. Det er nok av saker å ta tak i, sier Trond Markussen, president i NITO.

For NITO er mange politiske saker viktig, og i anledning 1. mai trekker vi fram disse sakene som verdt å markere på en slik dag:

Den norske modellen er viktig – ikke likestill organiserte og uorganiserte arbeidstakere

Dagens regjering understreker gang på gang at den norske modellen er bærebjelke for den norske suksessen, men gjør på den annen side lite for å bidra til fortsatt stor oppslutning om fagorganisasjonene.

De har latt fradraget for å være organisert stå stille siden 2013 og sier eksplisitt at de ikke vil øke det fram til 2021. Videre framhever de i Granavollplattformen at de anerkjenner de uorganiserte.

Vi støtter selvsagt organisasjonsfriheten som framkommer i Grunnloven. Men en regjering kan både gi signal om verdien av å være organisert, og legge til rette for at folk organiserer seg. Det gjør ikke regjeringen når de bestreber seg på å forstå verdien av å være uorganisert.

Ved aktivt å anerkjenne gratispassasjerene i arbeidslivet velges en farlig vei, fordi konsekvensen fort kan bli at vi beveger oss i retning av et arbeidsliv som er ganske annet enn det vi har opparbeidet i Norge.

Gi arbeidsledige muligheten til å ta høyere utdanning mens de mottar dagpenger.

Når man mottar dagpenger har man i praksis ikke anledning til å ta studier som gir studiepoeng, da mister man retten til dagpenger. Stortinget ba i desember 2017 regjeringen utrede muligheten for arbeidsledige til å ta studiepoenggivende utdannelse mens de mottar dagpenger. Foreløpig har ikke regjeringen kommet tilbake med noen konklusjon på oppdraget de fikk.

Denne saken er viktig for NITO og våre medlemmer fordi vi har mange medlemmer som har vært arbeidsledige lenge og hvor det viser seg at deres dokumenterbare kompetanse ikke oppfyller de behovene arbeidsgiver har.

NITO frykter at hvis vi ikke åpner for denne regelendringen kan mange av våre langtidsledige medlemmer stå i fare for varig å falle ut av arbeidslivet.

Etter vår mening er dette ikke ønskelig sett fra samfunnets, arbeidslivets eller de arbeidslediges ståsted.

Norge har ikke råd til å la ingeniører gå ledig, vi har alt for mange viktige oppgaver å løse. Vi ber derfor regjeringen følge opp anmodningsvedtak 319 nå!

Styrk retten til å få betalt for utført arbeid. Si nei til delvis uavhengig stilling.

Opp mot 30 prosent av de nyutdannede NITO-medlemmene blir unntatt fra arbeidstidskapittelet i arbeidsmiljøloven når de får sin første jobb. Det innebærer blant annet at de ikke får betalt for overtidsarbeid. Antallet er altfor høyt. Det er lite sannsynlig at så mange har en uavhengig stilling, som er det som skal til for å omgå arbeidstidsbestemmelsene.

Arbeidstidslovsutvalget har foreslått å innføre en ny kategori kalt delvis uavhengig stilling.

NITO frykter at en oppfølging i retning av utvalgets forslag vil føre til at enda flere av våre medlemmer vil falle utenfor arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Dette vil svekke medlemmenes rett til en regulert arbeidstid innenfor klare yttergrenser og deres rett til betaling for utført arbeid.

NITO mener at regjeringen må legge bort forslaget om delvis uavhengig stilling og heller klargjøre bedre hvem som skal falle innenfor og utenfor arbeidstidskapitlet i slik reglene er i dag.

Offentlig fridag: Derfor har du fri 1. mai

Se NITOs ulike politikkområder

Hvorfor fagorganisere seg?

Det er mange gode grunner til at du skal organisere deg, og hvorfor du skal velge NITO.

Sjekk hvorfor du skal være fagorganisert

Publisert: Sist oppdatert: