Gå til innhold
2020

Koronaviruset og jobben: Se svar på ofte stilte spørsmål

Hva skjer med feriepenger når du er permittert? Og kan du bruke omsorgsdager hvis du ikke vil sende barna i barnehagen eller på skolen? NITO gir deg svar på ofte stilte spørsmål.

Livestream fredag 26. juni kl. 10: Den spesielle våren og gjenåpningen av Norge


Du får status etter en lang vår hvor det meste har blitt annerledes enn planlagt. NITOs advokater svarer på spørsmål. Generalsekretær Steinar Sørlie er også med.

Hold deg oppdatert på dine rettigheter med NITOs stream

Hjemme med barn på grunn av stengte skoler og barnehager

Kan jeg bruke omsorgsdager hvis jeg velger å ikke sende barn i barnehage/skole når de åpner igjen?

Hvis barnet har et barnehage- eller skoletilbud, har du ikke rett til å benytte omsorgsdager med mindre du får en legeerklæring som bekrefter at det foreligger særskilte smittevernhensyn.

Regjeringen: Krever lege-erklæring for omsorgspenger for barn som holdes hjemme fra åpne barnehager og skoler på grunn av koronapandemien.

Foreldre som må bruke omsorgsdager av smittevernhensyn, kan få omsorgsdager så lenge barnet ikke kan gå i barnehage eller skole fram til og med 30. juni 2020. Det er ingen begrensning når det gjelder antall omsorgsdager.

Jeg må være hjemme med barn på grunn av stengte skoler og barnehager – hvilke rettigheter har jeg?

Du kan benytte omsorgsdager, bedre kjent som "hjemme med sykt barn"-dager, for å være hjemme med barn under tolv år når skole og barnehage er stengt.

De fleste har hatt rett på opptil ti dager, men dette er nå doblet i forbindelse med koronasituasjonen. Dette vil innebære inntil:

 • 20 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn.
 • 30 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn

Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere får utbetalt omsorgspenger etter dag fire, som er de samme reglene som for lønnstakere og med nivå som den foreslåtte ordningen med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende.

Arbeidsgiver betaler omsorgspenger i tre dager. Deretter betaler staten. 

Hva hvis jeg må være hjemme med barna, men har mulighet til å arbeide noe fra hjemmekontor?

Det er mulig å ta omsorgsdagene ut som enkelttimer eller halve dager etter avtale med arbeidsgiver.

Kan jeg overføre omsorgsdager til noen andre som passer barna?

Det er vedtatt at du kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronasituasjonen. Dette gjelder frem til 31.12.20:

 • Du velger selv hvor mange omsorgsdager du vil overføre.
 • Du kan overføre til en annen omsorgsperson når dere begge har rett til å bruke omsorgsdager.

En annen omsorgsperson kan være den andre forelderen, ny samboer eller ny ektefelle.

Hva når omsorgsdagene / sykt barn-dagene er brukt opp?

Når omsorgsdagene er brukt opp, må du i utgangspunktet tilbake på jobb. Hvis ikke må du forsøke å få til en avtale med arbeidsgiver om å få arbeide hjemmefra, ta ut feriedager eller be om velferdspermisjon for fortsatt å være hjemme.

Dersom det er smittevernshensyn som gjør at du holder barnet hjemme fra skole eller barnehage, må man ha legeerklæring.

Regjeringen: Krever lege-erklæring for omsorgspenger for barn som holdes hjemme fra åpne barnehager og skoler på grunn av koronapandemien.

Foreldre som må bruke omsorgsdager av smittevernhensyn, kan få omsorgsdager så lenge barnet ikke kan gå i barnehage eller skole fram til og med 30. juni 2020. Det er ingen begrensning når det gjelder antall omsorgsdager.

barnehagegutt listefoto GettyImages.jpg

Hvilke rettigheter har jeg hvis jeg blir permittert eller arbeidsledig?

Du har rett til skriftlig varsel før permitteringen iverksettes

I utgangspunktet har du krav på skriftlig varsel 14 dager før permitteringen iverksettes. Varslingsfristen kan reduseres til to dager hvis uforutsette hendelser som ulykker eller naturhendelser gjør det nødvendig å innstille drift på kort varsel. 

Det er på det rene at koronasituasjonen kan gi grunnlag for to dagers varsel. Men: Dette gjelder ikke i alle tilfeller slik mange arbeidsgivere nå synes å tro.

Varslingsfristen er 14 eller to løpende kalenderdager, ikke arbeidsdager. Fristen løper fra arbeidstidens slutt den dagen det gis.

Selv om du er uenig i at det benyttes to dagers frist, må du følge arbeidsgivers pålegg. Det er mulig å kreve erstatning for tap i ettertid.

 

Hvor står andel må jeg være permittert for å ha rett til dagpenger?

Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent. Ikrafttredelse er 20. mars.

Endringen innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger. 

Arbeidsgiver betaler lønn de to første dagene. NAV betaler de neste 18.

I forbindelse med at arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering ble redusert fra 15 til to dager, ble det besluttet at NAV skulle sikre arbeidstakerne lønnskompensasjon i 18 dager før man går over på dagpenger. De tre ventedagene uten lønn før dagpenger ble også tatt bort.

Etter at arbeidsgivers to lønnspliktdager er over, har du rett til lønnskompensasjon fra NAV i de første 18 kalenderdagene unntatt lørdag og søndag. Perioden løper uavhengig av om du skulle ha fri disse dagene. Helligdager og høytidsdager regnes med.

Hvis du blir permittert fra en deltidsjobb, vil du også ha krav på lønnskompensasjon for 18 dager. Kompensasjonens størrelse vil samsvare med stillingsbrøken.

Lønnskompensasjonen skal dekke full lønn opp til årslønn tilsvarende 6G som i dag utgjør ca. 600 000 kr.

Dagsatsen finner du ved å dele årslønn på 260. På grunn av G-begrensningen vil maksimal lønnskompensasjon utgjøre 2304 kroner per dag og 41.472 for hele 18-dagersperioden.

Hvis du er delvis permittert, vil ytelsen fra NAV reduseres tilsvarende permitteringsgraden. Det vil si at hvis du arbeider 50 %, vil du få full lønn fra arbeidsgiver for dette, mens ytelsen fra NAV i samme periode reduseres med 50 %.

Tidligere og nye permitteringsregler illustrert

Ventedager før du har rett til dagpenger opphører

Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter oppheves. Dermed slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt. Endringen gjelder også dem som blir oppsagt og må søke om dagpenger. Ikrafttredelse er 20. mars.

Hvor mye får jeg i dagpenger?

Dagpengene utgjør i utgangspunktet 62,4 prosent av årslønn opp til 599.148 (6 ganger folketrygdens grunnbeløp). Som et særskilt tiltak sikres alle en inntekt på minimum 80 prosent av inntekten opp til 3 G i permitteringstiden, og så 62,4 prosent av overskytende. 

Lønn utover 6 G tas ikke med i beregningsgrunnlaget. For mange av NITOs medlemmer vil permittering derfor innebære en betydelig lønnsreduksjon.

Sjekk dagpenge-kalkulatoren til Fri Fagbevegelse: Hvor mye får jeg i dagpenger?

Får jeg dagpenger for offentlige helligdager?

Dagpenger under permittering blir utbetalt som vanlig også ved høytider som for eksempel påske. Dagpengene utbetales for fem dager per uke, selv om stønadsdagene faller på en helligdag.

 

Kan jeg studere mens jeg mottar dagpenger?

Regjeringen har åpnet for at det midlertidig blir enklere å ta utdanning mens man mottar dagpenger fordi man er arbeidsledig eller permittert.  Ordningen forutsetter at du er aktivt arbeidssøkende og omfatter ikke studenter som mottar ytelser fra Statens lånekasse for utdanning.

Regjeringen 22. april: Enklare å kombinere dagpengar med opplæring

I forskriften som gjelder fra 20. april og foreløpig frem til 1. september åpnes det opp for at permitterte og arbeidsledige kan ta studier som gir studiepoeng samtidig som de mottar dagpenger. Tidligere måtte man søke om å kombinere opplæring med dagpenger og få dette godkjent. 

Det er et krav  at du er aktiv arbeidssøkende, slik du må avbryte utdanningen eller opplæringen, dersom du får tilbud om høvelig arbeid eller hensiktsmessig arbeidsmarkedstiltak.

Hvor lenge kan jeg være permittert?

Utgangspunktet er at du kan være permittert med rett til dagpenger i maksimalt 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. 

Regjeringen har foreslått en utvidelse av dagpengeperioden for både arbeidsledige og permitterte som nærmer seg maksgrensen for rett til dagpenger. Forslaget er at både permitterte og arbeidsledige som var omfattet av folketrygdens dagpengeordning før 1. mars skal kunne stå i dagpengeordningen til 30. juni 2020.

Ordningen er midlertidig og er begrunnet i den høye ledigheten som følger av Covid-19.

Har studenter som arbeider ved siden av studiene rett til dagpenger?

NITO organiserer over 13.200 studentmedlemmer, og mange av disse jobber ved siden av studier for å dekke sine bo- og levekostnader. Studenter med deltidsjobb er dessverre ikke omfattet av krisepakken til regjeringen slik den er lagt fram per 16. mars.

Dersom du er fulltidsstudent med deltidsjobb ved siden av studiene, har du som hovedregel ikke rett til dagpenger dersom du blir permittert. Dette fordi du etter loven ikke anses som reell arbeidssøker så lenge du er under utdanning.

Det kan unntaksvis innvilges dagpenger, dersom NAV har godkjent at du kan kombinere studier med dagpenger. Foreligger ikke slik godkjenning, har du som student ikke rett til dagpenger ved siden av studier hvis du blir permittert fra din arbeidsgiver.

Kan jeg blir permittert hvis jeg er sykmeldt? Hva hvis jeg blir syk etter at jeg blir permittert?

Du kan permitteres selv om du er sykmeldt.

Dersom du blir sykmeldt før permitteringsvarsel er gitt, skal du ha fulle sykepengerettigheter.

Hvis du blir syk i varslingsperioden før permitteringen er iverksatt, skal du motta sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden. Retten til sykepenger fra arbeidsgiver vil opphøre når permitteringen blir iverksatt. Etter dette skal sykepenger betales fra NAV.

Hvis arbeidstaker er permittert og blir syk, skal folketrygden betale sykepenger. Sykepengene vil da beregnes etter en dagpengesats, og utbetalingen vil da bli lavere enn om du var i jobb da du ble syk.

Permittering og oppsigelse - kan du bli sagt opp og hva hvis du vil si opp selv?

Hvis du har mottatt oppsigelse fra arbeidsgiver, kan du ikke permitteres i oppsigelsestiden.

Hvis du selv sier opp din stilling før permitteringsvarsel er gitt, skal du arbeide ut oppsigelsestiden og motta vanlig lønn.

Hvis du selv sier opp etter at permitteringsvarsel er gitt, får du lønn frem til permitteringen er iverksatt og ut arbeidsgiverperioden. Deretter må du fremme krav om dagpenger overfor NAV.

Er du helt eller delvis permittert og ikke lenger mottar lønn fra arbeidsgiver, vil du kunne si opp ditt arbeidsforhold med 14 dagers varsel. Mange tariffavtaler gir permitterte rett til å si opp med umiddelbar virkning. 

Må jeg fortsatt betale kontingent i NITO hvis jeg blir permittert?

Blir du arbeidsledig eller permittert mer enn 50 prosent, kan du slippe å betale kontingent.   

Les mer om hvordan du går fram for å få kontingentfritak

Jeg nærmer meg maksperiode for rett til dagpenger, hva gjør jeg nå?

Regjeringen har vedtatt en utvidelse av dagpengeperioden for både arbeidsledige og permitterte som nærmer seg maksgrensen for rett til dagpenger.

Forslaget er at både permitterte og arbeidsledige som var omfattet av folketrygdens dagpengeordning før 1. mars skal kunne stå i dagpengeordningen til 30. juni 2020. Ordningen er midlertidig og er begrunnet i den høye ledigheten som følger av Covid-19.

Hva skjer med feriepenger når jeg er permittert?

Feriepenger er kompensasjon for lønn de dagene du har ferie. Utbetaling av feriepenger skjer vanligvis samtidig som du trekkes for lønn for feriedagene.

Er du permittert, er det ikke sikkert det er nok lønn å trekke fra. Da er det ulike alternativer for gjennomføring av feriepengeutbetaling og lønnstrekk. Ta kontakt med arbeidsgiver for å bli enige om hvordan dere gjør det.
Avvikler du ferie mens du er permittert, mottar du ikke dagpenger i ferieperioden.

Alternativer for gjennomføring av feriepengeutbetaling og lønnstrekk når du er permittert.

 

Hva skjer med pensjon og personalforsikringer hvis jeg blir permittert eller begynner å jobbe igjen på grunn av korona?

Beholder jeg tjenestepensjonen min hvis jeg blir permittert?

Privat sektor

Utgangspunktet etter loven er at arbeidstakerne meldes ut av pensjonsordningen når de permitteres, men 14. april vedtok Stortinget å endre regelverket for tjenestepensjon slik at det legges bedre til rette for å opprettholde medlemskapet.

Arbeidsgiver vil nå kunne la permitterte arbeidstakere stå i pensjonsordningen, eventuelt med begrensede rettigheter. Det blir da ikke nødvendig med utmeldinger og utstedelse av pensjonskapitalbevis.

I permitteringsperioden kan det bestemmes at innmeldte og permitterte arbeidstakere ikke skal ha pensjonsopptjening og at arbeidstaker selv må tegne fortsettelsesforsikring for å opprettholde eventuelle uføre- og etterlatteforsikringer. 

De nye reglene omfatter både innskuddsordninger, ytelsesordninger og hybride pensjonsordninger. Det gjelder de tilfellene hvor det ikke allerede er bestemt at permitterte skal være ordinære medlemmer av pensjonsordningen under permitteringen. Forsikringsselskapet får ansvar for å orientere om adgangen til å tegne fortsettelsesforsikring for å opprettholde forsikringsdekningene.

Les mer om privat tjenestepensjon

Offentlig sektor

 • Har arbeidsgiver ordningen hos KLP (gjelder de fleste i kommunal sektor), skal arbeidstaker meldes ut etter en måneds permittering. Men arbeidstaker vil likevel være dekket ved uførhet eller død.
  KLP: Permittering og medlemskap i pensjonsordningen

 • I Oslo kommune (Oslo pensjonsforsikring) skal permitterte fortsatt være medlemmer av pensjonsordningen, jf vedtektene § 2-2.

 • I statlig sektor er det ingen alminnelig permitteringsadgang.

Les mer om offentlig tjenestepensjon

Hva med AFP-ordningen vår? Jeg har hørt det er spesielt viktig å bli stående i den?

Når det gjelder AFP er det heldigvis helt avklart: Permitterte behandles på samme måte som arbeidstakere ellers. Du blir stående i ordningen og kan også ta ut AFP når du er permittert

Kan jeg gå av med AFP mens jeg er permittert?

Privat sektor

Du anses som reell arbeidstaker under permittering. Det gjelder både når det gjelder opparbeidelse av ansiennitet og adgangen til å starte uttak av AFP. Uttaket av AFP kan altså starte selv om du er permittert.

Fellesordningen for AFP: Hva skjer med AFP ved permittering og konkurs?

Offentlig sektor

Du beholder retten til å ta ut AFP selv om du blir permittert, dersom du permitteres fra en stilling som gav deg rett til medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Les mer om AFP

Hva skjer med alderspensjonen min om jeg begynner i helsevesenet igjen på grunn av koronapandemien?

Alderspensjonen fra offentlig tjenestepensjonsordning påvirkes ikke dersom du beordres eller møter frivillig for å jobbe i helsevesenet på grunn av korona-viruset. Dette følger av regler som Stortinget har vedtatt som del av krisepakken.

Alderspensjon fra folketrygden eller private tjenestepensjonsordninger kan du som ellers beholde uten avkortning.

Jeg tar ut AFP – hva skjer med den hvis jeg nå jobber i forbindelse med koronautbruddet?

Dersom du har AFP fra en offentlig ordning, kan du nå jobbe uten at AFP reduseres - dersom dette skyldes beordret tjeneste, eller frivillig arbeid i helsesektoren på grunn av personellbehov knyttet til utbruddet.

Dersom du har AFP fra en privat ordning, er det ingen begrensninger når det gjelder jobbing ved siden av å motta AFP.

Les mer om AFP

Vi har andre personalforsikringer – hva skjer med dem når jeg er permittert?

