Gå til innhold
2020

Behov for tiltak for å stimulere aktiviteten i olje- og gassnæringen

Oljenæringen er hardt rammet av både koronakrisen og en meget lav oljepris. Situasjonen i olje- og gassindustrien er svært alvorlig, og de langsiktige konsekvensene for aktivitetsnivå, verdiskaping og arbeidsplasser kan bli dramatiske. Derfor har NITO sendt et brev til regjeringen og Stortinget med innspill om aktuelle tiltak for næringen.

Brev til regjeringen om behov for tiltak til olje- og gassnæringen

- Oljenæringen rammes dobbelt akkurat nå. Ekstremt fall i oljeprisen og pandemien gjør at situasjonen er prekær. Derfor er det svært viktig med å komme raskt på banen med tiltak for å hindre massiv nedbemanning og tap av kompetanse, sier Trond Markussen, president i NITO.   

Trond kongressen 2015 liste.jpg

Flere rapporter varsler en alvorlig situasjon med dramatiske utsikter. NITO mener at dette krever målbevisst og rask handling fra myndighetene, i samarbeid med partene i arbeidslivet. Det er avgjørende å ivareta aktivitet i hele verdikjeden og unngå at leverandørkjeder forvitrer. Dette kan forhindre oppsigelser og sikre at kompetanse bevares og videreutvikles.  

Olje- og gassnæringens kompetanse og kapasitet er en sentral forutsetning for omstilling til og utvikling av lavutslippsløsninger og grønn teknologi.  

I brevet utrykker NITO støtte til Norsk olje og gass som mener det mest målrettede som kan gjøres for å holde investeringene oppe, og dermed sikre leverandørkjeder og hindre videre nedbremsing av norsk økonomi, er en midlertidig og tidsavgrenset ordning med direkte utgiftsføring.  

Endringer i skatteregimet 

NITO mener også at en midlertidig endring i petroleumsskatteregimet med direkte utgiftsføring vil kunne virke raskt. 

NITO ber i brevet videre om at forslaget om direkte utgiftsføring vedtas og gjennomføres så raskt som mulig, for å stimulere til aktivitet og sikre kontinuitet i både operatør- og leverandørselskaper, samt bevare nødvendig kompetanse og kapasitet som grunnlag for utvikling av ny bærekraftig industri.

Den foreslåtte endringen vil styrke selskapenes likviditet og økonomien i enkeltprosjekter uten at statens fremtidige inntekter reduseres. 

Det er også viktig at kompetanseutvikling gjennom hele verdikjeden sikres. Det må skapes insentiver til å ta inn lærlinger og til at ungdom fortsatt velger utdannelse til, og arbeid i olje- og gassindustrien. Det må være mulig å kombinere permitteringer med kompetanseutvikling for alle utdanningsgrupper. 

Satsing på CCS 

NITO mener regjeringen bør forsere investeringsbeslutningen for den planlagte CCS-verdikjeden ytterligere i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, og sikre at prosjektene i både Brevik og på Klemetsrud iverksettes. 

NITO støtter også forslaget om at regjeringen/Stortinget må sikre at virkemidler gjennom Forskningsrådet, Enova, Climit, Innovasjon Norge og andre statlige støtteordninger, må styrkes og tilpasses olje- og gassnæringen, slik at de bidrar til aktivitet som kan holde hjulene i gang i en hardt presset næring, samt til den omstillingen som må til i bransjen på veien til lavutslippssamfunnet. Støtten til NORWEP må økes i en periode hvor selskapene har liten mulighet til å finansiere organisasjonen, for å sikre fortsatt internasjonal satsing i norsk leverandørindustri. 

 

Publisert: Sist oppdatert: