Gå til innhold
2020

Enighet i lønnsoppgjøret i staten – streik avverget

Akademikerne og staten har etter mekling kommet til enighet om ny hovedtariffavtale i staten med virkning fra 16. september 2020.

- Vi er glad for at det settes av penger til lokale forhandlinger. Med de utfordringer statlige virksomheter står overfor er det viktig at det settes av økonomiske midler til lokale forhandlinger, sier Siw Tyldum (bildet), leder i NITO stat, som har deltatt i forhandlingene med staten.

- I det tilbudet vi har akseptert legger staten også til grunn at det vil skje lønnsendringer utenfor de lokale forhandlingene. I praksis betyr det at det forventes flere forhandlinger på særlig grunnlag, som det så langt i år har vært mindre av, sier Tyldum.

- Vi håper at summen av disse forhandlingene skal bidra til at statlige virksomheter er i stand til å rekruttere og beholde den kompetansen de er avhengig av for å løse sine samfunnsoppdrag, sier Tyldum umiddelbart etter at oppgjøret i staten er landet.

Siw Tyldum NITO Stat.jpg 

0,45 % til lokale forhandlinger fra 1. oktober

Statens utgangspunkt i forkant av meklingen var at det ikke var noe handlingsrom for å gi penger til lokale forhandlinger i år. De hadde regnet på den økonomiske effekten fjorårets lønnsoppgjør har på årets lønninger (overheng) og de lønnsendringer som skjer utenom de årlige lokale forhandlingene (lønnsglidning), og kommet til at dette utgjorde hele rammen for oppgjøret. 

- Vi har fra starten av forhandlingene vært realistiske og moderate i våre krav og har ikke forventet noen lønnsfest i år. Men vi er tilfreds med at vi gjennom meklingen har klart bli å enig om at det settes av penger til lokale forhandlinger, uttaler Tyldum.

Den økonomiske rammen for oppgjøret er på 1,7 %. Ny minstelønn for arbeidstakere med høyere akademisk utdanning i staten er kr 458.900.

De lokale forhandlingene skal være avsluttet innen 30. november. Dette betyr at tillitsvalgte og ledere får noe kortere tid på seg til å planlegge og gjennomføre forhandlingene enn normalt. Til tross for dette, og at den avsatte potten til forhandlinger ikke er stor, legger Tyldum til grunn at det vil bli gjennomført gode forhandlinger i virksomhetene.

- Det er de lokale partene som må finne de gode løsningene på de utfordringene de står overfor. Dette er et kontinuerlig arbeid. En aktiv og bevisst bruk av den lokale lønnspolitikken gjennom hele året er nødvendig i alle tilfeller, men ikke minst i den situasjonen samfunnet er i nå.

Endringer i hovedtariffavtalen

I et hovedtariffoppgjør forhandler man i tillegg til økonomi også hele innholdet i hovedtariffavtalen.

Det er kommet inn enkelte justeringer i forhandlingsbestemmelsene og fellesbestemmelsene. Blant annet er det kommet inn en formulering knyttet til at det i den lokale lønnspolitikken skal brukes arbeidstitler i tillegg til stillingskodene i lønnsplanheftet.

I bestemmelsene knyttet til medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling er det blant annet kommet inn en formulering om at partene vil prioritere kompetanseutvikling som bidrar til lokale miljørettede tiltak som vil kunne gi økt bærekraft for statlige virksomheter. Sammen med en felles protokolltilførsel om bærekraft og miljø bidrar dette til å trekke staten og tariffavtalen i en grønnere retning. 

Boliglån med sikkerhet fra Statens pensjonskasse økes fra 2,0 til 2,3 millioner kroner.

Hovedtariffavtalen  2020-2022 hovedoppgjør Akademikerne

Opptak 19. mars: Forhandlingsspesial - oppsummering av sentral tariffkonferanse

Forhandlingssjef Knut Aarbakke går gjennom alle tariffområdene:

  • Hvor står vi
  • Hva er fremdriften nå
  • Milepæler og datoer
  • Hvem gjør hva

Hold deg oppdatert på dine rettigheter med NITOs stream

Publisert: Sist oppdatert: