Gå til innhold
2020

Tariffkonferansen 2020: Store forventninger inn i lønnsforhandlingene

Her er NITO-presidentens forventninger for et godt lønnsoppgjør i 2020.

Trond Markussen tariffkonferansen 2020.jpg

- Siden 2016, da oljekrisen satte sitt preg på forhandlingene, har forventningene til medlemmene økt år for år i forhold til lønnsvekst, sa NITO-presidenten (bildet) i sin innledning på tariffkonferansen. Representanter fra alle avtaleområdene er 10.-11. mars samlet på Scandic Fornebu for å meisle ut strategien for årets tariffoppgjør.

80 prosent av NITO-medlemmene forventer en lønnsvekst på tre prosent eller mer. I fjor svarte 75 prosent det samme, i 2017 var tallet 50 prosent, og det var 40 prosent i 2016.

- Vi skal ha et oppgjør som gir god reallønnsvekst for alle. Og hvorfor er det viktig? Historien om ingeniørene og teknologene er fortellingen om bidraget til det norske velferdssamfunnet. Om NITOs medlemmer som jobber i de mange, mange bedriftene og virksomhetene landet rundt, som bidrar til verdiskapingen vi alle er så avhengige av.

- Derfor er det naturlig at vi skal ha vår del av denne verdiskapingen, og den skal tas ut på den enkelte arbeidsplass.

Koronaviruset og våre ingeniører i sykehusene

Markussen pekte også på utfordringene verden står overfor når det gjelder koronaviruset: - I tillegg til at mennesker blir smittet, blir syke og at noen dør, blir hele verdensøkonomien berørt. Mye har stoppet opp, og flere norske bedrifter sliter, både med innkjøp og salg.

- Anslagene om lønnsveksten står fortsatt ved lag, men i noen sektorer vil det nok bli ekstra tøffe lokale forhandlinger.

- Usikkerheten er veldig stor og vi forventer at myndighetene stiller opp for bedrifter som vil komme til å slite framover, sa Markussen.

- Vi må prise oss lykkelige for at vi har et oppegående helsevesen, med ikke minst med svært dyktige bioingeniører.

- Når dette er over, håper jeg arbeidsgiverne verdsetter bioingeniørene i enda større grad enn de gjør i dag. Hovedoppgjøret blir den første testen på det.

Politisk påvirkning

Markussen omtalte den nye politiske situasjonen i Norge. - Vi har gått fra flertallsregjering til mindretallsregjering. Nå ser vi at uenigheter som partiene la lokk på i regjeringssamarbeidet, kommer til syne.

- Fremskrittspartiet har sagt at det ikke lenger er bundet av regjeringsplattformen fra Granavolden. Det åpner større muligheter for påvirkning og i siste rekke gjennomslag i saker som er viktige for oss. Ett av dem er etter- og videreutdanning for ingeniører og teknologer.

- Vår kompetanse er ferskvare

Årets behovsundersøkelse viser at nesten halvparten av virksomhetene som deltar oppgir at det er vanskelig å rekruttere den ingeniørkompetansen de har behov for.

- Hvis denne situasjonen vedvarer, får det betydning for verdiskaping og for å kunne løse viktige samfunnsutfordringer framover, sa Markussen.

- Det haster med å få på plass ordninger for livslang læring og etter- og videreutdanning. Overfor regjeringen har vi foreslått flere tiltak, som for eksempel økt støtte til bedriftsintern opplæring, etablering av regionale kompetansefond og en ordning med kompetanseFUNN.

- Min oppfordring til regjeringen er: Få fortgang i arbeidet med lære hele livet.

- Etter- og videreutdanning er viktig for bedrifter og virksomheter, men det er like viktig for at den enkelte ingeniør og teknolog skal være konkurransedyktig på arbeidsmarkedet, sa Markussen.

- Det gjelder både når hun eller han skal skifte jobb, men også internt i egen virksomhet, ikke minst i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene.

folk tariffkonferansen 2020.jpg

Minner om streiken i fjor

- Nå mangler bare tariffområdet Oslo kommune, så er alle medlemmene omfattet av lokale forhandlinger. NITO og Akademikerne markerte sin misnøye med det i en kort streik i fjor vår, uten å få gjennomslag for endringer.

- Partene i Oslo har en større mulighet til å gjøre noe med det nå i hovedoppgjøret, men vi må stå enda sterkere på kravene.

Løft for bioingeniørene

- Spekter helse var det andre området hvor vi satte hardt mot hardt i fjor, og som endte i mekling for tre av sykehusene. Det var en frustrasjon over lang tids manglende verdsetting, spesielt av bioingeniørenes kompetanse, som bidro til at det nesten ble streik. Meklingen rettet på noe av skjevheten som hadde oppstått i forhold til andre grupper, men nå må arbeidsgiverne bidra til et ytterligere lønnsløft. understreket Markussen.

Ny teknologi i sykehusene

- Den nasjonale sykehusplanen som ble presentert tidligere i år understreker viktigheten av og det økende behovet for teknologi og digitalisering i årene som kommer. Da må arbeidsgiverne i sektoren verdsette våre medlemsgrupper høyere, dette er grupper som blant annet jobber med diagnostisering, behandling av pasienter, drift av sykehus, IKT og forskning.

Må få uttelling for kompetanse, lokale utfordringer, støtte for grønt skifte

- Medlemmene må få større uttelling for kompetanse, lokale utfordringer og tiltak som støtter det grønne skifte.

- I alle avtaleområdene, og forhåpentligvis også snart i Oslo kommune, forventer vi at oppgjørene skjer i samsvar med vår lønnspolitikk.

- Mange av våre tillitsvalgte opplever økt konsernstyring. Da blir det ikke reelle forhandlinger. Spekter helse har slitt med det, og kommunesektoren sliter mer med det enn tidligere.

- Uttrykket stammer fra de store konsernene, som har gitt, og fortsatt oppleves å gi, sine datterbedrifter klare føringer for de lokale oppgjørene.

Skjevheter i kommunene

- Kommunesektoren har vært under «ombygging» de siste årene. Antall kommuner er redusert fra 428 til 356, noe som betyr at det har oppstått til dels store skjevheter mellom sammenlignbare grupper. Det blir viktig for NITO Kommune å få større muligheter og aksept for å lønnsjustere utenom oppgjørene, sa Markussen.

- Regionsreformen har også gitt tilsvarende utfordringer.

Skole

- I fjorårets lønnsoppgjør ble det bestemt at våre medlemmer som underviser i videregående skole, skal få gjennomføre lokale forhandlinger til våren. Hvis vi får til det på en god måte, er det verdt å sette et kryss i taket. Skolesektoren har ikke vært de ivrigste støttespillerne for lokal lønnsfastsettelse, sa Markussen.

Vil ha endringer i systemet for stat

- Nå er det fire år siden NITO og Akademikerne fikk til lokale forhandlinger i staten. NITO Stat vil, sammen med Akademikerne, kreve ytterligere endringer av lønns- og forhandlingssystemet. Det gjelder blant annet spørsmålet om hvordan lønnsmassen for de uorganiserte skal fordeles.

Reisetid er arbeidstid

- Ingeniører og teknologer er mye på reisefot i embeds medfør. Kravet om at reisetid skal defineres som arbeidstid, er stadig aktuelt for NITO Stat. Reisetid er på tilsvarende måte et stridstema i det private avtaleområdet, som vi ennå ikke har løst der.

Vil bidra til økt lønnsomhet

- Arbeidsmarkedet i store deler av privat sektor har svingt mye de siste årene, noe som har gitt dårlig lønnsvekst for mange av medlemmene. Lønnsstatistikken for 2019 viser imidlertid en lønnsvekst på rundt fem prosent for identiske personer, som omfatter 75 prosent av medlemmene i privat sektor.

- Oppgjøret i NHO-området skjer rett før og rett etter sommerferien. NITO Privat vil både ha fokus på økt lønnsomhet i bedriftene og samtidig sørge for å få sin del av verdiskapingen.

- Ingeniørene og teknologene er viktige for bedriftenes omstillingsevne, noe som er helt avgjørende for å utvikle og sikre et godt og bærekraftig arbeidsliv i framtida.

Bærekraft og det grønne skiftet

- Grønne tariffavtaler seiler opp som et begrep knyttet til bærekraft og det grønne skiftet. - Hva betyr grønne tariffavtaler? Jeg forstår godt at mange lurer på det, men vi kommer ikke utenom å jobbe for å fylle det med konkret innhold. - Noe NITO Privat ønsker å gjøre når overenskomsten skal revideres.

- 2019 har vært et godt år for mange bedrifter, det gjelder også energiverkene. Her vil NITO KS Energi jobbe med grønne tariffavtaler. Reisetid er også et stridstema i energiverkene.

Frontfaget verken tak eller gulv

- Når frontfagsforhandlingene er ferdig vet vi mer om handlingsrommet for våre forhandlinger.

- Jeg vil nok en gang understreke at resultatet av frontfagsforhandlingene verken er et tak eller et gulv. Det er en norm for lønnsutviklingen over tid. Om medlemmene i staten får et bedre oppgjør enn frontfaget ett år, må det ses i sammenheng med tidligere år, ikke isolert for det ene året.

NITO-presidenten ønsker alle lykke til med de avtalevise tariffkonferansene og med lønnsforhandlingene.

Lønnsoppgjørene

NITO jobber for at du skal ha din del av verdiskapingen.

Følg oppgjørene og nytt fra tariffområdene

Prøv NITOs lønnskalkulator

NITOs lønnskalkulator viser et gjennomsnitt av hva alle NITOs medlemmer tjener. Hvert avtaleområde blir oppdatert en gang i året.

Sjekk hvordan din lønn er i forhold til andre ingeniører.

Se hva du bør tjene i NITOs lønnskalkulator

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: