Brev til regjeringen om behov for tiltak til olje- og gassnæringen

- Oljenæringen rammes dobbelt akkurat nå. Ekstremt fall i oljeprisen og pandemien gjør at situasjonen er prekær. Derfor er det svært viktig med å komme raskt på banen med tiltak for å hindre massiv nedbemanning og tap av kompetanse, sier Trond Markussen, president i NITO.   

Trond kongressen 2015 liste.jpg

Flere rapporter varsler en alvorlig situasjon med dramatiske utsikter. NITO mener at dette krever målbevisst og rask handling fra myndighetene, i samarbeid med partene i arbeidslivet. Det er avgjørende å ivareta aktivitet i hele verdikjeden og unngå at leverandørkjeder forvitrer. Dette kan forhindre oppsigelser og sikre at kompetanse bevares og videreutvikles.  

Olje- og gassnæringens kompetanse og kapasitet er en sentral forutsetning for omstilling til og utvikling av lavutslippsløsninger og grønn teknologi.  

I brevet utrykker NITO støtte til Norsk olje og gass som mener det mest målrettede som kan gjøres for å holde investeringene oppe, og dermed sikre leverandørkjeder og hindre videre nedbremsing av norsk økonomi, er en midlertidig og tidsavgrenset ordning med direkte utgiftsføring.  

Endringer i skatteregimet 

NITO mener også at en midlertidig endring i petroleumsskatteregimet med direkte utgiftsføring vil kunne virke raskt. 

NITO ber i brevet videre om at forslaget om direkte utgiftsføring vedtas og gjennomføres så raskt som mulig, for å stimulere til aktivitet og sikre kontinuitet i både operatør- og leverandørselskaper, samt bevare nødvendig kompetanse og kapasitet som grunnlag for utvikling av ny bærekraftig industri.

Den foreslåtte endringen vil styrke selskapenes likviditet og økonomien i enkeltprosjekter uten at statens fremtidige inntekter reduseres. 

Det er også viktig at kompetanseutvikling gjennom hele verdikjeden sikres. Det må skapes insentiver til å ta inn lærlinger og til at ungdom fortsatt velger utdannelse til, og arbeid i olje- og gassindustrien. Det må være mulig å kombinere permitteringer med kompetanseutvikling for alle utdanningsgrupper. 

Satsing på CCS 

NITO mener regjeringen bør forsere investeringsbeslutningen for den planlagte CCS-verdikjeden ytterligere i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, og sikre at prosjektene i både Brevik og på Klemetsrud iverksettes. 

NITO støtter også forslaget om at regjeringen/Stortinget må sikre at virkemidler gjennom Forskningsrådet, Enova, Climit, Innovasjon Norge og andre statlige støtteordninger, må styrkes og tilpasses olje- og gassnæringen, slik at de bidrar til aktivitet som kan holde hjulene i gang i en hardt presset næring, samt til den omstillingen som må til i bransjen på veien til lavutslippssamfunnet. Støtten til NORWEP må økes i en periode hvor selskapene har liten mulighet til å finansiere organisasjonen, for å sikre fortsatt internasjonal satsing i norsk leverandørindustri.