I Norge er det lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Om man sammenlikner lønn for kvinner og menn uavhengig av bransje, utdanning, ansiennitet, arbeidstid osv. tjener kvinner om lag 87 prosent av menn.

Nøyaktig hvor stor ulikheten er hvis tallene korrigeres for disse faktorene, er usikkert. Ser vi på lønnsforskjellene for medlemmer i samtlige sektorer står vi igjen med 6 prosent lønnsforskjeller som ikke kan forklares ved kontroll for trekk ved arbeidstaker, stilling og sektor. 

- Dette er ikke bra nok. Vi må jobbe bedre for å bidra til at denne forskjellen utjevnes. Jeg legger merke til at tallene for nyutdannede i privat sektor viser en forskjell mellom kvinner og menn på omtrent 15 000 kroner i årslønn. Noe kan kanskje forklares i hvor de jobber, men jeg er ikke tilfreds med disse tallene, sier Trond Markussen, president i NITO.

Endringer i likestillingsloven

Han forteller at NITO legger vekt på kursing av medlemmer og tillitsvalgte slik at de er godt rustet i lønnsforhandlingene. Han trekker også fram endringen i likestillingsloven som viktig for å jobbe for likelønn. For å synliggjøre lønnsforskjeller mellom kvinner og menn ble det fra 01.01.2020 innført nye bestemmelser i Likestillings- og diskrimineringsloven.

- Denne bestemmelsen er kommet for å kunne kartlegge uforklarlige lønnsforskjeller mellom kvinnelige og mannlige arbeidstakere. Fakta om reelle lønnsforskjeller gir oss bedre mulighet til å arbeide for likelønn, både i den enkelte virksomhet og på samfunnsnivå, sier Markussen.

Det er viktig at NITOs tillitsvalgte kjenner sin besøkelsestid og krever slik kartlegging. Bestemmelsen gjelder ikke for virksomheter med under 20 ansatte. I virksomheter med mellom 20-50 ansatte kan tillitsvalgte kreve at lønnsrapporten skal gjennomføres i deres virksomhet. Alle virksomheter over 50 ansatte har rapporteringsplikt uavhengig av tillitsvalgtes krav.

Sektorvise forskjeller

- Hvis man ser på arbeidslivet som helhet, er dessverre mye av årsaken til ulikhet i lønn mellom kjønn knyttet til at kvinner og menn jobber i ulike sektorer. Grovt sett ser man at kvinner er overrepresentert i helse- og omsorgsyrker i offentlig sektor, mens menn er overrepresentert i tekniske yrker i privat sektor. Det gir store utslag i form av lønnsforskjeller mellom kjønn, fordi privat sektor har høyere lønn enn helse - og omsorgsyrkene i offentlig sektor, sier Markussen.

Å endre de strukturelle lønnsforskjellene som er knyttet til sektor er et langt lerret å bleke.

- Vi må fortsette å jobbe for bedre lønn for de viktige yrkesgruppene i helsesektoren, som bioingeniører. Gjennom å synliggjøre deres kompetanse og betydningen de har for et velfungerende helsevesen, er det en klar målsetting å løfte disse gruppene, sier Markussen.

Norske arbeidstakere må ikke ta godene for gitt

Slik regnes lønnsforskjeller

Skal man sammenlikne lønn må man korrigere for faktorer som påvirker lønnsnivå. Det handler blant annet om sektor, ansiennitet, utdanningsnivå, om man er leder eller ikke, om man jobber deltid og i hvilken grad man får utbetalt bonus.

Totalt for alle avtaleområder 6,0 % (redusert fra 15,5 % før kontroll for kjennetegn ved stillingen).

  • I privat avtaleområde 5,8 % (redusert fra 9,4 %)
  • I statlig avtaleområde 2,6 % (redusert fra 7,8 %)
  • I kommunalt avtaleområde 2,0 % (redusert fra 4,4 %)
  • I spekter helse-området 3,9 % (redusert fra 11,4 %) 
  • Blant bioingeniørene 2,2 % (øket fra 0,6 %)
  • Blant ikke-bioingeniørene 4,3 % (redusert fra 12,9 %)