Når det gjelder andre personalforsikringer, som dere har i tillegg til tjenestepensjonsordningen, så er utgangspunktet det motsatte av hva som gjelder tjenestepensjon. Personalforsikringene gjelder fortsatt, med mindre arbeidsgiver har avtalt noe annet.

Hvis ikke arbeidsgiver har sendt ut informasjon om hva som skjer med personalforsikringer allerede, er det viktig å få avklart hva som gjelder hos dere. Også her er det viktig at arbeidsgiver finner løsninger om det viser seg at permitterte ikke har forsikringsdekning. Arbeidsgiver bør sørge for at også permitterte er dekket.

 

Har jeg krav på sykepenger når jeg må være hjemme?

Når har jeg rett til sykepenger i forbindelse med koronasituasjonen?

Du kan ha rett til sykepenger hvis du

 • er bekreftet smittet.
 • holdes isolert på grunn av mulig smitte i samråd med lege. Legen skal gi sykemelding hvis hjemmekontor ikke er mulig.
 • er i hjemmekarantene i samsvar med myndighetenes råd og hjemmekontor ikke er mulig.

Du har ikke rett til sykepenger hvis du

 • selv velger å være i karantene.
 • må være hjemme fordi noen i husstanden er i karantene uten å være syk.
Hvem betaler sykepengene?

Arbeidsgiver betaler normalt sykepengene i de første 16 kalenderdagene etter egenmelding eller sykmelding. Deretter får du sykepenger fra NAV. Stortinget har bedt regjeringen redusere arbeidsgiverperioden til tre dager nå i forbindelse med koronasituasjonen.  Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart, og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Beregningsgrunnlaget for sykepenger er begrenset til inntekt tilsvarende årslønn på seks ganger folketrygdens grunnbeløp. Per mars 2020 tilsvarer dette en årslønn på kroner 599.148.

Mange av NITOs medlemmer er omfattet av tariffavtaler som gir rett til full lønn under sykdom.

NAV: Sykepenger til arbeidstakere

Trenger jeg sykmelding eller kan jeg bruke egenmelding?

NAV anbefaler at man i størst mulig grad benytter egenmelding for å minske presset på helsevesenet.

NAV godtar sykmelding uten konsultasjon ved mistanke om koronasmitte. Det holder å snakke med lege per telefon.

Husk at du som NITO-medlem har tilgang på lege gjennom Tryg legehjelp.

Tryg Legehjelp inkludert i ditt NITO-medlemskap

Ring 55179009 og kom i direkte kontakt med godt kvalifiserte sykepleiere

NITO-medlemmer får hjelp av sykepleiere og leger ved behov, 24 timer i døgnet, også når du er i utlandet. Tjenesten er kostnadsfri.

 • Få resept på medisiner, korte sykemeldinger og henvisning til spesialist
 • Spar tid og penger ved å unngå unødige legebesøk
 • Ektefelle/samboer og hjemmeboende barn kan også ringe og få hjelp

Tryg Legehjelp må aktiveres på Min side hos Tryg. Gjør det nå - du vet ikke når du trenger hjelp.

aktiver Tryg Legehjelp på tryg.no

NB! Har du vært innlogget på Min side hos Tryg tidligere, er tjenesten allerede aktivert.

 

 

 

Hva skjer med ferie og reiser?

Du kan miste retten til sykepenger ved selvpåført karantene

Havner du i karantene etter å ha brutt nasjonale reiseråd, kan du nektes sykepenger. Dette ble fastsatt i egen forskrift den 17. april.

Regjeringen: Det er urimelig at personer som bevisst bryter reiserådene fra myndighetene skal få sykepenger mens de er i karantene.

Har jeg krav på å få endre allerede avtalt ferie?

Med mindre du er sykmeldt, har du ikke krav på endring av fastsatt ferie. NITO tror imidlertid at arbeidsgivere vil velge å være fleksible i denne sitasjonen.

Hvis du blir sykmeldt før eller under ferien, har du rett til å utsette ferien.

Kan arbeidsgiver endre avtalt ferie?

Arbeidsgiver kan endre fastsatt ferie hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser.

Koronasituasjonen kan åpenbart gi grunnlag for slik endring, men arbeidsgiver må begrunne hvorfor det er nødvendig.

