Gå til innhold
Egertorget, mennesker på Karl Johans gate. Foto: GettyImages
2019

Revidert budsjett: Gjennomslag for den teknologiske skolesekken og flere vitensentre

Regjeringen har i sitt reviderte nasjonalbudsjett kommet med ekstrabevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet. Her er NITOs syn på regjeringens prioriteringer.

Gjennomslag for flere vitensentre og den teknologiske skolesekken

Regjeringen foreslår 6,7 millioner til to nye vitensentre, i Ålesund og Mo i Rana. NITO har jobbet i mange år for at flere elever skal få tilgang til et vitensenter, målet må være et vitensentertilbud til alle barn.

NITO er glad for å se at den teknologiske skolesekken får styrket bevilgningene med til sammen 44 millioner. NITO var, sammen med NHO, pådriver for en teknologisk skolesekk.

Ingenting om studiepoeng mens man mottar dagpenger

NITO registrerer oppgitt at regjeringen i revidert ikke fremmer sak om muligheten til å ta studiepoeng mens man mottar dagpenger. Nå er det 18 måneder siden Stortinget ba regjeringen utrede dette. NITO mener denne uthalingen er å holde arbeidsledige for narr.

Styrket sykelønnsordning for selvstendig næringsdrivende

Det blir i revidert budsjett foreslått å styrke sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende fra 75 til 80 prosent. Dette er i tråd med NITOs ønske om at også selvstendig næringsdrivende skal være omfattet av ulike velferdsordninger, slik at det blir enklere å ta beslutningen om å starte opp egen virksomhet.

Ingen nye ikt-studieplasser

Regjeringen foreslår å bevilge rundt 16 millioner kroner i 2019 på 100 nye studieplasser. De vurderes blant annet rettet inn mot desentraliserte studietilbud, og enkelte fagretninger. Det blir ingen nye IKT-studieplasser.

Videre foreslås 10 millioner til styrking av videreutdanningstilbudet innenfor digitalisering, IKT-sikkerhet og grønt skifte. Dette er en pilot der universiteter og høgskoler kan søke om å utvikle nye videreutdanningstilbud. NITO mener dette er en sped start, men en pilot bærer forventninger om en utvidelse.

Gledelig med økt satsing på bredbånd

NITO er godt fornøyd med at regjeringen styrker satsingen på bredbånd tilsvarende det NITO ba om i statsbudsjettbrevet for 2019.

Regjeringen setter av 50 millioner budsjettkroner for å opprettholde bredbåndstilgangen i Norge mens Telenor faser ut kobbernettet.

Til sammen foreslår regjeringen et bredbåndstilskudd på om lag 250 millioner kroner i 2019. Det er dermed totalt 100 millioner kroner mer enn i fjor, og i tråd med det beløpet NITO ba om.

385 millioner i klimapakke

  • Det er positivt at det bevilges 60 millioner til en ny tilskuddsordning for å øke godsoverføringen fra vei til jernbane. Samtidig reduseres ordningen som går ut på å øke godsoverføringen fra veitransport til sjø. NITO mener begge områder er viktige og bør prioriteres.
  • Regjeringen vil videreføre elbilsuksessen ved å elektrifisere næringstransporten og gir 50 millioner kroner ekstra til Enova som forvalter til sammen 545 millioner kroner i 2019. Det er spennende at Norge går foran med å elektrifisere skipsfarten og at regjeringen setter av 25 millioner kroner til utslippsfrie hurtigbåter. Målet er at rundt 80 norske ferger skal ha batteri om bord innen 2022. NITO synes det er positivt.
  • Regjeringen gir 100 millioner kroner mer til klimainvesteringsfondet Nysnø, som gir det en samlet kapitaltilførsel på 500 millioner i 2019. Nysnø skal bidra til grønn omstilling og reduksjon av klimagassutslipp, og NITO synes det er positivt om det investeres mer i klimavennlig teknologi og arbeidsplasser for å bidra til dette.
  • NITO har lenge jobbet for at regjeringen i større grad må satse på karbonfangst og lagring. 150 millioner ekstra til dette i 2019 er et skritt i riktig retning for å realisere verdikjeder på karbonfangst og lagring. Å gjøre denne teknologien tilgjengelig er også en forutsetning for at ikke bare Norge, men verden, skal klare å begrense den globale oppvarmingen og nå målene vi har forpliktet oss til i Parisavtalen

Revidert nasjonalbudsjett budsjett

Regjeringen om revidert budsjett

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: