Gå til innhold
2020

NITO er bekymret for at permitteringsmuligheten misbrukes

- NITO er fornøyd med tiltakene fra myndighetene som er satt i verk i forbindelse med koronapandemien. Vi frykter imidlertid at enkelte arbeidsgivere misbruker reglene. NITO får signaler om at bedrifter permitterer flere enn nødvendig. Dette er uakseptabelt, sier Trond Markussen, president i NITO.

Saken er oppdatert 6. april klokken 14.30.

- Vi er et tillitsbasert samfunn og tilliten settes nå på prøve. Jeg har stor forståelse for at bedrifter opplever svært dramatiske tider akkurat nå. Men ingen må utnytte situasjonen, det slår bare tilbake på oss alle, sier Markussen.

- Vi registrerer at alt for mange virksomheter velger å fravike hovedregelen om at permittering skal varsles med 14 dagers frist. 

- Våre tall fra tillitsvalgte viser at nesten 90 prosent av de bedriftene som har varset om permitteringer, har brukt to dagers varsel. Det er grunn til å betvile at de har juridisk grunnlag for det, og dette har vi meldt bekymring om til regjeringen i et nytt brev, sier Markussen.

NITOs brev til regjeringen 3. april 2020

NITO er bekymret for studentenes økonomiske situasjon

- Selv med tiltakene som ble lagt fram i uke 14, kommer studenter fortsatt dårlig ut. Mange har rett og slett ikke penger nok til å betale husleie og andre utgifter. Vi mener at de må sikres bedre for det inntektsbortfallet de nå opplever, sier Markussen.

- Mer må gjøres om til stipend. Myndighetene må heller ikke glemme de studentene som ikke lenger har rett til studielån, og som finansierer studiene gjennom arbeid. Disse må sikres bedre, sier Markussen. 

Tidligere vedtak

Det var 13. mars at regjeringen lanserte et forslag om nye permitteringsregler som var gunstig for arbeidsgiverne, men som ville innebære at arbeidstakerne ble påført store økonomiske byrder ved permittering. Forslaget innebar at arbeidsgivers plikt til å betale full lønn i de første 15 dagene etter at permitteringen iverksettes, skulle reduseres til to dager. 

Gjennom innspill fra arbeidstakersiden, inkludert NITO, og forhandlinger med opposisjonen har denne byrden blitt lettet. 

Stortinget vedtok derfor 16. mars et regelverk som sikrer permitterte full lønn inntil seks ganger grunnbeløpet i Folketrygden (G) i 18 dager etter at arbeidsgivers lønnspliktperiode på to dager er over. Dette er ett steg i riktig retning, men vi skulle gjerne sett at taket her hadde blitt løftet opp til åtte ganger G. Det er for øvrig positivt at størrelsen på dagpenger er forhøyet slik at arbeidstaker får dekket 80 % av inntekt mellom 1-3 G og deretter 62,4 % mellom 3-6 G. 

Trond til sak 16. mars liste.jpg

- Ved å senke inntektskravet for å ha rett på dagpenger for arbeidssøkende fra 1,5 G til 0,75 G siste tolv måneder, vil dessuten flere av nyutdannede og tidligere arbeidsledige få tilgang på dagpenger hvis de melder seg arbeidsledige. Dette er bra, sier Trond Markussen. 

Nye tiltak kommer til

19. mars ble flere tiltak lagt til. Et bredt flertall på Stortinget besluttet å redusere arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng i to måneder, for å lette bedriftenes kostnader med å holde hjulene i gang. De setter også av 250 millioner til Nord-Troms og Finnmark som har fritak for arbeidsgiveravgift.

Det brede flertallet ba dessuten regjeringen komme tilbake til Stortinget så raskt som mulig med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for utdanning for studenter som opplever et inntektsbortfall som følge av korona-pandemien.

Regjeringen kom 27. mars, etter samarbeid med LO, NHO og Finans Norge, med lovnader om en form til kontantstøtte til næringslivet for å dekke hele eller deler av faste kostnader, som husleie og forsikringer. Detaljene rundt ordningen er ennå ikke klare, det er blant annet uklart hvor stor del av disse utgiftene som skal dekkes.

NITO mener en slik hjelp til er nødvendig for at deler av næringslivet skal ha muligheten til å komme seg gjennom denne vanskelige perioden, men det er vanskelig å uttale seg helt konkret da detaljene i løsningen foreløpig ikke er kjent.

Kontakt med myndighetene

NITO sendte 15. mars et brev til regjeringen med ulike problemstillinger, blant annet om antall dager med omsorgspenger for alle de foreldrene som må holde seg hjemme fordi skoler og barnehager holder stengt. Denne grensen har nå blitt økt fra 10 til 20 dager per forelder og fra 15 til 30 dager per forelder hvis man har tre eller flere barn. 

Dette synes NITO er svært positivt, men forventer en utvidelse av grensen på 20 dager med omsorgspenger hvis krisen fortsetter over lengre tid.

15. mars la regjeringen fram en del viktige tiltak for å holde aktiviteten oppe i norsk næringsliv framover, som NITO stiller seg helhjertet bak. Det ble opprettet en garantiordning på inntil 50 milliarder kroner for små og mellomstorebedrifter, som vil gjøre det enklere for bedrifter å skaffe seg bankfinansiering framover. I tillegg ble det opprettet en ordning for store virksomheter for finansiering i obligasjonsmarkedet. 

NITOs brev til regjeringen 14. mars

NITO sendte tirsdag 24. mars et nytt brev til statsministerens kontor og de parlamentariske lederne på Stortinget hvor vi utdypet våre synspunkter fra brevet 15. mars. I tillegg har vi tatt opp den vanskelige økonomiske situasjonen svært mange av studentmedlemmene våre har kommet opp i ved at de har blitt permittert eller mistet jobben sin ved siden av studiene. Studentene har ikke rett til dagpenger og arbeidsgivers dager med lønnsplikt har blitt redusert til to. NITO har derfor fremmet forslag til myndighetene om at også studentene i den situasjonen som nå har oppstått bør ha rett til dagpenger.

NITO er videre i brevet bekymret for den økonomiske situasjonen mange av våre permitterte og arbeidsledige medlemmer kommer opp i siden overgang til dagpenger vil innebære en betydelig inntektsreduksjon. Vi ber derfor regjeringen og Stortinget om å vurdere ytterligere økning av dagpengekompensasjonen, slik at disse bedre settes i stand til å ivareta sine økonomiske forpliktelser.

NITO mener man bør se på lønnskompensasjonen etter 20 dagers permisjon, som vil bli svært lav for de med over seks G i inntekt.

- NITO har stor forståelse for at man i første omgang må sørge for inntektssikring for de med lavere inntekt, men så store inntektskutt som mange her vil oppleve vil være dramatisk for mange arbeidstakere. Ved enten å høyne taket eller kompensasjonsandelen vil flere være i stand til å betjene boliglån og andre forpliktelser, og det vil bidra til høyere aktivitet i økonomien, sier Markussen.

NITOs brev til regjeringen 24. mars 

Tiltak for selvstendig næringsdrivende

Stortinget bedrer også ordningene for selvstendig næringsdrivende. Et av forslagene er at selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til seks G.

Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Stortinget ber regjeringen også gi selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag tre av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler.

Tiltak fra Norges Bank

Norges Bank har også økt sine lånerammer for de såkalte F-lånene, mens Finansdepartementet senket bankenes motsykliske bufferkrav for å stimulere bankenes mulighet til å finansiere næringslivet.

Behov for flere tiltak på sikt

- Selv om det er lansert mange gode tiltak mener NITO det vil være behov for flere tiltak på litt sikt. Vi er spesielt opptatt av kompetansepåfyll i en situasjon der ledigheten kan øke dramatisk, sier Markussen.

- En viktig erfaring fra oljekrisen var behov for opplæringstiltak for permitterte. Bedriftsintern opplæring, e-læringsprogrammer via NAV, lokalt samarbeid mellom universitet/ høgskole, bedrifter og fagorganisasjoner vil være viktige tiltak for å bidra til omstilling og unngå at arbeidsledige blir stående permanent utenfor arbeidsmarkedet, sier Markussen.

NITO mener også man bør se på lønnskompensasjonen etter 20 dagers permisjon, som vil bli svært lav for de med over seks G i inntekt.

- NITO har stor forståelse for at man i første omgang må sørge for inntektssikring for de med lavere inntekt, men så store inntektskutt som mange her vil oppleve vil være dramatisk for mange arbeidstakere. Ved enten å høyne taket eller kompensasjonsandelen vil flere være i stand til å betjene boliglån og andre forpliktelser, og det vil bidra til høyere aktivitet i økonomien, sier han.

Mulig pensjontap ved oppsigelser

NITO er fornøyd med at regjeringen har kommet med et lovforslag som vil gjøre det lettere for permitterte å få opprettholde medlemskapet i pensjonsordningen. På den måten vil vi kunne unngå at et stort antall permitterte arbeidstakere meldes ut.

Permitterte arbeidstakere skal fortsatt være tilsluttet APF-ordningen. NITO vil likevel peke på at de som måtte miste arbeidet vil stå i fare for å gå glipp av AFP. Det er viktig at også denne problemstillingen får oppmerksomhet i regjeringens videre arbeid, og blir tatt opp med organisasjonene i arbeidslivet.

NITO Studentene er fornøyd med at regjeringen kommer med økonomiske tiltak for studenter

Relaterte saker om koronasituasjonen

Aktuelle saker om koronasituasjonen


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: