Rogne og kollegaene i juridisk seksjon i NITO har stor pågang fra medlemmer som er usikre på om reglene knyttet til ferieavvikling er annerledes i situasjonen vi nå står i.

Utsatt ferie?

Malin square (1).jpg

- Ferieåret 2020 blir neppe som noen av oss kunne forutse på forhånd. Mange hadde planlagt tur til hytta eller til utlandet, som nå ikke lar seg gjennomføre på grunn av koronapandemien og smittevernstiltak. En viktig problemstilling for mange er derfor om de kan kreve å utsette ferien til et senere tidspunkt, sier Rogne (bildet). 

Andre medlemmer opplever at arbeidsgiver utsetter tidspunkt for avtalt ferie, slik at de likevel ikke får fri sammen med familien, og lurer på om arbeidsgiver kan trekke tilbake avtalt ferie. Permittering er en aktuell problemstilling i mange bedrifter om dagen, og flere medlemmer har henvendt seg til NITO med spørsmål om de kan kreve å ta ut feriedager før permittering.  

NITO gir deg svar på spørsmål om ferie

Jeg hadde avtalt tidspunkt ferie, men nå sier arbeidsgiver at jeg likevel må jobbe. Kan arbeidsgiver tilbakekalle planlagt ferie på grunn av korona?

Utgangspunktet er at når du har avtalt ferieavvikling på et bestemt tidspunkt, har du rett til å avvikle ferie i henhold til avtalen. 

Arbeidsgiver kan likevel trekke ferien din i helt spesielle tilfeller. Terskelen for at arbeidsgiver kan trekke tilbake avtalt ferie er høy. Vilkåret er at den planlagte ferieavviklingen på grunn av en uforutsett hendelse vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke er mulig å skaffe en vikar. Koronapandemien kan i noen tilfeller være en slik uforutsett hendelse som gir grunnlag for å endre tidspunkt for ferie, men det må alltid foretas en konkret vurdering av om vilkårene er oppfylt i hvert enkelt tilfelle.  

Hvis arbeidsgiver velger å endre tidspunkt for ferie, vil du ha rett til erstatning for merkostnader som følge av at ferien må utsettes. Det kan for eksempel være gebyrer for å endre flybilletter eller reservasjoner. For å ha rett til erstatning for disse kostnadene, må du ha gjort arbeidsgiver oppmerksom på at det vil påløpe kostnader ved å tilbakekalle ferien din.

Hvis arbeidsgiver gir beskjed om at du ikke kan avvikle ferie, må du altså huske å gi arbeidsgiver beskjed om at det kan bli aktuelt å kreve erstatning når arbeidsgiver kontakter deg for å drøfte endring av tidspunkt for ferieavvikling. Den nøyaktige summen kan du komme tilbake til på et senere tidspunkt.

Kan arbeidsgiver nekte meg sommerferie i år?

Som den klare hovedregel har alle arbeidstakere rett til å avvikle tre sammenhengende uker feriefritid i perioden mellom 1. juni og 30. september (hovedferieperioden). Denne bestemmelsen kan fravikes ved tariffavtale eller annen avtale. Hvis det ikke foreligger en slik avtale, vil du ha rett til å avvikle sommerferie i hovedferieperioden.

Merk likevel at tidspunkt for planlagt ferie i særlige tilfeller kan endres av arbeidsgiver, se rett ovenfor om dette.

Jeg hadde avtalt tidspunkt for ferie, men nå får jeg ikke gjennomført planene mine. Kan arbeidstaker kreve å få utsatt ferien på grunn av korona?

Utgangspunktet er at når det er avtalt tidspunkt for ferieavvikling, er det forpliktende for både arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Unntaket er dersom du blir helt arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade i perioden du skulle avviklet ferie. Dette må kunne bekreftes med legemelding. Hvis du blir 100 % sykmeldt i perioden du skulle hatt feire, har du altså rett til å utsette ferien. 

Du har dessverre ikke rett til å utsette ferien bare fordi ferieplanene gikk i vasken. Det betyr ikke at det ikke kan være verdt å ta en prat med arbeidsgiver, forklare situasjonen og håpe på fleksibilitet. 

Kan jeg kreve å ta ut ferie som alternativ til permittering?

Du har ikke rett til å kreve ferieavvikling før permittering. 

At arbeidstakerne har feriedager eller plusstimer til gode, kan være et argument til arbeidsgiver for å utsette permitteringer, men arbeidstaker har ikke rett til å kreve at ferie skal avvikles før permittering. 

Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ut ferie som alternativ til permittering?

Ferielovens utgangspunkt er at tidspunkt for ferieavvikling skal drøftes med arbeidstakeren i god tid i forveien. For å sikre at hensynet bak ferielovens bestemmelser blir oppfylt, bør arbeidstaker i det minste få tilstrekkelig varsel til at man får planlagt noe for ferien sin og bruke den til fritid (ikke kombinert fritid og hjemmekontor).

Dette er likevel en helt ekstraordinær situasjon, og det er mulig man må kunne forvente større grad av fleksibilitet også fra de ansatte i akkurat denne perioden. 

Du har rett til å avvikle tre uker feriefritid sammenhengende i hovedferieperioden (1. juni til 30. september). Arbeidsgiver kan derfor uansett ikke pålegge deg å ta ut mer ferie enn at du har igjen tilstrekkelig med feriedager til å avvikle 3 uker ferie i hovedferieperioden

Kan jeg kreve å ta ut ferie mens jeg er permittert?

Du har ikke rett til å avvikle ferie mens du er permittert, men ferieavvikling kan være en løsning for å forkorte permitteringsperioden når permitteringen løper inntil videre. Tidspunkt for ferieavvikling må avklares med arbeidsgiver. 

Feriepengene som du opptjente i fjor, vil du ha rett til å få utbetalt til vanlig tid. Etter ferielovens system skal feriepengene utbetales samtidig med ferieavvikling, men i praksis har de aller fleste virksomheter en bestemt måned hvor feriepengene utbetales samlet for alle ansatte. 

Opptjener jeg rett til feriepenger mens jeg er permittert?

Du opptjener ikke feriepenger i perioden du er permittert. Det betyr at arbeidstakere som blir permittert i 2020, får en lavere utbetaling av feriepenger i 2021. 

 

Koronavirus og jobb: Spørsmål og svar om rettigheter

bobil foto gettyimages.jpg

Hvor mye ferie og feriepenger får jeg?