Gå til innhold
2019

Klima: - Offentlig sektor må ta flere grep

Fra prat til handling. NITO etterlyser flere praktiske grep i klimapolitikken i Europa. NITOs visepresident talte 5. juni til EPSU-kongressen i Dublin.

EPSU-kongressen er for fagforeninger som har medlemmer i offentlig sektor. NITOs visepresident Kjetil Lein, hovedstyremedlem Brynhild Asperud og spesialrådgiver Per Ole Hansen deltar her sammen med over 600 andre fra hele Europa.

Viktige tema som gjelder framtida for offentlig sektor som leverandør av tjenester til innbyggerne utgjør dagsordenen. Klimaproblematikken blir berørt i en rekke sammenhenger, blant annet i EPSUs handlingsplan for den kommende fem-årsperioden.

Avhengig av en sterk og solid offentlig sektor

Kjetil Lein EPSU Dublin 3.JPGKjetil Lein (bildet) la fram NITOs syn på hvordan offentlig sektor kan jobbe med klimaproblemene. 

- Jeg er glad for å delta i diskusjoner om kampen for våre medlemmers rettigheter, men også glad for debatten vi har om å bry oss om andre som ikke er like heldig stilt som oss. En sterk offentlig sektor er og vil bli viktig for folk flest, og ønsker vi lykkelige og tilfredse innbyggere, må vi ha en sterk og solid offentlig sektor, sa han i sin tale.

Premier bærekraftige tiltak

Lein trakk fram at NITO behandlet FNs bærekraftsmål på sin kongress høsten 2018, og at det ble satt viktige mål på en rekke områder.

- Et av disse målene er å arbeide med å redusere den menneskeskapte påvirkningen på klimaet, sa han. - Offentlig sektor har en viktig rolle i dette arbeidet blant annet gjennom å utforme politikk gjennom å tilrettelegge for utvikling av regelverk og ellers straffe de om fortsatt bryter ned klimaet, og på den andre siden premiere de som setter i gang nødvendige bærekraftige tiltak. 

Hva med bygningene og offentlige innkjøp?

Mange av innlederne tok opp det faktum at klimaendringene fører til varmere, villere og våtere klima, og teknologi som skal ta oss ut av klimakrisen, mens Lein satte fokus på to andre ting: Offentlige bygninger og offentlige innkjøp.

- Offentlig sektor anvender eller eier en bygningsmasse av formidable dimensjoner, i tillegg er offentlig sektor en svært stor aktør på innkjøpssiden.

- Offentlige bygninger lider under et enormt vedlikeholdsetterslep, og energieffektiviseringen av disse byggene har et stort forbedringspotensial.

- På innkjøpssiden er man mer opptatt av pris enn at produktene skal være miljøvennlige og bærekraftige, sa Lein.

Appelerte til mer miljøvennlig transport

- Offentlig sektor har også et stort transportbehov av eget personell og utstyr, her har offentlig sektor et stort potensiale med hensyn til miljøvennlig transport.

- I offentlig sektor er det eksempler på ting som er gjort, men det er mer å gå på. Vi som organisasjoner for offentlige ansatte kan påvirke, og bidra til å gå mer fra ord til handling.

- I klimadebatten er det for mye snakk om hva som bør gjøres uten at man har evnen eller makt til å få ting gjort. Nå er det tid for handling.

Potensial i mer samarbeid med arbeidsgiver

- I mange europeiske land, har fagforeninger innen offentlig sektor tradisjon for å samarbeide med arbeidsgiversiden. Dette fortrinnet må det jobbes videre med og man må bruke de etablerte plattformene for konsultasjon og drøfting av saker som har betydning for klimaet. I Norden vil det kunne være naturlig å lage et fundament eller en ramme i det sentrale avtaleverket. Dette kan de lokale partene bruke som et verktøy for videre oppfølging, gjerne sammen med de ulike forhandlingsmodellene i arbeidslivet, sa Lein.

Klima inn i tillitsvalgtopplæringen

- Klimaarbeid må dessuten bli en del av den tradisjonelle tillitsvalgtopplæringen. Vi har med interesse registrert det arbeidet som er nedlagt på klimaområdet fra fagforeningene Unison og Prospect i Stor-Britannia. 

- Jeg ser også for meg at det arbeides for å innføre et tillegg til direktivet som omhandler konsultasjon og drøfting. Et tillegg der man ikke bare skal diskutere økonomi og omorganiseringer, men også hvordan virksomhetene kan bidra til å løse klimaproblemene. Intet bidrag er for lite i så måte.  

NITO støtter det framlagte forslaget til handlingsplan pkt. A23 i EPSU-sammenheng.

Publisert: Sist oppdatert: