Oljearbeider med Markussen og Sanner .jpg

NITO har sendt et brev til finansminister Jan Tore Sanner med forslag til tiltak blant annet for å styrke industrien og en raskere omstilling til en grønnere økonomi.

NITOs brev til finansministeren

NITO foreslår følgende:

  • Det må innføres en midlertidig og tidsavgrenset ordning med direkte utgiftsføring for investeringer i oljebransjen, og at det bør stilles krav om grønt innhold i prosjektene/investeringene.
  • Finansieringsbeslutningen om fullskala verdikjede for CCS bør fremskyndes ytterligere og vedtak fattes i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.
  • Det må settes i gang et sirkulært omstillingsprosjekt som inkluderer etter- og videreutdanning for arbeidstakere og bedriftens ledelse innen sirkulær økonomi.
  • Regjeringen må bidra til at det i offentlige anskaffelser og innkjøp må settes krav til material- og ressurseffektivitet samt gjenbruk og gjenvinning.
  • Regjeringen må forsere vedlikehold av statlige skip, med krav om grønne løsninger.
  • Regjeringen må forsere prosjekter knyttet til nye statlige skip, som staten allerede har planer om å bygge.
  • Det bør etableres en strategi for havvind som framtidsnæring som blant annet må inneholde mål for utbygging.
  • Bevilgningene gjennom Norges Forskningsråd til forskning og utvikling på havvind må økes.
  • Staten og statens virksomheter må bidra til å holde aktiviteten oppe i bygg- og anleggssektoren på nasjonalt, fylkeskommunalt og kommunalt nivå.