Koronapandemien har vist tydelig hvor viktig det norske topartssamarbeidet er, at partene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden jobber sammen for å nå virksomhetens mål også når forutsetningene endres radikalt. NITO har sammen med andre parter på arbeidstakersiden inngått en rekke avtaler blant annet om avvikende arbeidstidsordninger for å sikre forsvarlige tjenester i en krisetid. 

Også NITOs lønnspolitikk har vist seg å være godt tilpasset den hverdagen 2020 har gitt oss. Vi forhandler avtaleverket sentralt, mens all lønn forhandles og fordeles i den enkelte bedrift. På denne måten er det mulig å både vise nødvendig moderasjon der økonomien er presset, men også hente ut en bedre lønnsvekst der det er et overskudd å fordele.

Når NITO nå møter NHO for å forhandle overenskomsten, er det viktig å sikre at den er det verktøyet våre tillitsvalgte trenger for å kunne ivareta medlemmene på en god måte. Og da er det viktig at avtalen sikrer dem rett til å forhandle for alle medlemmer.

Avtalen er utviklet over mange år, og det henger igjen begreper som i dag framstår som utdaterte. For eksempel står det at overenskomsten gjelder de av NITOs medlemmer som står i en funksjonær-stilling, mens det i dag ikke er helt innlysende verken for arbeidsgiver eller tillitsvalgte hva som egentlig ligger i begrepet funksjonær. Dette ser vi eksempler på at kan gjøre det lokale samarbeidet utfordrende fordi det blir uklart hvem NITO faktisk kan forhandle for, noe som burde være helt unødvendig.

Dagens arbeidsliv stiller andre krav til kompetanse og kompleksitet i arbeidsoppgaver enn da overenskomsten ble skrevet, og de gamle skillene mellom funksjonær og operatør er i ferd med å viskes ut. Andre overenskomster i privat sektor er i ferd med å utvide disse begrepene, og da det helt avgjørende at også NITO gjør dette slik at vi også framover får muligheten til å ivareta våre medlemmer.