Gå til innhold
2019

På vei mot likebehandling av fagpressen?

Tekna og NITO er fornøyd med at stortingsflertallet nå ber regjeringen gjøre nødvendige justeringer for å hindre fortsatt konkurransevriding mellom digital dagspresse og dybdemedier. I dag blir medier som formidler digital dybdejournalistikk belastet med 25 prosent moms, mens dagspressen har nullmoms. Det er nå er på tide med en reell likebehandling av aviser og tidsskrifter på nett, mener Tekna og NITO.

I det opprinnelige forslaget til revidert nasjonalbudsjett har regjeringen forsøkt å gi momsfritak for dybdepressen som «….vil sikre lik behandling av trykte og elektroniske tidsskrifter og bøker, og er i takt med den digitale utviklingen i samfunnet».

Det er allikevel laget sterke avgrensninger i samme proposisjon som bidrar til fortsatt forskjellsbehandling og uthuling av fritaket. Digitale tidsskrift er dynamiske, og må tilby mer enn en elektronisk versjon av papirutgaven for å kunne konkurrere med andre nyhetstjenester. Vilkårene for digitale tidsskrift må derfor være de samme som for andre elektroniske nyhetstjenester, mener Tekna og NITO.

Flertall for endring

Organisasjonene er derfor fornøyd med at Stortingets flertall i dagens innstilling fra Finanskomiteen på nytt ønsker å definere hvordan dybdepressen skal få like konkurransevilkår med dagpressen. Det er viktig at departementet nå følger opp signalene fra Stortinget og gjør presiseringer som sikrer reell likebehandling av aviser og tidsskrift på nett.

Tekna og NITO mener at dagens fritak for elektroniske nyhetstjenester bør utvides til også å inkludere «dybdejournalistikk av allmenn interesse». Med krav til dybde mener vi at man fanger opp medier som tradisjonelt har vært kategorisert som tidsskrift. I papirutgaver har det vært forholdsvis lett å skille mellom avis og tidsskrifter. I digitale flater, derimot, har skillet mellom aviser og tidsskrift vært visket ut i mange år. Et avgiftsmessig skille fremstår derfor som kunstig og konkurransevridende.

Må få like vilkår på digitale flater

Dersom regjeringen ikke ønsker å inkludere digitale tidsskrift i fritaket som gjelder for aviser på nett, er det viktig at digitale tidsskrift får tilsvarende vilkår. Aviser og tidsskrift er likestilt avgiftsmessig på papir, og må derfor også ha like vilkår i digitale flater.

Tekna og NITO ser fram til en endelig tydeliggjøring og forenkling av dagens regler slik at dybdejournalistikken får like konkurransevilkår med dagspressen.

Teknisk Ukeblad Media as er eid av organisasjonene Tekna og NITO.

Publisert: Sist oppdatert: