Klimaendringer står høyt på den globale og nasjonale agendaen, og alle må bidra til å gjennomføre tiltak for å begrense klimaendringene. Gjennom grønne tarifforhandlinger kan NITO og våre tillitsvalgte og medlemmer bidra til å gjennomføre forpliktende endringer som sikrer en mer klimavennlig atferd og reduserer utslipp. 

Trond til AI 2.jpg

- Mange av NITOs medlemmer har kompetanse og ideer om tiltak for å redusere klimaavtrykket i sin virksomhet. De er engasjerte og ønsker å bidra. Hvis vi kan fange opp deres kunnskap og forslag inn i trepartssamarbeidet, kan kommende tariffavtaler inneholde tiltak som kan føre til merkbare kutt i norske klimautslipp, sier NITOs president Trond Markussen (bildet).

Gi oss innspill 

På tvers av NITOs tariffutvalg diskuteres det nå hvilke tiltak og krav som kan stilles i tarifforhandlinger, og klima kan bli en sak som diskuteres mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter på lik linje med lønn, arbeidstid og mer tradisjonelle spørsmål.

Markussen har en direkte oppfordring til NITOs medlemmer:  

- Dersom du har eksempler eller ideer til grønne krav som kan stilles i forhandlinger eller pågående tiltak som dere har fremforhandlet i din virksomhet, vil vi gjerne høre dem.

Tiden er knapp 

- Å stoppe klimaendringene er den største utfordringen i vår tid. FN sier at verden må halvere utslippene av klimagasser innen 2030 hvis vi skal klare å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grad. Tiden er knapp, og vi må gjennomføre radikale endringer. 

I den forbindelse er trepartssamarbeidet et hittil ubenyttet verktøy som kan bli veldig nyttig, sier NITO-presidenten. 

Institusjonaliserte forhandlinger mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og staten har gjennom flere tiår løst mange store samfunnsoppgaver i Norge. Ansatte har blitt sikret god lønn og humane arbeidsforhold, bedriftene har blitt sikret høy kompetanse og konkurransekraft, og Norge har blitt sikret velstand og omstillingsevne. NITO mener at dette samarbeidet nå kan brukes til å håndtere nye utfordringer. 

- I dag er det vanskelig å finne en viktigere samfunnsoppgave enn å sikre at vi også i framtida har en beboelig klode, sier Markussen. 

Han ramser opp de utallige mulighetene: 

- Ett tiltak er resirkulering eller redusering av matsvinn på arbeidsplassen. Et annet eksempel er «gulrøtter» for å få ansatte til å reise mer klimavennlig til og fra jobb. Det kan også stilles krav om klimaregnskap i bedriften, grønne innkjøp og bruk av bærekraftige leverandører. Dette vil trolig kunne ha en felles gevinst for ansatte og arbeidsgiver, fordi det vil bare bli et viktigere og viktigere konkurransefortrinn å være en bærekraftig virksomhet.  

Langsiktig investering 

Markussen mener at dette er løsninger både arbeidsgivere og arbeidstakere vil tjene på, og som vil styrke den norske modellen og omstillingsevnen på sikt. På denne måten blir det å inkludere klimatiltak i tariffavtalene en langsiktig investering for norsk konkurransekraft. 

Markussen minner om at det verken finnes jobber eller bedrifter på en død planet.  

- Sjefer, ansatte, politikere, privatpersoner – alle er vi i samme båt her. Derfor mener vi det er så viktig at arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner jobber sammen for å sette opp tempoet i omstillingen til et lavutslippssamfunn. Neste tariffoppgjør må bli grønt, avslutter Markussen. 

Lønnsoppgjørene i NITO

Alle temasider om lønn og arbeidsliv (A-Å)