Endringene pålegger arbeidsgivere å kartlegge lønnen i virksomheten i ulike stillingskategorier, fordelt på kjønn. NITO mener dette er en viktig endring, for å kunne kartlegge uforklarlige lønnsforskjeller mellom kvinnelige og mannlige arbeidstakere. Dette er et viktig verktøy til å jobbe for likelønn, både i den enkelte virksomhet og på samfunnsnivå.

Kjønn og lønn, pengestabel.

Hva innebærer bestemmelsen?

  • Kartleggingen gjøres basert på alle ansattes månedslønn eller årslønn basert på heltidsstilling.
  • Arbeidsgiver skal dele inn lønnkartleggingen i stillingsgrupper eller annen hensiktsmessig inndeling. De tillitsvalgte skal sikres mulighet til å delta i vurderingen av hvilke grupper som skal i hvilken stillingskategori.
  • Lønnskartleggingen skal gi sammenlignende lønnsopplysninger (gjennomsnitt) mellom kvinner og menn i de respektive stillingsgruppene.
  • Det skal oppgis andel menn og kvinner i hver kategori.
    Det skal gjøres kartlegging av likt arbeid og arbeid av lik verdi
    Alt arbeidsvederlag skal med (fastlønn, bonus, goder etc.). Dette kan oppgis sammen, eller hver for seg.
  • Resultatene av kartleggingen skal offentliggjøres i anonymisert form.

Tillitsvalgte må passe på

Bestemmelsen gjelder ikke for virksomheter med under 20 ansatte. I virksomheter med mellom 20-50 ansatte kan tillitsvalgte kreve at lønnsrapporten skal gjennomføres i deres virksomhet. Alle virksomheter over 50 ansatte har rapporteringsplikt uavhengig av tillitsvalgtes krav.

NITO-tillitsvalgte som jobber i virksomheter med mellom 20-50 ansatte oppfordres til å kreve at arbeidsgiver redegjør for kjønn og lønn. Tillitsvalgte skal da delta i vurderingen av hva som vil være hensiktsmessige stillingskategorier i den enkelte virksomhet.

Likestillingsloven