Hvis arbeidsgiver endrer avtalt ferie, kan du kreve erstatning for merutgiftene dette medfører.

Kan arbeidsgiver pålegge meg reise til områder i strid med helsemyndighetenes og Utenriksdepartementets reiseråd?

Nei, som den absolutte hovedregel kan de ikke pålegge det. Arbeidsgivere har et ansvar for å ivareta arbeidstakernes helse og sikkerhet.

Hvis dette blir aktuelt, ber vi om at du kontakter NITOs advokater.

Hvilke rettigheter har jeg hvis det ikke er mulig å komme hjem på grunn av koronasituasjonen?

Hvis du er i karantene, og det er grunnlag for sykmelding, kan du ha rett til sykepenger selv om du sitter fast i utlandet. Ta kontakt med norsk lege per telefon for å få sykmelding.

Tryg Legehjelp inkludert i ditt NITO-medlemskap

Ring 55179009 og kom i direkte kontakt med godt kvalifiserte sykepleiere

NITO-medlemmer får hjelp av sykepleiere og leger ved behov, 24 timer i døgnet, også når du er i utlandet. Tjenesten er kostnadsfri.

 • Få resept på medisiner, korte sykemeldinger og henvisning til spesialist
 • Spar tid og penger ved å unngå unødige legebesøk
 • Ektefelle/samboer og hjemmeboende barn kan også ringe og få hjelp

Tryg Legehjelp må aktiveres på Min side hos Tryg. Gjør det nå - du vet ikke når du trenger hjelp.

aktiver Tryg Legehjelp på tryg.no

NB! Har du vært innlogget på Min side hos Tryg tidligere, er tjenesten allerede aktivert.

Hvis det ikke er grunnlag for sykmelding, vil du i utgangspunktet ikke ha rett til lønn hvis du ikke kan utføre arbeid, med mindre dette er avtalt eller avtales med arbeidsgiver. Gå i dialog med arbeidsgiver. 

 

Andre spørsmål

Hva gjør jeg hvis jeg ikke mottar lønn til avtalt tid?

Dersom lønnen din uteblir fordi arbeidsgiver har betalingsproblemer, vil NAV lønnsgaranti kunne dekke lønnen innenfor gitte rammer. Dette forutsetter at det åpnes konkurs hos arbeidsgiver.

NAV: Hva som dekkes av lønnsgarantien ved en eventuell konkurs

Garantien dekker totalt inntil to ganger folketrygdens grunnbeløp G. Dette utgjør for tiden kroner 199.716.

Lønnsgarantien dekker ikke utgifter du har forskuttert for arbeidsgiver, for eksempel utlegg du har hatt på reise.

Arbeidsgiver kan ikke pålegge deg å forskuttere reiseutgifter. Spesielt i en vanskelig økonomisk situasjon er det viktig at arbeidsgiver dekker disse kostnadene direkte, eventuelt at du får forskudd som dekker reiseutgiftene.

Dersom lønnen din uteblir, anbefaler vi å sende saken til NITOs juridiske avdeling for bistand.

Hva kan jeg gjøre hvis jeg føler at arbeidsgiver ikke tar tilstrekkelig hensyn til smittefare?

Arbeidsgivere skal gjennomføre en risikovurdering av mulig smittefare på arbeidsplassen. Hvis du mener at de ikke gjør dette i tilstrekkelig grad, ta det opp via tillitsvalgte eller verneombud hvis dere har det på din arbeidsplass. 

Arbeidstilsynet: Arbeidsgiver skal risikovurdere faren for smitte 

Lurer du på hvem som er din NITO-tillitsvalgt?

Er du NITO-medlem kan du søke opp dine tillitsvalgte i din egen bedrift eller finne NITO-tillitsvalgte i andre bedrifter. 

Søk tillitsvalgt (krever pålogging).

 

NITO oppdaterer saken med flere spørsmål og svar om koronastiuasjonen og dine rettigheter.

mann korona listefoto illustrasjon gettyimages.jpg

Se også:

Lurer du på hvem som er din NITO-tillitsvalgt?

Er du NITO-medlem kan du søke opp dine tillitsvalgte i din egen bedrift eller finne NITO-tillitsvalgte i andre bedrifter. 

Søk tillitsvalgt (krever pålogging).

Publisert: Sist oppdatert: