Gå til innhold
2020

Dette får du utbetalt hvis du blir permittert

Perioden arbeidsgiver betaler lønn mens du er permittert ble som del av krisepakken redusert fra 15 til to dager, og staten betaler for de neste 18 dagene. Det er nå klart hvordan disse 18 dagene skal beregnes. Vi tar deg gjennom de nye reglene.

NAV betaler lønnskompensasjon til permitterte i 18 dager etter at arbeidsgiver har betalt to dager 

I forbindelse med at arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering ble redusert fra 15 til to dager, ble det besluttet at NAV skulle sikre arbeidstakerne lønnskompensasjon i 18 dager før man går over på dagpenger. De tre ventedagene uten lønn før dagpenger ble også tatt bort.

Hva får du utbetalt mens du er permittert - sammenligning nye og gamle regler
 

Ordningen omfatter alle som har krav på lønn i henhold til lov om lønnsplikt under permittering. Det innebærer at studenter og arbeidstakere over 67 år kan ha rett til denne stønaden selv om de ikke har rett til dagpenger.

Hvordan beregnes de 18 dagene?

Etter at arbeidsgivers to lønnspliktdager er over, har du rett til lønnskompensasjon fra NAV i de første 18 kalenderdagene unntatt lørdag og søndag. Perioden løper uavhengig av om du skulle ha fri disse dagene. Helligdager og høytidsdager regnes med.

Hvis du blir permittert fra en deltidsjobb, vil du også ha krav på lønnskompensasjon for 18 dager. Kompensasjonens størrelse vil samsvare med stillingsbrøken.

NAV og Kirsten.jpg

Hva utgjør lønnskompensasjonen fra NAV?

Lønnskompensasjonen skal dekke full lønn opp til årslønn tilsvarende 6G som i dag utgjør ca. 600 000 kr.

Dagsatsen finner du ved å dele årslønn på 260. På grunn av G-begrensningen vil maksimal lønnskompensasjon utgjøre 2304 kroner per dag og 41.472 for hele 18-dagersperioden.

Hvis du er delvis permittert, vil ytelsen fra NAV reduseres tilsvarende permitteringsgraden. Det vil si at hvis du arbeider 50 %, vil du få full lønn fra arbeidsgiver for dette, mens ytelsen fra NAV i samme periode reduseres med 50 %.

Regneeksempel - hva får en arbeidstaker med 750.000 i årslønn utbetalt når permittert 50 prosent

Stønaden fra NAV avkortes hvis du jobber mer enn avtalt hos den arbeidsgiveren som har permittert deg

Stønaden fra NAV reduseres hvis du jobber mer for permitterende arbeidsgiver enn det permitteringsgraden tilsier.

- Vi går ut fra at denne avkortningen gjennomføres ved at ytelsen reduseres i samsvar med faktisk permitteringsgrad. Men her er det behov for en avklaring fra NAV, sier Kirsten Rydne, advokat i NITO (bildet). 

- Stønaden reduseres ikke på grunnlag av arbeid for andre enn arbeidsgiveren som har permittert deg. Vi går ut fra at dette innebærer at du kan motta lønn fra en annen arbeidsgiver og lønnskompensasjon fra NAV i samme periode. Også på dette punktet er det behov for en avklaring fra NAV, sier Rydne. 

Du mister stønaden hvis du blir sykmeldt eller bruk av omsorgsdager

Stønaden faller bort dersom du i samme tidsrom mottar sykepenger eller omsorgspenger. NITO venter på en avklaring av hvordan dette stønadsbortfallet skal beregnes.  
 
Saken vil bli oppdatert så snart det kommer en nærmere presisering av hvordan forskriften skal forstås. 

Hva er Folketrygdens grunnbeløp (G)?

1 G utgjør per 1. mai 2020 kr 101.351. 

  • De fleste ytelsene i folketrygden angis i antall G.
  • Grunnbeløpet reguleres hvert år 1. mai i takt med prisnivået og velstandsutviklingen, etter vedtak i Stortinget.
Publisert: Sist oppdatert: