Trond foran stortinget liste .jpg

Regjeringen la 10. november fram en krisepakke på 17,7 milliarder. De forlenger blant annet kompensasjonsordningen for virksomheter med betydelige tap av inntekter på grunn av koronakrisen til ut februar måned. Dette vil bidra til at flere virksomheter vil kunne klare seg over den smitteperioden vi nå er i.  

- Vi håper Stortinget bidrar til å finne løsninger som ikke bare holder virksomheter flytende, men også tar initiativet til tiltak som kan øke aktiviteten i økonomien, sier Markussen (bildet). 

Alvorlig situasjon i maritim sektor

Utover de generelle tiltakene kom regjeringen ikke med en redningspakke til maritim sektor.  

- Jeg hadde forventet mer rettede motkonjunkturtiltak spesielt for denne næringen. De er nå i en akutt og alvorlig situasjon, sier Markussen.  

Ved gjentatte smittebølger står norsk maritim sektor i fare for å miste nesten 20.000 arbeidsplasser fram til utgangen av 2022.  

- Tiltakene politikerne har fått på plass hittil gjennom ulike redningspakker er gode, men vil for det meste gi resultater først på sikt. Jeg er enig med næringsminister Nybø i at næringen må omstille seg, men da må vi sikre at den beholder kompetansen, utdyper han.  
 

Disse tiltakene mener NITO bør gjennomføres:  

  • Utredning og bygging av mineryddefartøyet Vanguard må forseres. Regjeringens gjennomgang av forsvarets nye maritime overflatestruktur vil først være klar i 2022. Dette utredningsarbeidet må gå raskere. Vanguard er fleksibelt designet og kan tilpasses andre behov hos Kystvakten mv. 
  • Det må settes av midler til bygging av et nytt forskningsfartøy til Havforskningsinstituttet, i tillegg til det som kom i krisepakke våren 2020. Det er i tillegg en rekke andre statlig eide skip som kan oppgraderes.
  • Finansieringsordninger for miljøvennlig fornyelse av nærskipsflåten må styrkes. Betingelsen for å få lån og garantier for å bygge skip i Norge må bedres med økte midler og lenger løpetid.  

Utover pakka til næringslivet er det noen positive forslag fra regjeringen: 

  • Høyere dagpengesats. Regjeringen har tidligere varslet at den viderefører ordningen med forhøyet kompensasjon for inntekter opp til tre ganger grunnbeløpet (G) i folketrygden. For inntekt opp til 3 G vil kompensasjonen være 80 prosent av tidligere inntekt, mens for tidligere inntekt mellom 3 og 6 G beholdes kompensasjonen på 62,4 prosent. Foreløpig er ordningen forlenget ut mars måned. 
  • Styrking av helsesektoren med ytterligere 1 milliard kroner til blant annet et nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr. 
  • Kompensasjonsordning til kommunene. Regjeringen foreslår 7,3 milliarder kroner til kommunesektoren for merutgifter og mindre inntekter.