Innlegg av Trond Markussen, president NITO, og Inger Annie Moe, leder NITOs etikkomité.

Trond portrett .jpgInger-Annie Moe portrett.jpg

NITO, som organiserer ingeniører og teknologer i mange ulike bransjer og sektorer, mener at det er alt for lite rom for etisk debatt i arbeidslivet. Dette til tross for at vår tids teknologiske utvikling stiller oss i dilemmaer som krever stor grad av etisk refleksjon hos de som utvikler og bruker teknologien.

I løpet av de to siste årene har NITO gjennom Association of Nordic Engineers (ANE) bidratt til to hackatoner og flere debatter på nordisk nivå om etikk og kunstig intelligens. Disse debattene har avslørt at vi trenger arenaer for både kompetanseheving og tverrfaglig samarbeid.

Mangler arenaer

I Norge er «alle» enige om å sette etikk høyt opp på agendaen, mens arenaene for å skape en felles grunnleggende forståelse for etiske prinsipper i liten grad finnes.

NITO mener at nyutdannede ingeniører og teknologer må være forberedt til å møte de etiske dilemmaene de vil møte i arbeidslivet. Derfor må etikk gis tilstrekkelig oppmerksomhet i utdanningen av ingeniører og teknologer.

Framtidas nyutdannede ingeniører og teknologer må ha en god og felles forståelse for at etisk refleksjon i tilknytning teknologiutvikling er en del av deres faglige ansvar. Dette må dagens utdanningsinstitusjoner ta på alvor.

Rask utvikling

Dette er spesielt viktig i en tid hvor kunstig intelligens utvikles i rasende fart og stadig tas i bruk på flere områder. I et tillitssamfunn som det norske, tar vi gjerne for gitt at ny teknologi skal forbedre menneskers livskvalitet. Teknologier er imidlertid grenseløse, og det er ikke alltid enkelt å definere hva som er positive løsninger kontra potensiell skaderisiko.

Mange ingeniører er i frontlinjen i arbeidet med å utvikle autonome systemer som kombinerer maskinell intelligens med eksisterende prosesser. Ofte kan en ingeniør være ansatt for å optimalisere et produkt eller en prosess uten å ha det store bildet av mulig ytelse og bruk av det totale produktet en bidrar til.

Det haster derfor å etablere arenaer hvor ingeniørene sammen med andre profesjoner kan diskutere etiske problemstillinger på en direkte og åpen måte.

Felles ansvar

Både privat næringsliv og offentlig sektor må sørge for å etablere gode arenaer til å ta vanskelige etiske debatter rundt bruk og mulig misbruk av teknologiske produkter og løsninger. Dette ansvaret må både produsenter, leverandører og innkjøpere ta.

Samtidig må myndighetene sikre grunnleggende kompetanse og tilgang til livslang læring om automatiserte beslutningsprosesser. I tillegg må de sørge for retningslinjer og lovverk som regulerer og definerer ansvarsforhold ved misbruk av teknologiske løsninger.

God etisk refleksjon om kompliserte tema krever både kunnskap og treningsarenaer, og vi etterlyser begge deler.

Innlegget er først publisert på karriere360.no